Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

1. ADO Den Haag

De gemeente mag op geen enkele manier opnieuw geld steken in voetbalclub ADO Den Haag.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"ADO is van belang voor de stad en de stad voor ADO. Daarom is er altijd een relatie tussen de twee. Maar D66 vindt niet dat de Haagse belastingbetaler op moet draaien voor financiële tekorten bij een commerciële voetbalclub."

PVV

"Geen belastingcenten meer naar ADO."

Haagse Stadspartij

"Sporten is gezond en goed voor de sociale samenhang. De Haagse Stadspartij legt de focus op breedtesport, sport die door iedereen in de stad kan worden beoefend. Commerciële topsport kan zichzelf wel bedruipen."

VVD

"ADO Den Haag is een commercieel bedrijf en daar moet de gemeente geen belastinggeld van de hardwerkende Hagenaar insteken. De gemeente heeft toch ook geen geld gestoken in bijvoorbeeld de V&D toen zij failliet ging?"

GroenLinks

"GroenLinks steunt onze Haagse voetbalclub ADO door dik en dun, alleen niet meer financieel. ADO is niet alleen het sportieve uithangbord van Den Haag, maar ondersteunt ook tal van maatschappelijke organisaties. Sport is belangrijk, daarom moet Den Haag een buitenzwembad krijgen. Wij zetten ons actief in om mensen met een beperking meer mogelijkheden te geven om te sporten. "

Islam Democraten

"In de afgelopen decennia heeft de gemeente meer dan voldoende geld in ADO Den Haag gestoken. Wij vinden het niet verstandig dat ADO nu in handen ligt van een buitenlandse eigenaar en bestuurlijk is het bij ADO een puinhoop. Wij vinden dat de gemeente geld beter aan andere belangrijke vraagstukken kan uitgeven, dan aan een commerciële Betaald Voetbal Organisatie. Hiernaast lijkt het inmiddels alsof ADO in rustiger vaarwater terecht is gekomen."

Partij van de Eenheid

"Wij vinden het een bodemloze put, omdat er sprake is van wanbeleid en wanbeheer."

ChristenUnie/SGP

"Wij dragen ADO Den Haag een warm hart toe, maar vinden het niet gepast dat de gemeente belastinggeld moet uitgeven aan een eventueel nieuw reddingsplan voor ADO Den Haag. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het subsidiëren van commerciële topsportorganisaties, zoals ADO Den Haag. We zetten in op sporten in de wijk en richten de buitenruimte zo in dat die uitnodigt tot bewegen. "

Bond voor Studenten Actie

"Het is belangrijk dat de gemeente sport ondersteunt. Echter, gezien het financiële beleid bij ADO Den Haag van de afgelopen jaren, geloven wij niet dat het verstandig is voorlopig geld te steken in deze voetbalclub. Mocht ADO Den Haag in de toekomst aantoonbaar een betere bedrijfsvoering hebben, en investeren door de gemeente goed is voor beide partijen, staan wij open voor deze mogelijkheid."

Dynamo Den Haag

"ADO Den Haag is een parel van de stad. Na herhaaldelijke financiering door de gemeente, wordt het nu tijd dat de club op eigen benen kan staan."

Geen van beide

Haagse Toekomst

"ADO Den Haag is onze Haagse trots. Voetbal verbroedert. De gemeente weet vaak wat er speelt en moet zijn verantwoordelijkheid nemen over de voortzetting van de voetbalclub. De gemeente kan als bemiddelaar een rol spelen als het minder goed gaat met onze Haagse trots."

Oneens

PvdA

"We zijn trots op onze topsporters. Zij hebben een voorbeeldfunctie in de stad. Het is belangrijk dat we daar gebruik van maken. ADO in de Maatschappij is een goed voorbeeld van een organisatie die veel doet met sport in de wijk, zoals met de buurtsportvereniging in Moerwijk. De Haagse PvdA wil topsporters en topclubs nog meer benutten om iedereen in de stad aan het sporten te krijgen."

CDA

"Het CDA Den Haag vindt het belangrijk dat de relatie van de gemeente met ADO wordt hersteld. Als ADO weer voldoet aan de voorwaarden voor goed financieel bestuur kan de gemeente weer een relatie met de club aangaan waarbij ook de steun van lokale ondernemers wordt gezocht."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Het stadsbestuur heeft deze collegeperiode haar handen afgetrokken van ADO. Een onwenselijke situatie omdat de gemeente vanwege het maatschappelijke belang voor altijd aan ADO is verbonden. Wij blijven het een risicovolle onderneming vinden dat ADO in handen is van één eigenaar. en wij blijven ons inzetten voor een meervoudig aandeelhouderschap bij meerdere Haagse eigenaren. Wij willen ook goedkopere entreekaartjes, een pendelbus op wedstrijddagen en een groengeel veilig voetpad langs de Donau."

SP

"De gemeente probeert het gouden aandeel weer in handen te krijgen en op deze wijze mede sturing te geven aan de koers van ADO. Daarnaast is het van groot belang voor de gemeente dat ADO een betrouwbare en deugdelijke financiële koers vaart, omdat de voetbalclub het stadion van de gemeente huurt. Daarom zet de gemeente druk, zodat een ordentelijk financieel beleid wordt gevoerd."

NIDA

"Als er wel wordt geïnvesteerd in voetbalclub ADO Den Haag, dan vinden wij dat de buurt eromheen er ook van moet profiteren."

50PLUS

"Veel Hagenaars houden van voetbal en zijn trots op ADO. 50PLUS vindt dat de twee na grootste stad van NederLand uiteraard in de hoogste regionen moet meespelen en dat de club weer in eigendom moet komen van Haagse eigenaars. Bovendien wil 50PLUS heel graag dat de gemeente de portemonnee een beetje laat openstaan om het vrouwenvoetbal bij ADO een extra steun in de rug te geven."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Een streng beleid op het vrijgeven van subsidies, maar een profvoetbalclub is voor elke stad belangrijk. Wanneer ADO Den Haag in financiële nood is, dient de gemeente Den Haag ADO Den Haag te steunen."

Samen070

"Sport zorgt voor verbinding in 070. Het goede werk van ADO in de maatschappij heeft een toegevoegde waarde voor Den Haag."

2. Gebiedsverbod

Er moet een gebiedsverbod komen voor imams die haat zaaien.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 bestrijdt het zaaien van haat en verdeeldheid met alle mogelijkheden die de politiek en de rechtstaat hebben. Den Haag is er voor alle Hagenaars. Gebiedsverboden kunnen effectief zijn en daarom willen we in situaties die daar om vragen gebruik van kunnen maken."

PVV

"Mensen die haat en geweld prediken moeten we geen enkele ruimte bieden. "

PvdA

"Haat zaaien is strafbaar. Als een persoon bewust groepen tegen elkaar opzet en haat zaait, moet daar tegen ingegrepen worden. Wij accepteren het niet dat groepen tegen elkaar worden opgezet of radicalisering wordt gestimuleerd. De gemeente moet doen wat juridisch mogelijk is om dit te voorkomen."

Haagse Stadspartij

"Het aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen personen of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, is strafrechtelijk verboden."

VVD

"In Den Haag zijn volop kansen voor iedereen die iets van zijn leven wil maken. Maar voor mensen die dit proberen te veranderen is wat de VVD betreft geen plek in de stad. Opruien, haatzaaien, radicalisering en erger wil de VVD bij de wortel aanpakken. Haatpredikers moeten daarom uit de stad worden geweerd. Daarvoor worden alle mogelijke instrumenten gebruikt en als het nodig is nieuwe instrumenten ontwikkeld."

CDA

"Haatzaaiende imams zorgen voor polarisatie en scheppen een sfeer waarin jongeren makkelijk radicaliseren en zich afzetten tegen onze democratische normen en waarden. Een gebiedsverbod is een goed instrument om onze Haagse jongeren tegen deze opruiende boodschappen te beschermen en te voorkomen dat zij zich afkeren van onze samenleving. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos wil de risico's op radicalisering vroegtijdig uitbannen. Dat begint bij het bestrijden van organisaties die de Nederlandse samenleving afwijzen. Haatimams moeten een stadsbreed gebiedsverbod krijgen. Via onder meer het onderwijs, jeugdzorg en de politie moeten kinderen tegen radicalisering worden beschermd. Initiatieven die radicalisering tegen kunnen gaan, kunnen op onze partij rekenen. In aanvulling daarop wil Groep de Mos een gemeentelijk meldpunt radicalisering. "

SP

"Hoewel een gebiedsverbod het probleem niet oplost (dit doen namelijk goede deradicaliseringsprogramma's), kan een gebiedsverbod wel een van de middelen zijn om een haatzaaiende imam aan te pakken."

GroenLinks

"GroenLinks vindt vrijheid van godsdienst heel belangrijk, maar haat zaaien kunnen we niet tolereren. Wij werken aan veilige buurten en grijpen in waar dat nodig is. We grijpen dus in als mensen haatdragende boodschappen verspreiden. Maar nog veel liever voorkomen we problemen, bijvoorbeeld door middel van het stimuleren van gemengde scholen, zodat kinderen kunnen leren van elkaars culturen. "

ChristenUnie/SGP

"In Den Haag is geen ruimte voor de radicale gewelddadige islam of voor welke vorm van gewelddadig extremisme dan ook, hetzij extreem-rechts hetzij extreem-links. De gemeente zet alle wettelijke instrumenten in om sleutelfiguren bij de radicalisering van moslimjongeren uit de stad te weren, zoals haatpredikers."

Partij voor de Dieren

"Het aanzetten tot haat is onwenselijk en strafbaar. "

50PLUS

"Uiteraard wil 50PLUS in Den Haag imams weren die onze stad bedreigen. Dat geldt trouwens precies zo voor sekteleiders, radicale predikanten et cetera op andere religieuze grondslag. Daar hebben we in onze multiculturele stad een broertje dood aan. Den Haag is de stad van Vrede en Recht en in het dagelijks leven hier zijn redelijkheid en verdraagzaamheid de norm."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat geen enkele religie haat moet zaaien. We moeten jongeren met liefde opvoeden. Daar hoort haat niet bij. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"Haatzaaien is strafbaar (Art 137D SR) en hierbij dient de politie zijn ambtsplicht uit te voeren. Naast strafrechtelijke vervolging, ook een permanent gebiedsverbod. "

Dynamo Den Haag

"Den Haag is de stad van vrede, recht en tolerantie. Hier is geen plek voor haat."

Samen070

"Haatzaaien werkt belemmerend voor de verbinding in onze stad. Niet tegenover elkaar maar met elkaar."

Geen van beide

Oneens

Islam Democraten

"Imams zaaien in onze ogen geen haat. Wij kennen tot op heden geen enkele imam in Den Haag die strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld is in Den Haag voor haat zaaien. Het maatschappelijk en politiek klimaat is enorm verrechtst en verhard. Wij maken ons ernstig zorgen om de toegenomen moslimdiscriminatie in onze stad en maken ons tevens zorgen over het taalgebruik dat vele partijen bezigen. De term 'haatimam' is tevens criminaliserend, demoniserend en stigmatiserend kwetsend voor moslims. "

Partij van de Eenheid

"Wij vinden de wet leidend. En zolang er geen sprake is van strafbare feiten, heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting."

NIDA

"Haatzaaien is per definitie grondwettelijk verboden. Als er een gebiedsverbod wordt ingesteld, dan moet dat consequent gebeuren en niet alleen richting imams."

Bond voor Studenten Actie

"Haatzaaien kan een grote impact hebben op onze samenleving. Het is dan ook belangrijk dat hiertegen wordt opgetreden. Het moet echter niet uitmaken wat iemands geloofsovertuiging of etniciteit is, voor de toepassing van maatregelen hiertegen. Imams die haatzaaien zullen hetzelfde behandeld worden als ieder ander die haat zaait. Een gebiedsverbod specifiek zal daarnaast niet voorkomen dat iemand stopt met het zaaien van haat. We moeten het zaaien van haat stoppen, niet slechts verplaatsen."

3. Openingstijden Horeca

De horeca in Den Haag moet langer open kunnen blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Een bloeiende horecasector zorgt voor levendigheid en vertier in de stad. Daarom blijven we ons inzetten voor ruimere openingstijden en geluidsnormen die voor de bezoeker, bewoner en ondernemer werkbaar en leefbaar zijn. Het gaat ons om de horeca in de binnenstad, de wijken rondom het centrum en op Scheveningen. "

PVV

"We willen Haagse ondernemers stimuleren met diverse maatregelen. Ruimere openingstijden zijn daar onderdeel van."

PvdA

"Goede horeca maakt Den Haag een bruisende en gezellige stad. Deze horeca is op zijn beurt ook weer goed voor de werkgelegenheid en de economie. De PvdA is voor ruimere openingstijden voor de horeca waar het kan, in gezamenlijk overleg met omwonenden en andere ondernemers. "

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij is voor een levendige en bruisende uitgaansstad en pleit daarom voor vrijere sluitingstijden, daar waar het kan. In goed overleg tussen gemeente, bewoners en horeca zijn er in Den Haag volop kansen om tot een aantrekkelijker uitgaansklimaat te komen."

VVD

"De VVD wil een tropenrooster voor terrassen. Als het boven de 25 graden is, mogen terrassen twee uur langer open blijven. Maar daarnaast moeten er ook duidelijke en logische regels komen mbt de geluidsnormenlawaaioverlast, zowel voor de horeca-ondernemers als voor de omwonenden. "

CDA

"Wij zijn voor meer reuring in de binnenstad en bij de Scheveningse Boulevard, vandaar dat horeca daar wat ons betreft langer open mag. Dit geldt niet voor horeca in de woonwijken, daar houden we vast aan de huidige openingstijden om de rust te behouden. De openingstijden in woonwijken moeten strikt worden gehandhaafd."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos is van mening dat vrije openingstijden kunnen bijdragen aan het inperken van overlast, omdat bezoekers druppelsgewijs naar huis gaan. Voor de horeca willen wij verder een dadergerichte aanpak, zodat daders en niet kroegbazen bij incidenten worden aangepakt. Ook moeten de te strenge geluidsnormen aan banden worden gelegd. Daarnaast wil Groep de Mos, o.a. met nachtontheffingen, een impuls geven aan de dancescene. "

GroenLinks

"GroenLinks ziet Den Haag als een levendige stad voor iedereen. Daarom mag de horeca in uitgaansgebieden in de weekenden langer openblijven. Horecaondernemers en de gemeente moeten er samen voor zorgen dat er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden, bijvoorbeeld door middel van goede geluidsisolatie. Waar nu parkeerplaatsen zijn komt meer ruimte voor terrassen. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is voorstander van ruimere openingstijden van de horeca, op voorwaarde dat dit niet tot overlast voor bewoners leidt. "

NIDA

"Als NIDA zijn wij voor soepele regelingen voor (horeca)ondernemers, mits zij voldoen aan alle exploitatiecriteria en er een goede afspraak is gemaakt met de omwonenden (afstemming met buurtbewoners is hierbij belangrijk)."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst, de jongerenpartij van Den Haag, vindt dat de horeca in Den Haag langer open moet kunnen blijven, want jongeren zoeken een uitgaansgelegenheid waar ze langer kunnen feesten en ontspannen. Jongeren wijken anders uit naar steden als Amsterdam en Rotterdam. Den Haag moet jongeren meer tegemoet komen in het uitgaansleven. Daarnaast is het een boost voor de Haagse economie en werkgelegenheid."

Bond voor Studenten Actie

"Ondernemers in Den Haag moeten meer vrijheid krijgen om over hun eigen openingstijden te beslissen."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Jazeker, soepeler beleid voor de horeca met minder wetgeving en onredelijke boetes."

Dynamo Den Haag

"Langere openingstijden maken de binnenstad levendiger. De gemeente mag iets minder streng handhaven dan nu het geval is."

Samen070

"Minder regulering en meer zelfstandig de vrijheid om de sluitingstijden te bepalen."

Geen van beide

SP

"De SP vindt dat bij de openingstijden van horeca altijd rekening dient te worden gehouden met de omgeving en buurt waar de horecagelegenheid zich bevindt. Hier dient de gemeente op toe te zien. Ook kunnen in het centrum ruimere openingstijden gehanteerd worden dan in de woonwijken, indien dit in goed overleg met omwonenden gebeurt."

Oneens

Islam Democraten

"Binnen de huidige regels zijn er al voldoende mogelijkheden om incidenteel langer open te blijven. Horeca-ondernemers kunnen hier een aanvraag voor indienen bij de gemeente. Wij vinden niet dat horecagelegenheden 's nachts nog langer open moeten kunnen blijven. Langere openingstijden kan zorgen voor meer overlast en problemen op het vlak van openbare orde en wij vinden niet dat dit de leefbaarheid van de directe omgeving ten goede zal komen."

Partij van de Eenheid

"Wij hebben zelf geconstateerd dat langere openingstijden vaak gepaard gaan met overlast in de buurt."

ChristenUnie/SGP

"Reuring in het centrum is leuk, maar we moeten niet vergeten dat er ook mensen wonen. Bovendien zijn de sluitingstijden op dit moment niet heel krap. Laten we het dus houden zoals het is. Zo blijft het centrum leuk voor iedereen en weten omwonenden waar ze aan toe zijn, zodat ze prettig kunnen blijven wonen."

50PLUS

"Bij een internationale stad als Den Haag horen ruime openingstijden voor de horeca, maar niet overal. Voor het levendig houden van de binnenstad is horeca nodig, maar bewoners mogen niet uit het oog worden verloren. 24-uurs zones zijn er al in het centrum en Scheveningen en dienen niet te worden uitgebreid. Bewoners moeten beschermd worden en zo nodig zal de gemeente in woningen geluidswerende maatregelen treffen. Overlast dient te worden bestreden en handhaven is zeer belangrijk."

4. Sociale woningspreiding

Er moeten meer sociale huurwoningen komen in wijken met veel koopwoningen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"We willen dat er voor iedere Hagenaar een passende woning is. Wij investeren de komende vier jaar 75 miljoen euro om de woningbouw in het sociale en middensegment op gang te brengen. Omdat het inwonersaantal van Den Haag fors groeit de komende jaren, betekent dit dat wel moeten bijbouwen anders stijgen de prijzen van huur- en koopwoningen fors en worden woningen onbetaalbaar. "

PvdA

"Iedereen moet betaalbaar kunnen wonen in de stad en de mogelijkheid hebben om in elke wijk door te kunnen groeien. Dat betekent meer middeldure woningen in wijken waar die nog nauwelijks zijn. Maar het betekent ook: meer goedkopere woningen in de wijken met alleen dure huizen. Op dit moment is er een gigantisch tekort aan betaalbare huurwoningen. Dat kan écht niet. Iedereen heeft recht op een betaalbare én fatsoenlijke woning. Daarom investeert de PvdA 1 miljard euro in betaalbare woningen."

Haagse Stadspartij

"Den Haag is de meest gesegregeerde grote stad van Nederland: nergens anders wonen arm en rijk zo sterk gescheiden van elkaar als hier. De Haagse Stadspartij vindt dit problematisch en gaat voor een onverdeelde stad waar voor iedereen plek is. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Bij gemeentelijke grond een bouwnorm van 30% voor sociale huurwoningen en 40% voor betaalbare vrijesectorwoningen. Hiermee moeten we ook het ontstane tekort aan betaalbare vrije sector woningen tussen de 710 en 1.000 euro aan maandelijkse huur oplossen. Hierdoor kan de groep middeninkomens (veelal jonge gezinnen) ook een geschikte woning vinden. "

SP

"Om de segregatie tegen te gaan wil de SP dat er meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen gebouwd worden in sociaaleconomisch sterke wijken. Als corporaties echt genoodzaakt zijn om sociale huurwoningen te verkopen, gebeurt dat bij voorkeur niet in wijken waar al weinig sociale huurwoningen zijn."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat alle wijken in de stad divers van samenstelling blijven of worden. Mensen met lagere inkomens moeten overal in de stad een plek kunnen vinden en daarom stellen we als doel dat in iedere Haagse wijk 80% van de nieuwgebouwde woningen bestaat uit sociale huur en middeldure huur- en koopwoningen. We zorgen voor meer woningen voor studenten en treden op tegen achterstallig onderhoud en huisjesmelkers."

Islam Democraten

"Den Haag heeft zes van de tien armste wijken in Nederland. Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland. Wij willen betere verspreiding van arm en rijk, maar ook de etnische samenstelling van wijken aanpakken. Wij vinden dat er 30% meer sociale woningbouw dient te komen over de hele stad. Wij zien graag meer sociale huurwoningen in wijken met veel koopwoningen; ons inziens kan dit bijdragen aan het tegengaan van de segregatie in onze stad. "

Partij van de Eenheid

"Er is woningnood in Den Haag. Voor mensen met een laag inkomen moet het mogelijk zijn om in een goede wijk te wonen. Dit is ook goed voor de sociale cohesie."

ChristenUnie/SGP

"Op dit moment zijn er te veel sociale huurwoningen in kwetsbare wijken als Moerwijk. Die moeten eerlijker worden verdeeld. Daarom moeten er meer sociale huurwoningen komen op het zand, maar moeten ook gemeenten in de regio meer sociale huurwoningen gaan bouwen. Zo verdelen we mensen met lage inkomens beter over onze stad en in onze regio."

Partij voor de Dieren

"Iedereen in Den Haag heeft recht op een betaalbare woonruimte. Daarom moeten er meer sociale huurwoningen komen, ook in wijken met veel koopwoningen. Zo wordt iedere wijk in de stad meer gemengd, wat goed is voor de sociale samenhang in de stad. "

NIDA

"NIDA wil segregatie tussen wijken tegengaan. Dit betekent dat er meer betaalbare koopwoningen gevestigd moeten worden in de wijken met veel sociale huurwoningen en omgekeerd."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat er meer sociale huurwoningen in wijken met veel koopwoningen moet komen. Een gezonde mix is bevorderlijk voor de onderlinge sociale contacten en wederzijds begrip. "

Bond voor Studenten Actie

"BSA gelooft in een Den Haag dat toegankelijk en bewoonbaar is voor iedereen. Starters en studenten moeten ook in verschillende wijken kunnen wonen. Dit draagt ook bij aan de sociale mobiliteit van verschillende groepen. Wij zijn allemaal een deel van Den Haag. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"Jazeker. Wegens een hoge wachtlijst voor huurwoningen dienen er meer huurwoningen gebouwd te worden voor Haagse burgers. Het aanbod tussen huurwoningen en koopwoningen moeten wel gelijkwaardig zijn in wijken. "

Dynamo Den Haag

"In beperkte mate. Ook mogen er meer koopwoningen komen in wijken met veel sociale huurwoningen."

Samen070

"Er is ook meer behoefte aan diversiteit in het aanbod van woningen."

Geen van beide

Oneens

PVV

"Er zijn al genoeg wijken met gemengde woonvormen. Daarbij willen we meer woningen in de middenklasse voor de mensen die net niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen."

VVD

"in wijken met veel koopwoningen is de grond vaak duur. Daardoor is het in die buurten veel duurder om een sociale huurwoning te bouwen dan in wijken waar de grond goedkoper is. Op goedkopere grond kun je ook veel meer sociale woningen bouwen."

CDA

"Wij bouwen liever duurdere woningen in wijken met veel sociale woningen om te zorgen dat de mensen die het beter krijgen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Dat heeft een positief effect op die wijken. Bovendien bouwen wij liever ruime huurwoningen in goedkope wijken, dan krappe huurwoningen in dure wijken. "

50PLUS

"Vanzelfsprekend gunt 50PLUS ook gezinnen met een laag inkomen een mooie plek om te wonen in Den Haag. Er is niks tegen ‘gemengde wijken’ als Wateringse Veld bijvoorbeeld. Maar in praktijk blijken er net zoveel nadelen (veel dure winkels in de buurt) als voordelen (vooral voor de jeugd, op scholen en sportverenigingen). Dus het is geen noodzaak."

5. Fietsverbod

Den Haag moet fietsen in de Grote Marktstraat verbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

"Er moet een einde komen aan de tweewielerterreur in de Grote Marktstraat. De situatie is onveilig, laat fietsers maar omrijden."

VVD

"De Grote Marktstraat is een winkelstraat die steeds populairder wordt en daardoor ook steeds meer voetgangers trekt. Door fietsers en voetgangers hier te combineren, ontstaan regelmatig chaotische situaties. Er moet gekeken worden naar opties om de fietser uit de Grote Marktstraat te weren: bijvoorbeeld fietsers onder de Grote Marktstraat."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Elke dag is het het heibel tussen fiets- en voetgangers in de Grote Marktstraat. Door het ontbreken van een duidelijke scheiding tussen voetpaden en het fietspad blijft flaneren door deze mooie winkelstraat een gevaarlijke onderneming. Groep de Mos wil de bestaande parkeergarage onder de Grote Marktstraat ook gebruiken als fietstunnel, maar wel met behoud van de parkeerplaatsen. De Grote Marktstraat verlevendigen we dan als wandelpromenade met kiosken en terrassen."

SP

"De SP wil het fietspad op de Grote Marktstraat aanpakken, zodat de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert. Bij voorkeur worden de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht autoluw en ingericht als fietsstraat als alternatief voor het fietspad door de Grote Marktstraat."

Partij van de Eenheid

"Er ontstaan gevaarlijke situaties. Het is verstandiger om er een looproute van te maken."

ChristenUnie/SGP

"De Grote Marktstraat is momenteel erg gevaarlijk. (Bijna-)botsingen tussen fietsers en voetgangers zijn aan de orde van de dag. We maken van de Gedempte Burgwal een autoluwe fietsstraat. De Grote Marktstraat kan dan een aantrekkelijke voetgangersstraat worden met meer ruimte voor groen."

NIDA

"Als er een verbod komt, dan moet het alleen gelden op de piekmomenten wanneer het te druk is. Op deze manier waak je ook voor de veiligheid van de fietsers en bezoekers van het centrum. Er moet echter wel geïnvesteerd worden in de veiligheid van de fietsers en bezoekers van het centrum."

50PLUS

"De praktijk in de Grote Marktstraat is verkeerstechnisch een ramp en leidt tot ongelukken. Niet alleen daar trouwens, ook op het Spui en het Buitenhof. Het probleem is veroorzaakt door lamlendige besluitvorming over de mobiliteit in de Haagse binnenstad (‘De Kern Gezond’). 50PLUS vreest dat het 50 miljoen of meer gaat kosten om dat te corrigeren."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Ja. Fietsen tussen het winkelend publiek kan gevaarlijke situaties en ongelukken veroorzaken. Onderzoek naar een veiliger alternatief."

Samen070

"Grote gevaarzetting voor fietser en voetgangers."

Geen van beide

Oneens

D66

"De situatie op de Grote Marktstraat moet anders, maar niet door het sluiten van een van de belangrijkste fietsroutes van Den Haag. Fietsers er voetgangers moeten beter gescheiden worden. D66 wil de Gedempte Gracht autoluw maken en een vrijliggend fietspad aanleggen."

PvdA

"Wij kiezen allereerst voor fietsers en voetgangers in de stad. Om de stad bereikbaar te houden moeten we de keuze maken voor goed OV en goede bereikbaarheid per fiets. De Grote Marktstraat is naast een mooie winkelstraat ook de straat waar je je op de fiets goed kan verplaatsen tussen de verschillende stadsdelen, en vormt een schakel tussen het centrum en de stad. Dat willen we niet opgeven. Zonder een alternatieve fietsroute zien wij geen mogelijkheid om fietsen hier te verbieden."

Haagse Stadspartij

"De Grote Markstraat moet veel veiliger worden en krijgt een duidelijke afscheiding voor het fietsverkeer. Brommers en scooters zijn wat de Haagse Stadspartij betreft niet meer welkom op het fietspad."

CDA

"Het fietspad moet wel duidelijker worden afgebakend. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en veiligheid. De Grote Marktstraat is een belangrijke verkeersader tussen het Centrum en Transvaal/Loosduinen waar heel veel fietsers gebruik van maken. Verbied je fietsen in deze straat, dan moeten al deze fietsers door de smalle straten van het Oude Centrum. Hiermee verplaats je het probleem in plaats van het op te lossen. "

GroenLinks

"GroenLinks wil ruimte voor de fietser en voetganger. Doorgaand fietsverkeer fietst door de straat achter de Grote Marktstraat, die we autovrij maken. Een autoluw centrum maakt Den Haag aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. Ook winkeliers en (horeca)ondernemers profiteren hiervan. We stoppen met het weghalen van geparkeerde fietsen in het centrum en zorgen dat er altijd genoeg gratis stallingsruimte is. "

Islam Democraten

"Wij vinden wel dat er naar een alternatief gezocht en gekeken dient te worden. Wij zijn daarentegen geen voorstander van het verplaatsen van het fietsverkeer van de Grote Marktplaats naar de Gedempte Burgwal. De Gedempte Burgwal is een smalle straat en dient voor auto's toegankelijk te blijven i.v.m. de parkeergarages en de bereikbaarheid van het centrum."

Partij voor de Dieren

"De Grote Marktstraat is een belangrijke fietsroute. Daarom is de Partij voor de Dieren tegen een fietsverbod. Wel moet de straat veiliger worden. Dat kan door een duidelijke afbakening van het fietspad en het voetgangersgedeelte en het weren van scooters en brommers. Zo wordt het een veilige straat met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. "

Haagse Toekomst

"De Grote Markt is een goede doorgangsweg naar winkels en bedrijven. Fietsers moeten er gewoon kunnen fietsen en hun fiets kunnen stallen. "

Bond voor Studenten Actie

"Wij geloven in een groene en duurzame stad waar alle locaties toch snel bereikbaar zijn. Fietsen maakt het leven in de stad vlotter. De Grote Marktstraat heeft een specifieke baan voor fietsers en een looppad voor voetgangers. Deze voorzorgsmaatregelen vinden wij meer dan genoeg."

Dynamo Den Haag

"De situatie in de Grote Marktstraat dient nader te worden bezien. Fietsers hoeven daar niet weg zonder goed alternatief."

6. Ambtenaren

Om de dienstverlening te verbeteren moet de gemeente meer ambtenaren aannemen.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"De SP zet in op meer echte banen bij de gemeente. Wij willen het aantal flexcontracten binnen de gemeente verlagen en meer banen creëren in bijvoorbeeld de groenvoorziening en het onderhoud van Haagse wijken en buurten."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat de gemeente betere service biedt, zo nodig door meer mensen aan te nemen. We willen dat mensen sneller geholpen worden, op een meer persoonlijke manier en zonder allerlei onnodige regeltjes. De gemeente gebruikt begrijpelijk Nederlands en maakt de website en formulieren eenvoudiger en gebruiksvriendelijk. Aanvragen kunnen niet alleen digitaal, maar ook telefonisch of aan het loket gedaan worden. "

Islam Democraten

"De gemeente moet nog meer in dienst staan van de Haagse burger. Meer ambtenaren draagt bij aan meer en betere dienstverlening. Wij vinden ook dat de gemeente meer ambtenaren dient in te zetten bij laagdrempelige loketten waar Hagenaars met hulpvragen terecht kunnen, zodat ze snel en adequaat geholpen kunnen worden."

Partij voor de Dieren

"De gemeente moet bereikbaar en beschikbaar zijn voor haar inwoners. Daarvoor is een toereikend aantal ambtenaren nodig, bijvoorbeeld in de groenvoorziening en in de zorg."

Haagse Toekomst

"De gemeente heeft veel taken en verantwoordelijkheden erbij gekregen. Daardoor is de werkdruk hoger geworden en worden er veel fouten gemaakt. De Haagse Toekomst vindt dat er meer ambtenaren aangenomen moeten worden én dat de dienstverlening en processen moeten worden verbeterd. Het is de taak van de gemeente goed voor haar inwoners te zorgen."

Geen van beide

D66

"D66 wil een dienstverlenende en faciliterende gemeente waar ambtenaren meedenken met de inwoners en organisaties van Den Haag. We vinden het minder relevant of dat "meer of minder" ambtenaren zijn. De kwaliteit staat voorop."

Bond voor Studenten Actie

"Het verbeteren van de dienstverlening kan op verschillende manieren, niet alleen door meer personeel. BSA wil eerst duidelijk hebben wat de slimste manier is om de dienstverlening te verbeteren. Misschien zijn andere opties, zoals het gebruiksvriendelijker maken van de (digitale) dienstverlening, of het efficiënter verschaffen van informatie een betere weg."

Oneens

PVV

"Natuurlijk kan de dienstverlening beter, maar niet door nog meer ambtenaren aan te stellen. Wij staan voor een kleinere overheid, niet groter. "

PvdA

"Goede dienstverlening is zeer belangrijk. Goede dienstverlening valt of staat bij goede en betrokken ambtenaren. De afgelopen jaren is de dienstverlening meer digitaal en onpersoonlijker geworden. De PvdA vindt dat de menselijke maat terug moet. Meer direct contact met de bewoners, ambtenaren werken meer in onze wijken en ons ambtenarenbestand is divers, zoveel mogelijk een afspiegeling van de stad. Zou houden we de lijntjes kort."

Haagse Stadspartij

"De kwaliteit van dienstverlening van de gemeente moet beter, maar dit probleem ligt een stuk breder dan de kwantiteit aan ambtenaren. De Haagse Stadspartij wil dat het systeem van de gemeente niet langer centraal staat, maar dat de situatie van de burger voortaan het vertrekpunt van de dienstverlening wordt."

VVD

"De dienstverlening verbeteren we niet door meer ambtenaren aan te nemen, die verbeteren we door klantgerichter te gaan werken. Bijvoorbeeld door nog meer digitaal te werken, door meer openheid en betere communicatie van de gemeente en door het vereenvoudigen van het aanvragen van een vergunning."

CDA

"Het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente moet vooral worden bewerkstelligd door een cultuurverandering en niet door meer ambtenaren. Ambtenaren kunnen vaker de telefoon pakken om klachten op te lossen en meer bereid zijn mee te denken over wat wel kan en maatwerk te bieden. Dat voorkomt bezwaren en conflicten die ook veel tijd kosten. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"De gemeente moet efficiënter werken om de dienstverlening te verbeteren. "

Partij van de Eenheid

"Met het huidige ambtenarenapparaat moet efficiënter worden gewerkt. De gemeente moet de dienstverlening nóg gemakkelijker maken voor de burger."

ChristenUnie/SGP

"Den Haag heeft meer dan 7.500 ambtenaren, daar hoeven er niet meer bij. De dienstverlening kan wel worden verbeterd door bijvoorbeeld ambtenaren die zich met zorg bezig houden vaker de stad in te laten gaan. Op deze manier zien zij beter de effecten van gemeentelijk beleid in de praktijk."

NIDA

"Het gaat niet om de kwantiteit van ambtenaren, maar om de juiste ambtenaren. Het gaat om de manier waarop je werkt als gemeente en daarin kan de gemeente nog een slag slaan (efficiëntieslagen maken)."

50PLUS

"Méér ambtenaren aannemen leidt niet automatisch tot betere dienstverlening, maar in elk geval wel tot hogere kosten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nieuwe taken en het daarvoor nodige personeel moeten worden betaald uit geld dat gewonnen wordt door efficiënter te gaan werken en overbodige functies te schrappen. Er mag wat 50PLUS betreft vooral een streep door veel bureaucratie, die vaak onnodig is en inwoners ergert."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee, absoluut niet. Bezuinigen op de ambtenarij is erg belangrijk voor een gemeentelijke belastingverlaging."

Dynamo Den Haag

Geen toelichting gegeven

Samen070

"De huidige ambtenaren mogen meer de stadsdelen en de wijken in om in contact te komen met de inwoners. Om daarmee de dienstverlening beter te laten aansluiten op diens wensen en de behoefte."

7. Erfpacht

Den Haag moet de huur voor gemeentegrond (erfpacht) afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"In Den Haag kan je niet overal eigenaar worden van de grond waar je huis op staat. Aan deze ongelijkheid willen wij een einde maken. Net als aan de extra kosten om grondeigenaar te worden wanneer de erfpachtverplichting volledig is afgekocht en je de facto al eigenaar bent. Nieuwe percelen worden niet meer in erfpacht uitgegeven. Om betaalbare woningen te realiseren kunnen beter passende instrumenten worden gebruikt."

PVV

"Het erfpachtsysteem is achterhaald. Het verstoort de woningmarkt en de gemeente heeft middels bestemmingplannen genoeg invloed om in te grijpen of nieuwbouw te stimuleren."

VVD

"Elke huiseigenaar moet de mogelijkheid hebben om ook de grond te kopen waar zijn of haar huis op staat. En wanneer zij dat willen, dan moet de gemeente dat mogelijk maken voor hen. Het hele erfpacht-systeem van de gemeente is achterhaald en ouderwets."

CDA

"Wij willen eigenaren de mogelijkheid bieden om in sommige delen van de stad waar de grond in erfpacht is uitgegeven, deze te kopen. Voor andere delen in de stad blijft erfpacht een belangrijk stimuleringsinstrument. Voor bedrijven is het immers vaak gunstiger erfpacht te betalen in plaats van zelf financiering te regelen. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"D66 en de VVD hadden een goed initiatiefvoorstel dat opriep om de erfpacht af te schaffen. Maar door een plek op het pluche ligt dat voorstel nu al jaren stof te happen in één der spelonken van het stadhuis. Slecht voor de middenklasse! Groep de Mos houdt zich wel aan haar woord en wil bij bestuursdeelname komen tot het afschaffen van de erfpacht voor koopwoningen."

Partij van de Eenheid

"Het is een terugkerende vaste last. Wat ons betreft valt het afschaffen van de erfpacht onder lastenverlichting."

Partij voor de Dieren

"De bewoners moeten niet voor onverwachte hoge kosten komen te staan. Om die reden moet het erfpachtsysteem worden afgebouwd."

NIDA

"Wij zijn vooral voor een afschaffing, als het ertoe bijdraagt dat starters bijvoorbeeld makkelijker hun eerste woning kunnen kopen. "

50PLUS

"Erfpacht is niet meer van deze tijd. De gemeente moet huis- en bedrijfseigenaren in elk geval de keuze bieden om de grond onder en naast hun pand te kopen. Dat komt de welvaart en zeggenschap ten goede en neemt rare risico’s weg i.v.m. de wijziging van bestemmingsplannen in de buurt. 50PLUS wil een generaal pardon voor de Haagse huizenbezitters met een erfpachtconstructie, die zij eenmalig kunnen afkopen voor het symbolische bedrag van € 2.018."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Afschaffen. Bij het kopen van een huis dat gebouwd is op grond, hoort de grond onderdeel te zijn van een koopwoning en mag geen er huur gevraagd worden voor grond waar een koopwoning op staat. "

Dynamo Den Haag

"Erfpacht is niet meer van deze tijd. "

Geen van beide

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst, jongerenpartij, vindt dat de gemeente over de huur voor gemeentegrond een weloverwogen besluit moet nemen waarbij wederzijdse belangen weloverwogen moeten worden."

Oneens

PvdA

"Den Haag past al lange tijd erfpacht toe, dat wij willen zo behouden. Erfpacht houdt koopwoningen goedkoper (mensen hoeven de grond niet te kopen) en voorkomt speculatie met grond. Met de opbrengsten uit erfpacht kunnen we voorzieningen betaalbaar houden, de huizenprijs lager houden en meer betaalbare woningen realiseren. "

Haagse Stadspartij

"Om grip te kunnen houden op de ontwikkeling van de stad en speculatie tegen te gaan, blijft het erfpachtbeleid ongewijzigd. Het in erfpacht uitgeven van gebouwen doen we alleen als het gaat om maatschappelijke initiatieven."

SP

"Met het erfpachtstelsel kan de gemeente grip op bouwgrond houden en beperken we de macht van projectontwikkelaars."

GroenLinks

"GroenLinks is voor het rekenen van huur voor gemeentegrond. Hiermee blijft de grond gemeentelijk bezit en houden we de controle over bouwprojecten in Den Haag. Ook kunnen we hiermee misstanden voorkomen en ervoor zorgen dat projectontwikkelaars en anderen geen te hoge huurprijs vragen. GroenLinks wil de opbrengsten hiervan steken in het duurzaam maken van Haagse huizen en gebouwen. "

Islam Democraten

"Wij zijn voorstander van het verlagen van de erfpacht. De gemeente kan niet zonder de inkomsten van de erfpacht."

ChristenUnie/SGP

"De erfpacht moet niet worden afgeschaft, maar het moet wel in de hele stad mogelijk zijn om grondeigenaar te worden. Dat moet voor zowel woningeigenaren als ondernemers gelden."

Bond voor Studenten Actie

"Erfpacht opent de deuren voor ondernemers en individuen die niet genoeg geld hebben om zelf hun eigen grond te kopen en biedt ook een bron van inkomsten voor de gemeente."

Samen070

"Dit is voor veel burgers en ondernemers een hoge kostenpost en blijkt niet op te wegen tegen de voordelen van de huuropbrengsten."

8. Wietteelt

Den Haag moet zich als gemeente aanmelden voor de landelijke proef met het telen van wiet.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil met de regulering van wietteelt criminaliteit in Den Haag terugdringen. Door de achterdeur te legaliseren zorg je dat de georganiseerde criminaliteit rondom de teelt afneemt, dat er minder schadelijke stoffen in de wiet terecht komen en dat er minder onveilige situaties op zolderkamers in woonwijken ontstaan."

PvdA

"De illegale teelt van wiet brengt grote (veiligheids-)risico’s met zich mee. Kwetsbare inwoners vallen ten prooi aan criminelen die gouden bergen beloven voor weinig inspanning. Maar de risico’s zijn groot. Er hangen mensen grote straffen boven het hoofd en illegale hennepkwekerijen veroorzaken brand en andere overlast in woonwijken. Legalisering maakt illegale, criminele kwekerijen overbodig. De PvdA wil dat Den Haag onder goed toezicht van de gemeente meedoet. "

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij pleit al jaren voor de legalisering van wietteelt en het decriminaliseren van de softdrugsketen. De Haagse Stadspartij wil dat gemeente Den Haag zich hierin proactief opstelt en aanhaakt bij experimenten rondom gereguleerde wietteelt."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos is niet voor het keihard uitroeien van recreatief softdrugsgebruik. Sterker nog, wij zouden graag zien dat de landelijke overheid softdrugs gaat legaliseren. Wij willen inzetten op een goede samenwerking met coffeeshops en steunen het idee voor een stadseigen proef met legaal geteelde wiet."

SP

"Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Er kunnen eisen en beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. Kwaliteitscontroles van softdrugs die in coffeeshops wordt aangeboden wordt mogelijk, hierbij moet het beperken van de gezondheidsschade voorop staan."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat Den Haag mee moet doen aan de proef voor gereguleerde wietteelt. De huidige gedoogsituatie werkt in de praktijk niet en werkt georganiseerde misdaad in de hand. We starten deze proef in samenwerking met de Haagse coffeeshops. Hiermee zorgen we voor betere kwaliteit en minder criminaliteit."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is voorstander van de legalisering van softdrugs en van een minder restrictief softdrugsbeleid. Door mee te doen met de wietteeltproef kunnen de overlast en de criminaliteit rond softdrugs worden ingeperkt."

50PLUS

"50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en stringente voorwaarden en met vergunning. Stevig toezicht op verkooppunten. Bij voorkeur echter géén lokale experimenten maar invoering in één keer voor heel Nederland."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst, jongerenpartij, vindt dat Den Haag zich moet aanmelden voor een landelijke proef met het telen van wiet. Regulieren van de wietteelt is beter dan illegale teelt. Uit de proef zal blijken wat verstandig is."

Bond voor Studenten Actie

"Het illegaal houden van de wietteelt betekent dat dit illegaal plaatsvindt. Dit brengt vaak criminele nevenactiviteiten met zich mee en geïmproviseerde wietplantages zijn daarbij ook een brandgevaar voor de omwonenden. De landelijke proef met wietteelt biedt een mogelijkheid om wietteelt uit het criminele circuit te halen. Daarnaast kan kwaliteitscontrole plaatsvinden, waardoor minder schadelijke stoffen in de wiet zullen zitten. "

Dynamo Den Haag

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

PVV

"Wij zijn niet principieel tegen deze landelijke wietproef maar vinden dat Den Haag hierin niet voorop hoeft te lopen. Laten we eerst de uitkomst van de proef afwachten."

NIDA

"NIDA gelooft in een bredere aanpak van het drugsprobleem. Enerzijds dient er geïnvesteerd te worden in het voorlichten van potentiële drugsgebruikers (preventief) en anderzijds moet er ook strengere toezicht komen op de exploitatievergunningen en leeftijdsgrenzen, en het aantal verkooppunten moet verminderd worden."

Oneens

VVD

"De VVD vindt dat het niet klopt dat de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, maar dat de inkoop illegaal is. Dit hele beleid moet op de schop en anders ingericht worden. Maar dit moet landelijk geregeld worden en het gaat te ver als Den Haag zich aanmeldt voor de proef. Zeker omdat er in wijken als Zeeheldenkwartier en ReVA een overconcentratie aan coffeeshops is. "

CDA

"Net als de politie en het OM is het CDA van mening dat deze proef niet zal leiden tot minder criminaliteit omdat ongeveer 80% van de wietteelt in Nederland bedoeld is voor de export. Dus de illegale wietteelt blijft bestaan, met het grote gevaar op woningbrand. Wietteelt blijft ook nog steeds een makkelijk middel om criminele activiteiten mee te financieren. Zo'n pilot lost dus de problemen niet op. "

Islam Democraten

"Wij vinden dat de gemeente Den Haag ver weg dient te blijven van het telen van wiet. Wij vinden niet dat de gemeente betrokken dient te zijn bij de productie van softdrugs die eigenlijk schadelijk is voor de Hagenaar en negatieve effecten kan hebben op bijvoorbeeld het beoordelingsvermogen. Vanuit de Islam is het gebruiken van verdovende middelen verboden vanwege het negatieve effect op het beoordelingsvermogen."

Partij van de Eenheid

"Wat ons betreft: drugs is drugs. Wij maken geen onderscheid tussen softdrugs en harddrugs."

ChristenUnie/SGP

"Wij gaan voor een rookvrije generatie. Roken en blowen willen we dus ontmoedigen. Bij dit streven past niet het naar je toetrekken van de wietteelt als overheid. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"1. Nee. Ondanks de landelijke proef die het kabinet mogelijk maakt, is dit een onaanvaardbare doorkruising van het recht. Wietteelt is strafbaar en de gemeente Den Haag mag zich niet schuldig maken aan wietteelt. Zolang gemeente Den Haag zijn burgers wel bestraft voor wietteelt, dient gemeente Den Haag zijn integriteit te behouden door zelf het goede voorbeeld te geven. 2. Ja . Wanneer wietteelt ook voor burgers legaal is, mag gemeente Den Haag meedoen aan de landelijke proef voor wietteelt. "

Samen070

"Slecht signaal naar onze jeugd."

9. ozb

De gemeente moet de belasting op huizen en bedrijfspanden (ozb) verlagen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Met Tom de Bruijn van D66 als wethouder Financiën hebben we ook de afgelopen vier jaar de laagste woonlasten van de grote steden gerealiseerd. Hagenaars houden zo meer over om te besteden. Daar willen we mee doorgaan! Voor ondernemers geldt dat zij het eerste jaar geen OZB hoeven te betalen. Dat geeft hen extra ruimte om het bedrijf een goede start te geven."

PVV

"Wij willen lagere lasten voor de inwoners van Den Haag, zodat ze meer te besteden hebben."

VVD

"Hagenaars verdienen hun geld door hard te werken. Daarom moet je ook zelf kunnen bepalen wat je met dat geld doet, zoals het kopen van een huis. Het is niet eerlijk wanneer je daar vervolgens heel veel belasting voor moet betalen. En door de overheid alleen geld uit te laten geven aan noodzakelijke dingen, kunnen de belastingen (en de OZB) omlaag."

Partij van de Eenheid

"Alles wat kan leiden tot lastenverlichting voor de burger krijgt van ons de volle steun."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is voor het verlagen van de OZB voor eigenaren van energiezuinige woningen. Op die manier worden investeringen van huiseigenaren in energiebesparing gestimuleerd."

50PLUS

"50PLUS wil de OZB het liefst verlagen maar absoluut niet verhogen. Dat is nodig om het eigen woningbezit door particulieren te stimuleren; en voor bedrijven – zeker in het MKB – verhoogt het de slagkracht om te investeren. Stimulering van de lokale economie is er zeer door gebaat."

Haagse Toekomst

Geen toelichting gegeven

Bond voor Studenten Actie

"Het verlagen van de OZB is een goede manier om startende ondernemers bij te staan. Dit is echter wel een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Daarom moet de OZB alleen voor startende ondernemers en bij de aankoop van de eerste woning worden verlaagd. Grote bedrijven en personen die al langer een huis bezitten, of meerdere panden bezitten, moeten gewoon de huidige OZB betalen."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Jazeker. De huurprijzen zijn erg hoog, zowel op huizen als op bedrijfspanden. Door de belasting te verlagen ontstaat er meer koopkracht voor burgers en een stimulans voor het MKB. Het MKB is de motor van de economie."

Samen070

"Hiermee worden de lasten voor ondernemers verlaagd. En ontstaat er de prikkel om een bedrijfspand te huren."

Geen van beide

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"In Den Haag zijn de woonlasten– zoals ozb, afvalstoffen-en rioolheffing – voor huishoudens met een eigen woning met zo’n 549 euro het laagst. Groep de Mos wil dat zo houden en zet in op het handhaven van de huidige woonlasten. Deze worden dus niet verhoogd."

NIDA

Geen toelichting gegeven

Dynamo Den Haag

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"De OZB in Den Haag is nu het laagst van Nederland. We houden vast aan het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten betalen. Van mensen met een groot huis mogen we meer vragen dan van mensen met een kleine portemonnee. Wij verhogen de OZB, zodat we eigenaren van dure woningen meer laten bijdragen aan de Haagse voorzieningen waar we allemaal profijt van hebben. Zo maken we er samen een mooie stad van."

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij is tegen een verlaging van de belasting op huizen en bedrijfspanden (OZB). Den Haag heeft op dit moment al de laagste OZB belasting van heel Nederland, terwijl de stad een hoog voorzieningenniveau kent."

CDA

"Den Haag voert met de huidige OZB al vele jaren de lijstjes aan van gemeenten met de laagste woonlasten, verdere verlaging is dan ook niet nodig. "

SP

"Den Haag heeft de laagste OZB-lasten van de grote steden. Omdat er de komende jaren veel woningen bijgebouwd moeten worden en dit ook kosten met zich meebrengt voor de gemeente, is het niet verstandig om nu de lasten nog meer te verlagen. "

GroenLinks

"De OZB in Den Haag is één van de laagste van Nederland. GroenLinks vindt dat de OZB daarom niet verder omlaag hoeft. De sterkste schouders dragen hierin de zwaarste lasten. De belasting die we hiermee ophalen gebruiken we om woningen duurzaam te maken, voor meer groen in (versteende) wijken, om de leefbaarheid te verbeteren, voor fiets(paden) en het openbaar vervoer. "

Islam Democraten

"De gemeente kan niet zonder de huidige inkomsten van de belasting op huizen en bedrijfspanden."

ChristenUnie/SGP

"De OZB is in Den Haag al het laagste van het land. Verdere verlaging van de OZB is dus niet nodig."

10. Culturele achtergrond zorgclienten

De gemeente moet in contracten met zorginstellingen vastleggen dat zorg wordt afgestemd op de culturele achtergrond van cliënten.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Iedereen moet fijn ouder kunnen worden in Den Haag. Juist voor ouderen is het belangrijk dat ze in een voor hen herkenbare omgeving en achtergrond ouder kunnen worden. Zoals je het gewend bent. Er verandert al zo veel, je gunt het niemand op die leeftijd zich nog meer aan te moeten passen. We zorgen voor personeel en voldoende aandacht in onze zorginstellingen voor de verschillende culturele achtergronden, zodat iedereen van een fijne oude dag kan genieten. "

Haagse Stadspartij

"Op dit moment worden Hagenaars uit sommige migrantengroepen nog niet goed genoeg bereikt en sluit het zorgaanbod niet altijd goed aan bij deze doelgroep. De Haagse Stadspartij pleit daarom voor meer cultuursensitieve zorg."

CDA

"Inmiddels heeft al meer dan 50% van de inwoners van onze stad een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Het is niet meer dan logisch dat wij zorg hierop afstemmen ook omdat we hierdoor betere zorg kunnen verlenen, afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van elke bevolkingsgroep."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Meer maatwerk, aandacht en warmte in de zorg: de menselijke maat, daar staat Groep de Mos voor. Het is daarbij prima dat bij het opstellen van contracten met zorginstellingen de zorg wordt afgestemd op de culturele achtergrond van cliënten. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat mensen met een andere culturele achtergrond met respect voor hun cultuur geholpen worden. Culturele verschillen mogen nooit leiden tot slechtere zorg. Wij zorgen dat de jeugdhulp en preventie de kinderen van migranten beter bereikt. Sociale wijkteams krijgen genoeg mensen en middelen om maatwerk te leveren. Vanuit kleine wijkcentra wordt actief hulp geboden aan mensen die zorg nodig hebben. "

Islam Democraten

"Wij zijn voorstander van interculturalisatie van de gezondheidszorg. Den Haag is een zeer diverse stad met inwoners van 140 verschillende nationaliteiten. Het zou van den zotte zijn als er geen rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond van een patiënt. In de zorg dient de patiënt altijd op de eerste plek te staan."

Partij van de Eenheid

"Den Haag is een multiculturele stad waarbij behoefte is aan zorg vanuit een eigen culturele cq. religieuze identiteit. "

ChristenUnie/SGP

"Het is belangrijk dat mensen zorg krijgen die aansluit bij hun behoeften, religie en levensstijl. Daarom moeten kwaliteit, keuzevrijheid en diversiteit in aanbod hand in hand gaan bij zorgverlening."

NIDA

Geen toelichting gegeven

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat zorg op de culturele achtergrond moeten worden vastgelegd. Den Haag verkleurt. Sommige ouderen, voornamelijk vrouwen, vinden het bijvoorbeeld prettiger om door een vrouw gewassen te worden. Dat is soms cultureel bepaald, maar verschilt ook van vrouw tot vrouw. Met het vastleggen voorkom je discussie en creëer je ook wederzijds respect en begrip. Ouderen verdienen ook culture zorg op maat. "

Samen070

"Zie als voorbeeld het goede werk en de ervaring met Royaal ZORG."

Geen van beide

Oneens

D66

"D66 vindt dat zorgaanbieders en -instellingen heel goed zelf in staat zijn om passende zorg aan te bieden. Het staat zorginstellingen vrij zich te richten op zorgvragers met een specifieke culturele achtergrond. We zien daarom geen reden om dit contractueel vast te leggen tussen de gemeente en zorgaanbieders. "

PVV

"De gemeente moet zich hard maken voor de Nederlandse cultuur. "

VVD

"De kwaliteit van zorg staat centraal. Dát moet de gemeente vastleggen in contracten met zorginstellingen. Deze instellingen kunnen vervolgens (binnen kwaliteitskaders) bepalen of zorg kan worden afgestemd op de culturele achtergrond van cliënten."

SP

"Het staat iedereen vrij om elke godsdienst aan te hangen. Of om niet voor een godsdienst te kiezen. Deze vrijheid vereist een neutrale overheid. Geld voor zorg moet besteed worden aan goede zorg. Mensen kunnen zelf hun behoefte aangeven bij de zorginstelling waar zij verblijven, dat hoort niet in contracten te worden vastgelegd."

Partij voor de Dieren

"Zorg moet neutraal zijn en zorgverleners moeten begripvol zijn naar alle cliënten zonder onderscheid te maken. "

50PLUS

"Contractclausules voegen niks toe. Er is geen enkele grote professionele zorginstelling in Den Haag die er niet op let dat Joden kosher willen eten en Moslims halal. Ook op ander gebied is het doorgaans cultureel prima in orde. Maar 50PLUS werkt niet mee aan segregatie in onze samenleving, zoals discriminatie tussen mannen en vrouwen, ook niet als daar culturele wortels voor zijn."

Bond voor Studenten Actie

"Het is een mooie ideaal om iedereen zorg te geven op basis van hun culturele achtergrond. Wij geloven niet dat de gemeente dat moet bepalen voor zorginstellingen die meestal al verschillende taken en reguleringen hebben die zij moeten uitvoeren."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee. Zorg in Nederland wordt geboden volgens Artikel 1 v/d Grondwet en mag er geen onderscheid gemaakt worden op basis van culturele achtergronden. "

Dynamo Den Haag

"Teveel afstemmen op afzonderlijke groepen leidt tot segregatie."

11. Cameratoezicht

Er moet meer cameratoezicht komen in Den Haag.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

"Cameratoezicht is noodzakelijk om overlast en straatterreur aan te pakken. Wij willen een tuigvrij Den Haag!"

PvdA

"Criminaliteit daalt, gelukkig ook in Den Haag. Toch voelen veel mensen zich niet veilig en zijn steeds minder mensen bereid om aangifte te doen. Bij hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden, pakken we criminaliteit en de oorzaken ervan aan. We hebben daarbij oog voor slachtoffers, daders en de oorzaken van criminaliteit. We breiden deze aanpak uit. Als daar meer cameratoezicht voor nodig is dan doen we dat. Maar nooit langer dan nodig en met respect voor ieders privacy."

VVD

"Iedereen moet veilig over straat kunnen en veilig zijn of haar auto en/of fiets kunnen parkeren. Mensen die dit niet respecteren, moeten hard aangepakt worden. Maar de politie en de handhavers kunnen niet overal zijn: zij hebben meer oren en ogen nodig. Inzet van (flexibel) cameratoezicht is daarom onmisbaar om de pakkans van daders te vergroten."

CDA

"Cameratoezicht helpt bij het vergroten van de veiligheid op straat. We kunnen hierdoor eerder ingrijpen als de veiligheid onder druk staat. Wat het CDA betreft kunnen ook vaker drones worden ingezet voor toezicht, omdat zij voor minder geluidsoverlast zorgen dan de politiehelikopters. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Geboefte beter in beeld door cameratoezicht; maximale inzet nieuwe middelen. Waar nieuwe technieken de veiligheid kunnen verbeteren, is Groep de Mos vóór maximale inzet daarvan. Dus wij zeggen ja tegen meer cameratoezicht. Ja tegen gebruik van (digitale) billboards, waarop à la 'Opsporing Verzocht' foto's van verdachten kunnen worden getoond. Ja tegen gebruik van lokauto's, lokfietsen en alle andere lokmiddelen die helpen geboefte te vangen."

Partij van de Eenheid

"Cameratoezicht draagt bij aan een versterkt veiligheidsgevoel. Het schrikt potentiële daders van strafbare feiten af. "

ChristenUnie/SGP

"In Den Haag moet je je veilig voelen op straat. Cameratoezicht kan hierbij helpen. Op plekken waar het onveilig is, moet flexibel cameratoezicht op verzoek van bewoners en/of ondernemers mogelijk zijn, bijvoorbeeld op of rond de Haags Markt."

NIDA

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Cameratoezicht (onder operationele regie van de politie) heeft een afschrikwekkende uitwerking op potentiële daders en is zeer behulpzaam bij de opsporing van schuldigen aan strafbare feiten. Vanzelfsprekend moet het materiaal niet langer worden bewaard dan nodig is."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat er meer cameratoezicht moet komen in Den Haag. In uitgaanszones en in wijken waar het regelmatig onrustig is. Cameratoezicht vergroot de pakkans van criminelen."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Ja, in risicowijken moeten meer cameratoezicht geplaatst worden."

Samen070

"Laten wij het goede voorbeeld van Rotterdam volgen. De subjectieve veiligheid neemt toe."

Geen van beide

Oneens

D66

"D66 is kritisch als het gaat om permanent cameratoezicht. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid. Er moet voldoende politiecapaciteit zijn om de beelden te kunnen bekijken. In het kader van privacybescherming mogen camerabeelden alleen worden opgeslagen indien zij betrekking hebben op een overtreding of een misdrijf. D66 geeft de voorkeur aan de agent op straat."

Haagse Stadspartij

"Camera’s in de openbare ruimte leiden vaak niet tot vermindering, maar alleen tot verplaatsing van criminaliteit en is een aantasting van de privacy van burgers. Alleen wanneer de openbare orde ernstig in het geding is, kan de inzet van camera’s worden overwogen."

SP

"Beveiligingscamera’s zijn een middel en nooit een doel op zich. Ze worden alleen in het uiterste geval opgehangen in combinatie met andere maatregelen."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat we niet onbeperkt camera’s moeten ophangen in de stad, maar alleen daar waar dat echt nodig is. Het is belangrijk om de privacy van inwoners te beschermen. GroenLinks wil meer wijkagenten op straat om de veiligheid te waarborgen en in gesprek te gaan met (buurt)bewoners, zodat zij zo problemen kunnen signaleren. Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan. "

Islam Democraten

"De privacy van burgers komt steeds meer in het geding. Wij zijn voor het effectiever inzetten van het huidige aantal camera's."

Partij voor de Dieren

"Cameratoezicht tast de privacy aan. Daarom vindt de Partij voor de Dieren dat inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk mag in een door de rechter aangewezen risicogebied."

Bond voor Studenten Actie

"Onderzoek moet worden gedaan naar waar cameratoezicht nodig is en of het inderdaad effectief is. Veiligheidsmaatregelen moeten worden toegepast op basis van noodzaak en effectiviteit en niet op basis van blindelings vertrouwen in de technologie."

Dynamo Den Haag

"Meer camera’s leiden niet per definitie tot meer veiligheid."

12. Windmolenpark

De gemeente moet aandelen kopen in windmolenparken op zee.

Wat vinden de partijen?

Eens

Haagse Stadspartij

"Om te voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs en om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zal Den Haag de transitie van fossiele energie richting duurzame energie moeten maken. Wat de Haagse Stadspartij betreft loopt Den Haag voorop in de energietransitie. Daarom hebben we in een klimaatpact met zeven andere partijen afgesproken dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is."

SP

"Den Haag heeft al aandelen Eneco, wat de SP betreft mag dat aandelenpakket uitgebreid worden. Eneco investeert namelijk ook in windenergie. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat we extra initiatief nemen om fors meer energie te winnen uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Als grote stad leveren wij hierbij een belangrijke bijdrage. Windmolenparken zijn een goede investering. Via onze aandelen in Eneco zorgen we voor meer duurzame energie in Den Haag. Lokale bewonersinitiatieven op dit gebied krijgen maximale ondersteuning. "

Islam Democraten

"Wij vinden dat de gemeente dient te investeren in duurzame energiebronnen, zoals windmolenparken. Wij willen als gemeente de transitie maken richting een energiezuinige en klimaatvriendelijke stad. "

Partij van de Eenheid

"Wij pleiten sterk voor duurzaamheid en elke investering in duurzame energie is een investering in de toekomst."

NIDA

Geen toelichting gegeven

Bond voor Studenten Actie

"Groene energie is energie van de toekomst die ook nog winstgevend is. Daarbovenop zal de Rijksoverheid in de toekomst grote delen van de projecten subsidiëren waardoor er een garantie is op winstgevendheid."

Samen070

"Ja, toekomstgerichte opwekking van onze energiebehoefte."

Geen van beide

Haagse Toekomst

Geen toelichting gegeven

Dynamo Den Haag

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"D66 wil dat de gemeente 100% groene stroom inkoopt. Voor dat doel hoeft de gemeente zelf geen eigenaar te zijn van een windmolenpark. Duurzame energiebedrijven kunnen dat veel beter doen. "

PVV

"De gemeente moet zich verre houden van speculeren met belastingcenten en al helemaal als het om geldverslindende windmolenparken gaat."

PvdA

"We zijn voor windmolens ver op zee. Windmolens veranderen het heerlijke zee- en strandgevoel niet. Dat blijft bestaan. Wat ze wel veranderen is onze energievoorziening. Die wordt zuinig en groen. Dat is cruciaal om nog heel lang van ons mooie strand en ons mooie land te kunnen blijven genieten. De gemeente hoeft geen aandelen te kopen aangezien er voldoende vraag is in de markt."

VVD

"De VVD is tegen een windmolenpark voor de kust van Scheveningen. Er zijn namelijk betere alternatieven om energie op te wekken. Daarnaast zijn windmolenparken commerciële initiatieven en daar moet de gemeente geen belastinggeld in steken."

CDA

"Het CDA is van mening dat het niet past bij een overheidsinstelling om aandelen te kopen in een commercieel bedrijf. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Het kopen van aandelen in windmolenparken moet aan de markt worden overgelaten."

ChristenUnie/SGP

"Wind op zee is belangrijk. Wat de ChristenUnie/SGP betreft blijven we aandeelhouder van het energiebedrijf Eneco. Eneco investeert onder andere in wind op zee. Het is daarnaast niet nodig als gemeente aandelen in windmolenparken te kopen. "

Partij voor de Dieren

"Waar windmolenparken inmiddels zonder subsidie mogelijk zijn, hoeft de gemeente niet bij te springen. De gemeente moet lokale, duurzame energieopwekking stimuleren. "

50PLUS

"Er valt over te wisten. Net als over het wel of niet door de Gemeente Den Haag behouden of afstoten van de aandelen in energiebedrijf Eneco. In beginsel vindt 50PLUS dat het geen kerntaak van gemeentes is om verantwoordelijkheid te hebben in de productie van energie. Maar des te meer als klant in de afname ervan, door als grootgebruiker hele strikte ‘groene’ voorwaarden te stellen!"

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee. Groene energieclubs leven op subsidiegeld van hardwerkende belastingbetalers. Wel moet de gemeente Den Haag op andere gebieden werken voor een betere en schonere natuur."

13. Metropoolregio

Den Haag moet uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stappen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

"De lasten zijn hoger dan de baten."

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij is voorstander van regionale samenwerking, maar heeft grote moeite met het gebrek aan democratische controle en sturing op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarom wil de Haagse Stadspartij dat belangrijke taken zoals die rondom het openbaar vervoer terug worden gegeven aan de provincie. Zo is dat elders in het land ook vrijwel overal democratisch geregeld."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Deze bestuurlijke samenwerking gaat over o.a. wegen en openbaar vervoer. Omdat het niet democratisch is gekozen of wordt gecontroleerd, moet de samenwerking in de huidige vorm worden gestopt. Beslissingen moeten door gemeenteraden en / of provincies worden genomen. "

SP

"De SP vindt dat beslissingen over belangrijke zaken, zoals het openbaar vervoer en woningtoewijzing, genomen moeten worden in de democratisch gekozen gemeenteraad van Den Haag. De Metropoolregio is geen democratisch gekozen orgaan. "

Partij van de Eenheid

"Er is op dit moment een te grote administratieve rompslomp, aanbestedingen verlopen chaotisch en kleinschaligheid is wat ons betreft efficiënter. "

ChristenUnie/SGP

"De Metropoolregio is een bureaucratische en ondemocratische organisatie. Samenwerken met gemeenten om ons heen is nodig en goed, maar de Metropoolregio is hiervoor niet de juiste vorm. Natuurlijk blijven we op economisch gebied goed samenwerken. De verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de regio komt bij de provincie te liggen, op voorwaarde dat Den Haag daar goed bij betrokken is. ChristenUnie/SGP kiest dus kortom voor een 'Hexit'."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren wil de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, vanwege het ondemocratische gehalte, niet voorzetten."

Geen van beide

GroenLinks

"GroenLinks wil meer grip op de besluitvorming binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). De gemeenteraden moeten meer invloed krijgen op besluiten en de MRDH beter kunnen controleren. Daarnaast willen we dat bewoners meer en beter betrokken worden bij wat de Metropoolregio doet. "

Oneens

D66

"Een goed functionerende Metropoolregio (Rotterdam-Den Haag) is belangrijk is voor economische groei en OV verbindingen in de regio. Den Haag is immers geen eiland. Wanneer de steden en dorpen in de regio samenwerken zorgt dat ervoor dat meer bedrijven zich in de regio vestigen en dat meer Hagenaren toegang hebben tot een baan. "

PvdA

"De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten op economische gebied, maar ook om het vervoer en het verkeer in de regio te verbeteren. Een bus stopt per slot van rekening niet precies op de grens van Den Haag. Door samen te werken met de andere gemeenten verbeteren we de verbindingen in de regio en de economische ontwikkeling. De samenwerking in de Metropoolregio kan wel beter en democratischer. "

VVD

"De Metropoolregio mag geen stroperige ambtenarenmachine worden en daarom moet de organisatie op de schop. De VVD wil dat de Metropoolregio zich focust op het regelen van geld voor investeringen in regionaal vervoer en economie en zo bijdraagt aan een economisch sterker en een bereikbaarder Den Haag."

CDA

"Het CDA pleit wel al enkele jaren voor het verbeteren van de besluitvorming van de Metropoolregio. Gemeenteraden moeten hier veel beter bij betrokken worden dan nu het geval is. Als dit op termijn niet sterk verbetert, zullen we in de toekomst wel de afweging moeten maken of we in de Metropoolregio willen blijven."

Islam Democraten

"Wij vinden het juist belangrijk dat de gemeente Den Haag, samen met de gemeente Rotterdam in een platform (zoals de MRDH) zetelt om vraagstukken rondom infrastructuur, openbaar vervoer en bereikbaarheid in de Metropoolregio het hoofd te kunnen bieden. Goede samenwerking en onderling overleg is ons inziens zonder de MRDH een stuk lastiger."

NIDA

"Het is voor Den Haag belangrijk om op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau te werken als stad van Vrede en Recht."

50PLUS

"Binnen de MRDH zorgen 23 gemeentes voor goede afspraken over het openbaar vervoer en het stimuleren van de economie in de regio. Die samenwerking is belangrijk. Wél vindt 50PLUS dat de democratische controle op de MRDH tekort schiet. Inwoners moeten meer invloed krijgen op keuzes die worden gemaakt. Een lokaal Haags referendum over belangrijke besluiten binnen de MRDH moet daar aan kunnen bijdragen."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat Den Haag niet uit de MRDH kan stappen. Alle zaken zijn zorgvuldig voorbereid. Eruit stappen is zonde van de investeringen. De MRDH is goed voor de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam en voor de werkgelegenheid en economie. "

Bond voor Studenten Actie

"De Metropoolregio bevordert samenwerking tussen de deelnemende steden. Dit levert voordelen op voor onder andere het vervoer en de infrastructuur, economie en duurzaamheid."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee. Door de bevolkingsgroei in de Randstad is goede verbinding en samenwerking belangrijk. "

Dynamo Den Haag

"Een goede samenwerking tussen Den Haag en Rotterdam kan voordeel opleveren voor beide steden. Het democratisch gehalte van de Metropoolregio dient wel te worden verhoogd."

Samen070

" Juist in verbinding met 010 blijven en de regie pakken."

14. Studentenwoningen

De gemeente moet geld steken in de bouw van betaalbare studentenwoningen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"In Den Haag komen steeds meer opleidingen en dus ook studenten. Die moeten terecht kunnen in betaalbare woningen en kamers. Omdat de stad de komende jaren ook flink zal groeien wil D66 speciale aandacht voor meer nieuwbouw van studentencomplexen en de mogelijkheid geven om ook in bestaande woningen met meerdere studenten op kamers te wonen. Goed voor een levendige stad."

PvdA

"Wij investeren in meer betaalbare woningen voor mensen met lage en middeninkomens: starters, ouderen, studenten en gezinnen. Niet alleen willen we meer studentenwoningen, maar ook betere. Malafide verhuurders, te hoge huren en gebrekkig onderhoud pakken we aan. We stimuleren initiatieven waarbij studenten samen wonen met ouderen of vluchtelingen. Zij kunnen samen optrekken en door het doen van vrijwilligerswerk kunnen studenten zo goedkoper wonen."

Haagse Stadspartij

"Den Haag is met de hogescholen en Haagse afdelingen van universiteiten inmiddels steeds meer een echte studentenstad geworden. Er zijn echter te weinig betaalbare studentenwoningen om deze studenten te huisvesten daarom willen we in betaalbare studentenwoningen investeren."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"De komst van studenten juicht Groep de Mos van harte toe. Voor hen kunnen leegstaande kantoren of lang leegstaande (winkel)panden worden omgebouwd tot studentenwoningen. We zien bij winkelcentrum Leyweg en het Gevers Deynootplein mogelijkheden voor studenten- of starterswoningen in lang leegstaande winkels."

SP

"De SP wil dat de gemeente voor de bouw van voldoende betaalbare studentenwoningen extra aparte afspraken maakt met studentenhuisvester DUWO en andere ontwikkelaars. Zo garanderen wij dat er in Den Haag voldoende aanbod van betaalbare woningen voor studenten is."

GroenLinks

"GroenLinks vindt studenten een aanwinst voor Den Haag. Samen met studenten en starters zoeken we een oplossing voor de krapte op de woningmarkt. We zijn voorstander van diversiteit in wijken en vinden daarom dat studenten en starters in elke wijk in Den Haag geschikte woonruimte moeten kunnen vinden. Er moeten daarom meer betaalbare woningen komen. "

Islam Democraten

"Den Haag groeit steeds verder als onderwijsstad en studentenstad. In onze stad zitten de HBO-instellingen InHolland & de Haagse Hoge School en Campus Den Haag van Universiteit Leiden. Campus Den Haag is in de afgelopen jaren enorm gegroeid.Er is sprake van een exponentiële groei als we kijken naar het aantal studenten in onze stad. De prognose is dat het aantal studenten in onze stad zal toenemen; steeds meer internationale studenten komen in onze stad studeren en wonen. "

Partij van de Eenheid

"Den Haag is een internationale studentenstad en dient te zorgen voor betaalbare studentenwoningen, zodat Den Haag een aantrekkelijke stad blijft voor studenten."

ChristenUnie/SGP

"Ook voor studenten moet er een plek zijn in Den Haag. Daarom moeten er meer betaalbare, ouderwets gezellige studentenwoningen komen om de woningnood te verlagen. Hierbij wordt er ook gekeken naar innovatieve woonvormen, zoals co-housing. "

Partij voor de Dieren

"Den Haag heeft ervoor gekozen zich te ontwikkelen tot studentenstad. Daarmee heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende studentenhuisvesting."

NIDA

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Den Haag heeft zich de afgelopen decennia in hoog tempo ontwikkeld tot een studentenstad van formaat en dat gaat nog steeds verder! Dat is goed voor de economie en werkgelegenheid, nu en straks. Uiteraard moeten de studenten in onze stad onderdak kunnen vinden, betaalbaar en met speciale voorzieningen. De uitgaven daarvoor verdient onze stad dubbel en dik terug."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat de gemeente geld moet steken in de bouw van betaalbare studentenwoningen. Studenten zijn de toekomst van straks. Ze komen soms van ver om te studeren aan de Haagse Hogeschool of Haagse Campus van de Universiteit van Leiden. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen om ook huisjesmelkers tegen te gaan. Betaalbare studentenwoningen zijn noodzakelijk. "

Bond voor Studenten Actie

"Er is al een enorm tekort aan studentenwoningen in Den Haag, en dit tekort wordt alleen maar groter. Om te zorgen voor een goed klimaat voor studenten, is het belangrijk dat voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"Ja. Studenten zijn de toekomst van Nederland en verdienen betaalbare studentenwoningen."

Dynamo Den Haag

"Studenten zijn erg belangrijk voor Den Haag. Daarom dient te worden geïnvesteerd in een groot aantal betaalbare studentenwoningen."

Samen070

"Een investering in onze jeugd."

Geen van beide

Oneens

PVV

"Dit kunnen we prima aan de markt overlaten."

VVD

"De VVD vindt dat er zeker ruimte moet zijn voor meer studentenhuizen in gezellige buurten dichtbij de binnenstad, bijvoorbeeld rondom Hollands Spoor. Maar wij vinden dat de gemeente hiervoor alleen ruimte moet bieden, zij hoeft hier niet zelf geld in steken. Projectontwikkelaars kunnen zelf een goede businesscase maken. "

CDA

"De gemeente moet hierbij een faciliterende rol spelen: voorwaarden scheppen om te zorgen dat deze betaalbare studentenwoningen er komen (bijvoorbeeld door het bestemmingsplan aan te passen). Het zijn echter de projectontwikkelaars die dit moeten financieren, niet de gemeente."

15. Klimaatvriendelijk bouwen

De gemeente mag alleen nog de bouw van klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen toestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Wat D66 betreft wordt de stad al in 2030 klimaatneutraal. Dat is een enorme opgave waar we niet snel genoeg mee kunnen beginnen. Daarom worden alle nieuwbouwwoningen klimaatneutraal en zullen zij niet worden aangesloten op het gasnet."

PvdA

"Duurzaam bouwen is goed voor iedereen. De energierekening wordt lager, de stad schoner en het leidt tot meer werk. Als we willen dat de gehele woningvoorraad duurzaam wordt, dan moeten we zorgen dat nieuwe woningen klimaatvriendelijk en energiezuinig zijn. De gemeente en de corporaties leggen dit vast in prestatieafspraken. "

Haagse Stadspartij

"Om te voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs en om de opwarming van de aarde tegen te gaan zal fossielvrij, klimaatbestendig en zonder gas moeten worden gebouwd Ook de bestaande woningvoorraad zal in het kader van de energietransitie worden verduurzaamd."

VVD

"De VVD vindt dat nieuw gebouwde huizen gas-loos gebouwd moeten worden. Dat is goed voor het klimaat."

CDA

"Om te voldoen aan het, mede door het CDA getekende, Haagse Klimaatakkoord, is dit een belangrijke voorwaarde om deze afspraken te halen. De stad is immers niet van ons, we hebben deze in bruikleen voor toekomstige generaties. Ook is deze stap belangrijk om niet langer afhankelijk van Gronings aardgas te zijn."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat al onze nieuwbouwwoningen niet meer op gas zijn aangesloten en zo goed als klimaatneutraal zijn. In 2030 moeten alle bestaande woningen van het gas af zijn. Met woningbouwcorporaties maken we stevige afspraken over versnelde verduurzaming en verbetering van de woonkwaliteit. De gemeente omarmt initiatieven van bewonersgroepen die duurzame eigen woningen willen bouwen, zoals de Groene Mient."

Partij van de Eenheid

"Alle maatregelen die gericht zijn op duurzaamheid verdienen alle steun."

ChristenUnie/SGP

"Elke nieuwe woning die nu nog niet energieneutraal wordt opgeleverd, is een gemiste kans. Dus ja, alleen nog maar energieneutrale nieuwbouw. De ChristenUnie/SGP wil namelijk dat onze kinderen een duurzame toekomst hebben en is daarom mede-ondertekenaar van het Haags Klimaatpact."

Partij voor de Dieren

"Om klimaatverandering aan te pakken, moeten we energieneutrale woningen bouwen."

NIDA

"De gemeente moet tevens investeren in de al bestaande sociale huurwoningen door deze eveneens klimaatvriendelijker en energiezuiniger te maken. Uiteindelijk is het doel om daarmee de woningen duurzamer, maar ook voordeliger te maken door middel van het verlagen van de (energie)kosten."

50PLUS

"Kwaliteit moet in de bouw voortaan hét criterium worden. Niet alleen voor woningen, maar ook in de kantorenbouw. Wat woningen betreft hoort het een speciale opdracht te zijn om óók in de sociale sector ‘duurzaamheid’ voorop te stellen. Géén bouw van goedkope ‘kippenhokken’ meer. Goedkoop is duurkoop op de lange termijn. Dit eist veel in de afspraken van de gemeente met woningbouwverenigingen."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst, de jongerenpartij van Den Haag, vindt dat de gemeente alleen nog de bouw van klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen moet toestaan. De investering van vandaag is de investering van de toekomst. "

Bond voor Studenten Actie

"Samen bouwen wij het Den Haag van de toekomst. Nieuwbouw moet op een klimaatvriendelijke en energiezuinige manier worden gedaan. Uiteindelijk winnen wij allemaal, als we minder energie verbruiken en beter omgaan met ons milieu. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"Ja. De gemeente dient de bouw van klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen te bevorderen."

Dynamo Den Haag

"Den Haag moet voor duurzaam en energieneutraal gaan."

Samen070

"Toekomstgericht bouwen."

Geen van beide

SP

"De SP wil fors investeren in de bouw van betaalbare woningen. Hoewel wij hierbij streven naar zo duurzaam mogelijk bouwen, is het terugdringen van de wachtlijsten en dus het bouwen van voldoende betaalbare woningen een grotere prioriteit voor de SP. "

Oneens

PVV

"Dit laten we aan de markt over."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Er is een groot tekort ontstaan aan betaalbare vrije sector woningen tussen de 710 en 1.000 euro aan maandelijkse huur. Hierdoor kan de groep middeninkomens (veelal jonge gezinnen), die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en die een koopwoning niet kunnen betalen, steeds moeilijker een woning vinden. Het opwerpen van onzinnige klimaateisen stagneert de bouw van deze (betaalbare) woningen en dat is onwenselijk. "

Islam Democraten

"Den Haag moet op lange termijn de transitie maken naar een energiezuinige en klimaatvriendelijke stad. Wij zijn wel voorstander van meer klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen in onze stad. Op dit moment enkel nog klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen bouwen is volgens ons niet reëel en haalbaar."

16. Mediawijsheid

De gemeente moet geld steken in lessen mediawijsheid (omgang met social media) op scholen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Media in al haar vormen, kranten, online en sociale media, hebben een belangrijke rol in onze samenleving. Het kunnen om gaan met deze media is een belangrijke vaardigheid die onmisbaar is in ons digitale tijdperk. Daarom krijgen Haagse bibliotheken mediacoaches. Jong en oud leren zo over media maar ook over het op waarde schatten van nieuwsbronnen en het herkennen van nepnieuws."

PvdA

"Elk kind in Den Haag verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. Helaas is het steeds meer uit gaan maken waar je wieg staat. In nog geen 10 jaar tijd is het verschil in schooladvies na de basisschool voor kinderen van lager opgeleide ouders een half niveau lager komen te liggen dan dat van kinderen met hoogopgeleide ouders. Omgang met social media is essentieel in de huidige samenleving. Er is dus werk aan de winkel: we willen dat elk kind de eerlijke start krijgt die het verdient."

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat de Haagse jeugd leert om de overvloed aan informatie die op het internet en in de media te vinden is kritisch en objectief te kunnen beoordelen. Ook is het belangrijk hen weerbaar te maken voor de potentiële gevaren van en op sociale media."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos wil investeren in voorlichting om jongeren weerbaarder te maken tegen seksuele intimidatie via sociale media. Steeds meer jongeren worden slachtoffer van sexting, waarbij seksueel getinte foto's via sociale media worden verspreid. Ook het bestrijden van digitaal kinderlokken wil Groep de Mos hoog op politieke agenda zetten!"

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat we kinderen en jongeren goed informeren over de leuke en minder leuke kanten van sociale media. Daarom moet de gemeente scholen helpen om rond dit onderwerp lessen te organiseren. Dit mag alleen geen extra werkdruk met zich meebrengen voor onze Haagse leraren. "

Islam Democraten

"Wij vinden het belangrijk dat de gemeente geld steekt in lessen mediawijsheid (omgang met sociale media) op scholen. Jongeren moeten weerbaarder worden en klaargestoomd worden voor de toekomst. Tevens vinden wij het belangrijk om op deze manier radicalisering via het internet en sociale media tegen te gaan. Meer dan 90% van alle jongeren die in de afgelopen jaren zijn geradicaliseerd zijn geradicaliseerd via het internet."

Partij van de Eenheid

"Er vindt nog te veel misbruik plaats en pestgedrag via sociale media. We moeten onze kinderen beschermen tegen dit soort zaken. "

ChristenUnie/SGP

"Het is belangrijk dat kinderen in dit digitale tijdperk leren bewust en veilig om te gaan met internet en sociale media. Daarom komt er meer voorlichting over digiveiligheid op scholen aan zowel kinderen als ouders."

Partij voor de Dieren

"Het is voor leerlingen belangrijk om zich een gefundeerde mening te kunnen vormen door de weten hoe berichtgeving werkt."

NIDA

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Dat is hard nodig. Maar 50PLUS Den Haag vraagt zich af of docenten op (Haagse) scholen zelf nog wel raad weten met massamedia, nepnieuws enzovoort. Wij pleiten ervoor om ten minste op Haags lokaal niveau en in samenwerking met de Haagse Hogeschool en de gemeentelijke afdeling voorlichting in het curriculum en voorbeeldprojecten te ontwikkelen."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat de gemeente geld moet investeren in lessen mediawijsheid op scholen. Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Kinderen krijgen steeds jonger een mobiele telefoon. Vaak zijn ouders en kinderen zich niet bewust van de gevaren van het internet en verslaving. Met voorlichting voorkomen we dat jongeren letterlijk worden blootgesteld aan wraakporno, digitaal pesten en Telegramgroepen. Jongeren en hun ouders moeten ook de gevaren kennen van het internet. "

Bond voor Studenten Actie

"Sociale media zijn de realiteit van vandaag. Het is duidelijk dat kinderen van steeds jongere leeftijd zich al op sociale media bevinden. Sociale media kan een prachtig middel voor communicatie zijn, maar het delen van persoonlijke informatie kan ook problemen opleveren. Het is van groot belang om onze kinderen bewust te maken van de voordelen én nadelen van sociale media, zodat zij daar verantwoordelijk mee leren omgaan."

Samen070

"Samen070 is voorstander van de komst van een Haags Media Huis. Om ook langs die weg met elkaar te investeren in lokale media."

Geen van beide

Oneens

PVV

"Dit is een prima taak voor ouders en scholen, niet voor de gemeente."

VVD

"De VVD vindt het goed wanneer scholen de leerlingen hier op wijzen. Maar het moet zeker geen apart vak worden, want de leerlingen hebben al zoveel vakken. "

CDA

"Aandacht besteden aan mediawijsheid behoort nu al bij het takenpakket van de scholen. Vanuit het Rijk is er om scholen te ondersteunen hierbij een Centrum voor Mediawijsheid opgericht dat in bibliotheken te vinden is. Zij verzorgen ook lesmateriaal. Hiermee worden scholen voldoende ondersteund."

SP

"Mediawijsheid is al onderdeel van de bestaande lesmethodes. Daarnaast zijn extra lessen weer een extra taak voor het onderwijs en dus extra druk op de schouders van de toch al overbelaste docenten."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee. Geen elke bemoeienis van overheid en gemeente over het bepalen welke media goed of fout is. Dat is een taak van de ouders om hun kind op te voeden en mensen kunnen zelf wel bepalen wat nep nieuws is. Wanneer er strafbare feiten via sociale media worden gepleegd, is daar Justitie voor. "

Dynamo Den Haag

"Dit kan onderwezen worden binnen het reguliere lesprogramma."

17. Groengele zones

De groengele zones, waarbij je het eerste uur kunt parkeren voor tien cent, moeten ook gelden bij Haagse gebedshuizen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"In sommige gevallen kan dit een goede oplossing zijn. Tegelijkertijd blijft parkeren maatwerk en zal dit per wijk of straat onderzocht worden, in overleg met omwonenden en ondernemers. "

CDA

"Het invoeren van zo'n groengele zone zorgt ervoor dat deze plekken makkelijker bereikbaar worden, ook voor de vele vrijwilligers van de gebedshuizen. Dat geldt ook voor sportverenigingen. Het zijn plekken met een belangrijke maatschappelijke functie in de stad."

Islam Democraten

"Onze stad kent een grote religieuze diversiteit. Wij vinden dat de groengele zones, waarbij je het eerste uur kunt parkeren voor tien cent, ingevoerd moeten worden bij alle gebedshuizen, zoals moskeeën, kerken, synagoges en tempels. Het bezoeken van een gebedshuis moet niet minder aantrekkelijk worden: mensen blijven weg vanwege hoge parkeertarieven rondom gebedshuizen."

Partij van de Eenheid

"Haagse gebedshuizen worden druk bezocht door diverse mensen tijdens allerlei diensten en voor deze gelovigen maken wij het graag gemakkelijk."

ChristenUnie/SGP

"Betaald parkeren jaagt veel mensen en bedrijven op onnodige kosten. Het is belangrijk dat onder andere kerken en andere gebedshuizen betaalbaar bereikbaar zijn voor iedereen. Op zondag zou parkeren gratis moeten zijn, zoals ook in grote delen van bijvoorbeeld Amsterdam gebruikelijk is. Zo is er op die dag ruimte voor bezoek aan familie, vrienden of een kerk."

NIDA

"Dit is verstandig beleid, omdat bezoekers van gebedshuizen vaak niet langer dan een uur geparkeerd blijven staan."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat er groengele zones bij Haagse gebedshuizen moeten gelden. Het zijn vaak ouderen die eens per week een gebedshuis bezoeken. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat onze ouderen ook zorgeloos naar een gebedshuis kunnen gaan. Een gebedshuis bezoeken is ook een sociale activiteit. "

Samen070

"Samen070 is voorstander van gratis parkeren voor mandir, moskee en mantelzorgbezoek. Als alternatief is een groengele zone ook bespreekbaar."

Geen van beide

Oneens

D66

"Vergunningsparkeren wordt ingevoerd in een wijk als bewoners daar lastig een parkeerplek kunnen vinden. Zo wordt 'wijkvreemd' verkeer daar geweerd of je moet er voor betalen. Door nog meer gebieden of zones als uitzonderingsgebied aan te merken komen de bewoners alsnog in het nauw. Wij stimuleren het gebruik van de fiets, het OV en de wandelaar zeker in een woonwijk."

PVV

"Er zijn betere manieren om de parkeeroverlast aan te pakken."

Haagse Stadspartij

"Voor Hagenaars die door een beperking niet met het OV of op de fiets naar gebedshuizen kunnen komen is er de mogelijkheid om zich door een taxibus te laten brengen en ophalen."

VVD

"De VVD wil geen aparte parkeerregeling voor parkeren bij gebedshuizen. Op zondagochtend – als het rustig is op straat – is het op veel plekken al vrij parkeren."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Zonder draagvlak geen betaald parkeren! Dat moet niet specifiek gelden bij de Haagse gebedshuizen, maar in de hele stad. Uitbreiding van betaald parkeren op Scheveningen en in de Schilderswijk / Transvaal wil Groep de Mos terugdraaien. "

SP

"Wat de SP betreft zou een dergelijke regeling moeten gelden voor elk type vereniging in Den Haag en niet alleen voor gebedshuizen."

GroenLinks

"GroenLinks wil mensen stimuleren om op de fiets te stappen of het OV te nemen. Dat is namelijk beter voor onze luchtkwaliteit en gezondheid. Daarnaast besparen we zo ruimte die we kunnen gebruiken voor fietsenstallingen en groen, want auto’s nemen veel ruimte in. Daarom zijn we niet voor het uitbreiden van mogelijkheden om bijna gratis te kunnen parkeren in de stad, ook niet bij gebedshuizen. "

Partij voor de Dieren

"Door het parkeren goedkoper te maken, neemt het autogebruik en daarmee de behoefte aan parkeerplekken alleen maar toe. Er moeten geen nieuwe autoparkeerplekken bijkomen. Waar auto's staan, kunnen geen kinderen spelen. De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor de fiets, het openbaar vervoer en groen. "

50PLUS

"Bij ‘gebedshuizen’ stelt 50PLUS zich vooral islamitische locaties voor. Geen kerken en synagogen. Als die laatste twee er ook bij zouden horen, waren we misschien wel akkoord – in mildheid. Maar we peinzen er niet over om één bepaalde religieuze opvatting te bevoordelen. We vinden dat sowieso geen taak van overheden in een seculiere democratische samenleving."

Bond voor Studenten Actie

"De groen-gele zones waren bedacht met de gedachte dat goedkoop parkeren een economische bijdrage zou geven aan de winkels en ondernemingen in de buurt. Bij Haagse gebedshuizen is dit niet zo."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee. Naar een gebedshuis gaan is een vrije keuze van een persoon, net zoals een persoon die gaat winkelen. Om gelovigen een voorkeursbehandeling te geven op andere doelgroepen is in strijd met Artikel 1 v/d Grondwet."

Dynamo Den Haag

Geen toelichting gegeven

18. Gebedsruimte

Den Haag moet in gebouwen van de gemeente (islamitische) gebedsruimtes blijven toestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Voor D66 is goed werkgeverschap van groot belang, zeker in een stad waar meer dan de helft van de inwoners een diverse culturele achtergrond heeft. Zo blijft de gemeente ook een aantrekkelijke werkgever voor toptalent met een religieuze achtergrond."

PvdA

"In Den Haag moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Welke achtergrond of geaardheid of welk geloof je ook hebt, je moet jezelf kunnen zijn. Iedereen die zijn geloof wil uiten, moet dat kunnen doen. Gebedsruimtes (voor elk geloof) in openbare ruimtes, horen daar bij. "

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij heeft, als daar vraag naar is, geen bezwaar tegen stilte- of gebedsruimtes van welke geloofsovertuiging dan ook in gebouwen van de gemeente."

CDA

"Als daar voldoende vraag naar is, vindt het CDA dat de gemeente moet kijken of het mogelijk is een gebedsruimte in te richten. Op die manier kunnen mensen zich terugtrekken voor gebed, als zij daar behoefte aan hebben. "

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. We willen daarom dat het mogelijk blijft voor iedereen om zich op een rustige plek terug te trekken en even te bezinnen. Dit geldt voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet. De scheiding tussen kerk en staat moet behouden blijven en daarom moeten deze ruimtes door iedereen gebruikt kunnen worden."

Islam Democraten

"Wij vinden dat een ieder te allen tijde in de gelegenheid gesteld dient te worden om het gebed te verrichten. Het lijkt ons dan ook logisch en redelijk dat de gemeente ruimte beschikbaar stelt voor haar ambtenaren om het gebed te verrichten. Een goede ambtenaar zijn valt volgens ons heel goed te combineren met je religie praktiseren."

Partij van de Eenheid

"Iedere gelovige heeft wat ons betreft het recht om gedurende een korte periode tijdens het werk zijn of haar geloof te belijden."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren koestert de vrijheid van godsdienst. Medewerkers van de gemeente moeten de ruimte krijgen om te kunnen bidden. "

NIDA

"Wij pleiten voor meer stilte en bezinningsruimtes voor een ieder die aan het werk is of een bezoek brengt aan het gemeentehuis. Dit is niet enkel gericht op islamitische gebedsruimtes, maar interreligieus en interspiritueel."

Bond voor Studenten Actie

"Wij geloven dat iedereen vrij is om zich te uiten op spiritueel en religieus gebied. Als duidelijk vraag is naar gebedsruimtes binnen de gebouwen van de gemeente, moet daar gewoon plaats voor zijn. "

Geen van beide

SP

"De SP is niet tegen het inrichten van bepaalde stilteruimtes in gebouwen van de gemeenten die zodoende gebruikt kunnen worden om te bidden. Wel vinden wij dat deze niet specifiek Islamitisch zouden moeten zijn."

Oneens

PVV

"De gemeente dient te de-islamiseren en alle uitingen van de islam als gevaarlijke ideologie verbieden."

VVD

"Uiteraard staat het medewerkers vrij om (tijdens pauzes) te bidden. De VVD vindt echter niet dat de gemeente hier aparte (islamitische) gebedsruimtes voor moet inrichten. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos gelooft in de scheiding van kerk en staat. Derhalve moeten er geen gebedsruimten, van welke religie dan ook, worden toegestaan in overheidsgebouwen. "

ChristenUnie/SGP

"Openbare gebouwen moeten multifunctioneel inzetbaar zijn. Een kerk of een moskee moet daar gebruik van kunnen maken, maar het gaat te ver om aparte islamitische gebedsruimtes te creëren in overheidsgebouwen."

50PLUS

"Vrijheid van godsdienst staat in de Nederlandse grondwet. Maar 50PLUS ziet dat als een persoonlijk recht voor ieder om daar gebruik van te maken. Onze overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen et cetera mogen de naleving van dat recht niet bemoeilijken, maar hoeven het ook niet te faciliteren. 50PLUS wil het aan de wijsheid van elke arbeidsorganisatie overlaten om daar afspraken over te maken, ook onder het vaandel van de gemeente."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat een neutrale gebedsruimte volstaat in gebouwen die voor alle geloven toegankelijk is. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee, absoluut niet meer toestaan. Geloof is een persoonlijke keuze en daar dient de werkgever en collega's hier niet mee belast te worden. Ook is het toestaan van islamitische gebedsruimtes in strijd met Artikel 1 v/d Grondwet naar anders gelovigen die geen gebedshuizen hebben. Geloof en Staat dienen gescheiden te zijn, dit geldt ook voor de gemeente Den Haag."

Dynamo Den Haag

Geen toelichting gegeven

Samen070

"Geen taak of rol van de gemeente. "

19. Haagse Bos en Koekamp

De groengebieden Het Haagse Bos en De Koekamp moeten met elkaar worden verbonden tot een groot stadspark.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Wij zijn trots op al het groen in Den Haag. Het is fantastisch dat we met de Koekamp en het Haagse Bos zo’n mooi stuk groen in het hart van onze stad hebben. Dat moeten we koesteren en dat moeten we zo inrichten dat iedereen in onze stad er gebruik van kan maken. We vergroten de natuurwaarde en verbinden deze gebieden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te wandelen, spelen, sporten en van het mooie groen te genieten."

Haagse Stadspartij

"Het Haagse Bos en de Koekamp waren oorspronkelijk onderdeel van een groter aaneengesloten groengebied dat helaas versnipperd is geraakt. De Haagse Stadspartij is voorstander van het opnieuw met elkaar verbinden van deze groengebieden, omdat dit ecologische kwaliteit aan de stad toevoegt."

VVD

"Door de Utrechtsebaan te overkappen komt er in dit gebied meer ruimte vrij voor groen. Op deze manier kunnen we bereikbaarheid en groen met elkaar combineren. Om de Koekamp nog aantrekkelijker te maken, willen we in de hoek van de Koekamp bij het Centraal Station, waar sinds kort een aanlegsteiger is, een haventje maken, vanwaar vervoer over het water mogelijk is en tochtjes kunnen worden gemaakt."

CDA

"Het zijn unieke gebieden midden in de stad en deze groene longen kunnen beter tot hun recht komen als zij aan elkaar verbonden worden. Zodat je makkelijker van het ene gebied naar het andere gebied kan wandelen en de A12 dit prachtige gebied niet langer op deze wijze in tweeën snijdt. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos is een groot voorstander van groengebieden. Het realiseren van een groot stadspark, waarbij de groengebieden Haagse Bos en De Koekamp met elkaar worden verbonden, kan dan ook op de steun van onze partij rekenen. "

SP

"De SP is voor het verbinden van het Haagse Bos en De Koekamp. Echter hebben wij tegen het huidige plan van het college gestemd, omdat er door de aanleg van het fietspad door de Koekamp teveel bomen verloren gaan. In principe wil de SP wel dat dit mooie stukje stadsgroen een opknapbeurt krijgt."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat we groene gebieden in Den Haag met elkaar verbinden. We zijn tegen de herinrichting van de Koekamp als dat ten koste gaat van bomen. Het behoud van bomen en groen moet altijd het uitgangspunt zijn. We zorgen ervoor dat onze parken groen blijven en toegankelijk voor iedereen. We planten er de komende vier jaar 15.000 bomen bij. "

Partij van de Eenheid

"Een groen Den Haag is een aantrekkelijk Den Haag. Het biedt leuke recreatiemogelijkheden voor de bevolking."

ChristenUnie/SGP

"Het Haagse Bos en De Koekamp zijn twee prachtige stukjes historisch groen in Den Haag. Het verbinden van deze twee groengebieden zorgt voor een betere toegankelijkheid van het Haagse Bos vanuit het centrum. "

Partij voor de Dieren

"Voor mens en dier is het van belang dat stedelijk groen verbonden is en niet wordt doorsneden door verkeerswegen."

NIDA

"Als NIDA zijn voor de verbinding van mens en natuur. De verbinding van twee groengebieden stimuleert de verbinding tussen Haagse burgers uit verschillende wijken."

50PLUS

"Het Haagse Bos en de Koekamp waren ooit één natuurlijk met elkaar verbonden prachtgebied. Nu raast de Utrechtse Baan er tussendoor. Politiek is ook het goedmaken van fouten vindt 50PLUS. De samenvoeging is goed voor het milieu, voor het dierenleven en de groene recreatie, pal aan de rand van onze steeds meer versteende Haagse binnenstad."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt het belangrijk dat groengebieden behouden worden en met elkaar verbonden worden tot een groot stadspark."

Dynamo Den Haag

"Daarbij is van belang dat bomen waar mogelijk gespaard worden."

Geen van beide

Blanco lijst - J. Zwarts

"Een groot stadspark kan een meerwaarde zijn voor Den Haag. Wel dient er zuinig om te gaan met subsidies en zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de vraag of de Haagse burgers hier een voorstander van zijn."

Oneens

D66

"De Haagse groengebieden moeten zoveel mogelijk met elkaar verbonden worden. Zo krijg je een natuurlijke verbinding die bijdraagt aan de biodiversiteit van de stad. D66 wil echter wel het Haagse Bos een echt bos laten. Een stadspark is een meer open terrein met veel grasweides, zoals het Zuiderpark. D66 laat het Haagse Bos met rust. "

PVV

"Er liggen al goede plannen om de Koekamp aan te pakken."

Islam Democraten

"Wij zijn wel voorstander van meer groen in onze stad en goed beheer van onze parken in Den Haag. Alleen vinden wij het verbinden van Het Haagse Bos en De Koekamp niet reëel. Tussen het Haagse bos en De Koekamp loopt de Utrechtsebaan (A12). Het ondertunnelen van de A12 is een te grote en dure opgave. Wij zien liever dat dat geld wordt uitgegeven aan gevaarlijke en overzichtelijke verkeersknooppunten in onze stad."

Bond voor Studenten Actie

"Het verbinden van Het Haagse Bos en De Koekamp is een heel mooi initiatief dat leidt tot de creatie van een stadspark. Desondanks het feit dat dit voor een mooi uitzicht zorgt, is dit niet een prioriteit voor de Gemeente Den Haag. Het overdekken van de Utrechtsebaan is niet een financiële of ecologische prioriteit."

Samen070

"Laten wij samen het authentieke groen in 070 met rust laten. Het groen van De Koekamp is immers beschermd sinds de Akte van Redemptie."

20. Scootervrij fietspad

Scooters en brommers moeten van het fietspad af en op de rijbaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Bij D66 staat de fietser op 1! Het is veiliger en gezonder als snorfietsen en scooters zich gaan verplaatsen naar de weg. Daar waar het kan (en veilig is) pleit D66 voor een verbod van snor- en bromfietsers op het fietspad. Om de veiligheid van snorfietsers te vergroten willen we de maximum snelheid in de stad op veel plekken beperken tot 30 km/u."

PvdA

"We zijn voor veiliger verkeer. Voor de veiligheid van fietsers wordt het rood asfalteren bij fietspaden de norm. Brommers, snorfietsen en scooters laten we – met helm – op de openbare weg rijden, niet op het fietspad. Zo wordt het voor iedereen fijner en veiliger om gebruik te maken van de fiets. "

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij wil scooters en brommers naar de rijbaan verplaatsen om de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars te verbeteren en de luchtkwaliteit (op de fietspaden) te verbeteren."

VVD

"Brommers en scooters veroorzaken vervuiling en vaak ook geluidsoverlast en horen daarom niet op het fietspad thuis. Daarnaast wordt fietsen steeds populairder en heeft de fiets meer ruimte nodig. "

CDA

"Dat vergroot de veiligheid voor de fietsers, omdat het verschil in snelheid tussen brommers/scooters en fietsers groter is dan het verschil in snelheid tussen brommers en auto's. "

SP

"De SP wil scooters en brommers in de bebouwde kom zoveel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan verplaatsen."

GroenLinks

"GroenLinks wil scooters en brommers van het fietspad af. Zo worden fietspaden veiliger, minder druk en wordt de luchtkwaliteit op het fietspad beter. Om de verkeersveiligheid te vergroten, gaat de maximum snelheid op alle wegen naar 30 km/u. We breiden het netwerk van snelle en vrijliggende sterfietsroutes uit. Er komen meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en we breiden de sloopregeling voor vervuilende brommers en scooters uit. "

Partij van de Eenheid

"Scooters en brommers zorgen door hun snelle rijgedrag voor gevaarlijke situaties op fietspaden en kunnen dus beter met het gemotoriseerd verkeer optrekken."

ChristenUnie/SGP

"De fiets staat op één bij de ChristenUnie/SGP. Scooters en brommers op het fietspad maken fietsen gevaarlijker en minder gezond. "

Partij voor de Dieren

"Voor de veiligheid van fietsers en om te voorkomen dat fietsers veel uitlaatgassen inademen, is van belang dat brommers en scooters niet op het fietspad rijden."

50PLUS

"Ja, als het gaat om scooters en brommers met een gele kentekenplaat – ook te herkennen aan rijders met een helm op. Echter absoluut niet voor scooters en brommers met een blauwe kentekenplaat (zonder helm). Verder moet, aldus 50PLUS, de hele regeling voor ‘scootmobielen’ worden herzien, in het belang van de verkeersveiligheid en ouderen zelf."

Bond voor Studenten Actie

"Scooters en brommers die snel genoeg kunnen rijden moeten weg van het fietspad en op de rijbaan."

Dynamo Den Haag

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

PVV

"Het fietspad moet veilig zijn voor met name kinderen en ouderen die er fietsen. Maar scooters en brommers overal naar de rijbaan verplaatsen maakt het daar mogelijk weer onveiliger. Er moet daarom ter plekke bekeken worden wat de beste oplossing is."

NIDA

Geen toelichting gegeven

Oneens

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Scooters en brommers op de rijbaan levert zeer gevaarlijke situaties op met het autoverkeer. Bovendien belemmert het een goede doorstroming van het verkeer. "

Islam Democraten

"Wij vinden niet dat scooters en brommers thuis horen op de rijbaan. Scooters en brommers op de rijbaan kan zorgen voor minder verkeersveiligheid en onbedoeld bijdragen aan het aanvallen verkeersongevallen. Op rijbanen is de maximale snelheid 50km per uur. Fietsers dienen daarnaast natuurlijk altijd veilig te kunnen zijn op fietspaden. Daarom vinden wij wel dat er een maximum snelheid van 30 km per uur ingesteld dient te worden voor scooters, brommers en elektrische fietsen op fietspaden."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt het niet verantwoordelijk om scooters en brommers van het fietspad af en op de rijbaan te laten rijden. Scooters en brommers moeten zich aan de fietsers aanpassen en de maximale snelheid van 25 km/u aanhouden daar waar het kan. Scooters en brommers op de rijbaan leidt tot gevaarlijke situaties. De gemeente moet wel één lijn trekken met het landelijk beleid."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee. Scooters en brommers toe laten op de rijbaan, in plaats van op het fietspad, zal alleen maar leiden tot ernstigere ongelukken en schade."

Samen070

"Risico voor de verkeersveiligheid."

21. Gemeentebanen 50-plussers

De gemeente moet meer 50-plussers in dienst nemen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

"De overheid wil dat we langer doorwerken. Dan moet de overheid ook het goede voorbeeld geven door 50-plussers aan het werk te houden."

PvdA

"De gemeente geeft het goede voorbeeld door ervoor te zorgen dat het personeelsbestand een afspiegeling van de stad vormt. Veel 50-plussers komen moeilijk aan een betaalde baan, maar zijn wel gemotiveerd en hebben vaak ervaring. De gemeente moet deze expertise en ervaring goed benutten, net als van andere groepen die niet aan een betaalde baan komen. "

Haagse Stadspartij

"Veel werkzoekende 50-plussers hebben door leeftijdsdiscriminatie moeite om een baan te vinden. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat de gemeente hier oog voor heeft en als werkgever zelf het goede voorbeeld geeft door meer 50-plussers in dienst te nemen."

CDA

"De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie en zal zich dus meer moeten inspannen om 50-plussers in dienst te nemen. We hebben de kennis en ervaring van deze groep ook hard nodig en kunnen ons niet permitteren dat zij zonder werk thuis zitten. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos vindt een grote inzet om 50-plussers die willen/kunnen werken aan een baan te helpen belangrijk. Daarom moet de gemeente meer 50-plussers in dienst nemen. Ook pleit Groep de Mos voor een lokale Ouderenambassadeur die, in nauwe samenwerking met gemeente, bedrijfsleven en andere belanghebbenden, actief lobbyt voor meer banen voor 50-plussers. Er moet een speciale renteloze Den Haag-beurs komen voor iedereen die zich wil omscholen voor een compleet nieuwe stap in hun loopbaan."

SP

"De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als werkgever. Hierbij is het belangrijk dat de mensen die bij de gemeente werken een afspiegeling vormen van de samenleving en de gemeente dus voldoende 50-plussers in dienst neemt."

Partij van de Eenheid

"De gemeente dient het goede voorbeeld te geven en leeftijdsdiscriminatie uit te sluiten."

ChristenUnie/SGP

"Ook voor 50-plussers moet er plek zijn binnen de gemeente. Daarom zetten we de pilot met anoniem solliciteren door, waardoor er niet wordt gekeken naar leeftijd of afkomst voordat iemand wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek."

Partij voor de Dieren

"50-plussers kunnen een waardevolle bijdrage leveren, maar hebben nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente moet hun talenten benutten. "

50PLUS

"Zonder meer. 50PLUS vindt het zelfs bizar dat het gemeentelijk personeelsbeleid zich vooral richt op het steeds verder verjongen van het ambtenarenkorps. Ouderen kunnen bovendien een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening leveren door de inbreng en overdracht van hun kennis en ervaring. Meer werk maken van 'tandembanen' daarom."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt een gezonde mix van 50-plussers en de instroom van jongeren topprioriteit. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen voor zowel ouderen als jongeren die wel de kwalificaties hebben, maar niet aan het werk komen. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"Jazeker. Het bevorderen van werk voor 50-plussers is erg goed, juist vanwege de expertise die 50-plussers meenemen. Zonde om geen gebruik te maken van de kennis en ervaring van 50-plussers."

Samen070

"Samen070 ziet het als taak van de gemeente om te zorgen voor de juiste bij- en herscholing van deze doelgroep. Als vervolgstap geeft de gemeente een goed signaal af door ook de 50-plussers een dienst te bewijzen."

Geen van beide

D66

"D66 erkent dat werkloze 50-plussers vaak lastig weer aan het werk komen. Tegelijkertijd is ook de jeugdwerkloosheid hoog. De gemeente moet in haar personeelsbestand een goede mix aan leeftijden hebben dat een afspiegeling is van de Haagse samenleving. Door middel van trainingen en coaching moet de gemeente wel werkloze 50-plussers helpen een nieuwe baan of nieuw beroep te vinden."

GroenLinks

"GroenLinks breidt het generatiepact uit. Oudere werknemers die minder willen werken kunnen hiermee ruimte bieden aan meer jongeren die aan de slag willen. We stimuleren alle organisaties waar de gemeente mee te maken heeft om zich bij dit pact aan te sluiten. Senioren en mensen met een zwaar beroep die hun werk niet tot de pensioenleeftijd kunnen volhouden, krijgen omscholing en ondersteuning in hun zoektocht naar (ander) werk. "

Oneens

VVD

"Werk is voor iedereen belangrijk. Je leeftijd doet er dan niet toe. Het zorgt ervoor dat je inkomen hebt en je voor jezelf kunt zorgen. Wij gunnen iedereen een mooie baan, of je nu 20 of 65 bent. En het gaat niet om je leeftijd, maar om je kwaliteiten. Dat moet een reden zijn voor de gemeente of een bedrijf om jou aan te nemen en niet de leeftijd."

Islam Democraten

"Wij vinden dat de gemeente moet verjongen: veel van de huidige ambtenaren is reeds 50-plusser. De gemeente moet meer jongeren werven om de vraagstukken van de 21ste eeuw zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Wij vinden positieve discriminatie geen passend middel!"

NIDA

"Allereerst is het de vraag of de gemeente meer mensen moet aannemen. Wij pleiten in dat geval voor een verjonging van de gemeente Den Haag."

Bond voor Studenten Actie

"In 2016 was de gemiddelde leeftijd van ambtenaren bij de gemeente Den Haag 47,2 jaar. BSA gelooft dat 50-plussers heel veel toe te voegen hebben aan onze stad. Tegelijkertijd is er een pre-dominantie van mensen van latere leeftijd die voor de gemeente werken. De gemeente moet niet stoppen met 50-plussers aannemen, maar moet doorgaan met de verjonging en het generatiepact."

Dynamo Den Haag

Geen toelichting gegeven

22. Strandhuisjes

Op het Zuiderstrand van Den Haag mogen net als in Kijkduin strandhuisjes komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

"Maar alleen op de plekken die zich daarvoor lenen. De natuur, rust en ruimte op het stille strand moet behouden blijven."

Islam Democraten

"Wij denken dat strandhuisjes op het Zuiderstrand net als in Kijkduin het Zuiderstrand ten goede komt. Het voegt wat toe aan de uitstraling van het strand en het kan een boost geven aan het lokale toerisme en de economie."

Partij van de Eenheid

"Het stimuleren van ondernemerschap is een goede zaak. Dus ook op het Zuiderstrand."

NIDA

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Waarom niet? Het bevordert de Haagse economie en het leven aan onze Haagse kust. De huisjes zijn van bescheiden omvang, slechts voor een deel van het jaar aanwezig en ze leveren geen enkel gevaar op voor de bescherming tegen het zeewater, zo is uitgemaakt door het ‘kustpact’ (Provincie, Delfland, Rijkswaterstaat en de gemeente Den Haag)."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst, de jongerenpartij van Den Haag, vindt dat er strandhuisjes moeten komen langs het Zuiderstrand. Hiermee trekt het Zuiderstrand meer (lokaal) toerisme wat ook leidt tot het vergroten van de economie en werkgelegenheid. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"Ja. Strandhuisjes aanbieden is goed voor de economie en het toerisme van Den Haag."

Samen070

"Uit onderzoek blijkt dat daar behoefte aan is. Bovendien is het aan te bevelen één regime aan te houden."

Geen van beide

Bond voor Studenten Actie

"Het is vanzelfsprekend dat we het beste voor de bewoners en ondernemingen van Kijkduin willen. BSA wil daardoor een peiling laten doen onder de wijkbewoners om het draagvlak onder de populatie te meten. BSA wil een impactanalyse van hoe het de natuur zal beïnvloeden en ook de economische gevolgen daarvan meten."

Oneens

D66

"D66 is blij met de strandhuisjes op Kijkduin. Zij zijn een aanwinst voor het toerisme en brengen nauwelijks schade toe aan het achterliggende duingebied (een absolute voorwaarde). Maar we vinden niet dat het hele Zuiderstrand daarom maar volgebouwd moet worden met strandhuisjes. Het huidige aanbond op Kijkduin is wat D66 betreft voldoende."

PvdA

"Een groene stad is een prettige stad. Veel groen en water in de stad maakt de lucht frisser en op hete dagen koeler. We willen allemaal fijn wonen in die ‘mooie stad achter de duinen’. Wij willen dat zo houden, zodat de hele stad kan genieten van het strand en de duinen, zonder dat bebouwing dit verhindert."

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij is en blijft tegen strandhuisjes op het Zuiderstrand, ook in Kijkduin. Omdat het strand van en voor iedereen is. Bebouwing past niet bij het karakter en de natuurbeleving van het Zuiderstrand, waar rust, duinen en natuur voorop staan. Het strand in Scheveningen Bad is het strand waar sport, evenementen en commercie voorop staan, maar het Zuiderstrand moet stil blijven. "

VVD

"Het gebied rondom het Zuiderstrand (o.a. het Westduinpark) is een uniek natuurgebied dat we moeten beschermen. Hier moet terughoudend worden omgegaan met recreatie."

CDA

"Het Zuiderstrand heet niet voor niks het stille strand en dat wil het CDA zo houden. Dit soort gebieden moeten we koesteren. Daar passen geen strandhuisjes en een jaarrond exploitatie van strandtenten bij zoals in Kijkduin. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos wil dat het Stille Strand (Zuiderstrand) bij Duindorp stil blijft. Het is het rustige alternatief tussen Scheveningen en Kijkduin."

SP

"Voor de SP staat voorop dat onze unieke kust blijft openstaan voor iedereen en zeker niet wordt volgebouwd met luxe villa’s, private strandhuisjes, kunstmatige eilanden en dergelijke. Ook toeristen komen speciaal naar onze kust om te genieten van de rust en de ruimte. De ecologische waarde van de duinen moet daarom bewaard blijven."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat onze mooie duinen en het Zuiderstrand goed beschermd blijven. We koesteren de rust en schoonheid van onze kust en plaatsen daarom op het hele strand geen strandhuisjes. Hierdoor kan iedereen blijven genieten van ons prachtige stille strand en wordt de kwetsbare natuur hier goed beschermd. "

ChristenUnie/SGP

"Het Zuiderstrand is een prachtig en rustig strand. Dit stille strand koesteren we. De bouw van strandhuisjes past hier niet bij. "

Partij voor de Dieren

"Het Zuiderstrand is er voor de natuur en de rust van iedereen. Daarom is er geen plaats voor commerciële activiteiten."

Dynamo Den Haag

"Strandhuisjes verrommelen het aanzicht van het strand, die willen we nergens."

23. StiP-banen

Er moeten meer door de gemeente betaalde banen komen voor mensen die langdurig in de bijstand zitten (StiP-banen).

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Teveel mensen zitten langdurig in de bijstand. StiP-banen zijn een manier om mensen een duwtje in de goede richting te geven op de arbeidsmarkt. De banen zijn van tijdelijke aard en gericht op doorstroom naar een andere baan. "

PvdA

"Werk is essentieel voor mensen! Noodgedwongen thuis zitten, wil niemand. De PvdA wil het aantal banen voor mensen die langdurig in de bijstand zitten met 2000 uitbreiden (STiP-banen). De afgelopen periode zijn 10.000 mensen aan het werk geholpen. Wij willen de komende vier jaar opnieuw 10.000 mensen aan een baan helpen. Met extra ondersteuning lukt dat. We investeren zo in waardevol werk, zoals conciërges op scholen of begeleiders van sportactiviteiten voor kinderen. "

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij wil graag dat Haagse werkzoekenden zinvol werk in de publieke sector (zoals bijvoorbeeld conciërges op scholen) kunnen doen en daarvoor betaalde banen kunnen krijgen. Veel van deze banen zijn in het verleden wegbezuinigd, terwijl het werk niet is verdwenen en veel Hagenaars op zoek zijn naar een baan. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Alles om mensen uit de bijstand te krijgen! Dankzij een voorstel van Groep de Mos wordt er in Den Haag jaarlijks een banenmarkt georganiseerd, waarbij werkgevers aan werkzoekenden worden gekoppeld. Wat Groep de Mos betreft worden zulke banenmarkten vaker georganiseerd. In samenwerking met Haagse ondernemers moet er een plan opgezet worden om mensen, zowel jong als oud, aan het werk te krijgen."

SP

"De SP is voorstander van door de gemeente betaalde banen om mensen die langdurig in de bijstand zitten weer mee te laten doen op de arbeidsmarkt. De huidige StiP-banen vormen hiervoor geen goed instrument. Deze zijn van tijdelijke aard, waardoor deze mensen alsnog een grote kans hebben om weer terug te vallen in de bijstand. Wij zien liever echte, structurele, banen tegen een volwaardig salaris om mensen uit de bijstand te krijgen."

GroenLinks

"GroenLinks zorgt voor meer gesubsidieerd werk waar mensen ervaring kunnen opdoen. Doorstromen naar regulier werk moet makkelijker worden. We zijn tegen schijncontracten, iedereen verdient een eerlijk loon. Voor beschut werk moet altijd genoeg plek zijn bij de Haeghe Groep, de gemeente en bij andere werkgevers. We zorgen voor genoeg banen voor mensen met een beperking. Als dat nodig is, investeren we extra in sociaal werk. "

Islam Democraten

"Het activeren en laten participeren van Hagenaars vinden wij belangrijk. Veel mensen die een bijstandsuitkering krijgen zitter wel ergens in een database van de gemeente, maar blijven verder uit zicht en krijgen geen goede hulp en begeleiding bij het vinden van een baan. StiP-banen kunnen een middel zijn om deze mensen toch aan het werk te krijgen. Een baan hebben betekent actief participeren aan de maatschappij, is goed voor de gezondheid en kan (sociaal) isolement voorkomen. "

Partij van de Eenheid

"Mensen in de bijstand moeten aan het werk. En met behulp van deze StiP-banen bestaat er een betere kans op doorstroming naar reguliere banen."

Partij voor de Dieren

"De gemeente moet niet alleen een prettige plek zijn om te wonen, maar ook om te werken. Werk is belangrijk voor de zelfontplooiing van mensen. Daarom moet de gemeente mensen die langdurig werkloos aan de kant staan aan het werk helpen. "

NIDA

"Dit moet met name plaatsvinden in sectoren waar er veel arbeidstekorten zijn."

50PLUS

"De STiP-banen blijken een succes te zijn om (vooral wat oudere) mensen weer actief aan het werk te krijgen. Maar de aantekening ‘door de gemeente betaald’ is gewoon onjuist. Het kost praktisch niks, wegens de uitsparing van kosten in de bijstand en alle bijkomende lasten voor de maatschappij van Hagenaars die niet meer actief (konden) zijn. STiP-banen zijn een opstap naar een compleet nieuw model van werkgelegenheid."

Bond voor Studenten Actie

"Mensen die in de bijstand zitten kunnen ook waarde toevoegen aan de stad en een positieve invloed hebben op hun omgeving. De gemeente moet gebruik maken van de potentiële productiviteit van mensen bijstand en samen met hen tot een duurzame oplossing komen die beide partijen hoop geven. Wij geloven in de onzichtbare potentie van de ander."

Dynamo Den Haag

"Hagenaars waar mogelijk aan een baan helpen."

Samen070

"De gemeente heeft hier een voortrekkersrol in te vervullen."

Geen van beide

Blanco lijst - J. Zwarts

"StiP-banen zijn een goede oplossing, maar er zijn betere alternatieven om meer mensen op kortere termijn aan een betaalde baan te helpen en daarmee minder kosten te genereren voor de gemeente Den Haag."

Oneens

PVV

"Er staan genoeg vacatures open voor mensen in de bijstand."

VVD

"STiP-banen zijn geen echte banen: het zijn banen door de overheid gecreëerd en die verdwijnen zodra het geld op is. Je kunt als gemeente beter geld besteden aan het verbeteren van het vestigingsklimaat. Zo maak je Den Haag aantrekkelijker voor bedrijven en komen er meer ‘echte’ banen bij. "

CDA

"StiP banen bieden mensen geen uitzicht op een duurzame baan, alleen een tijdsbesteding. Na afloop ervan zit je weer in de bijstand. Dus in plaats van dat de gemeente de uitkering betaalt, betaalt zij de StiPbaan. Het CDA investeert liever geld in zaken die de kans op een duurzame arbeidsrelatie echt verbeteren voor deze groep mensen. Daar help je hen meer mee dan met een StiPbaan."

ChristenUnie/SGP

"Het is belangrijk dat mensen aan het werk komen. Tijdelijke banen betaald door de gemeente, zonder uitzicht op doorstroom naar duurzaam werk, zijn hiervoor echter niet de oplossing. Wat wel helpt is meer samenwerking met sociaal ondernemers en meer aandacht voor persoonlijke begeleiding bij mensen in de bijstand. "

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat StiP banen (3 jaar baangarantie) vaste banen moeten worden voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Hiermee biedt men een toekomstperspectief. Een StiP baan moet lonend zijn. "

24. Tweede parkeervergunning

Het tarief voor een tweede parkeervergunning moet fors omhoog.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De laatste jaren heeft er een forse stijging plaats gevonden van het aantal aanvragen voor tweede bewonersparkeervergunningen. Dat betekent dat er in onze straten nog minder ruimte is voor fietsers, groen of spelende kinderen. D66 wil die ruimte beschermen, daarom moeten de kosten van de tweede parkeervergunning worden verhoogd. Als de parkeerdruk boven de 90% komt, wordt er geen tweede parkeervergunning meer uitgegeven. "

PvdA

"Mensen moeten snel en veilig van a naar b kunnen blijven reizen en gezond kunnen leven. De PvdA vindt dat elk huishouden een auto in de buurt moet kunnen parkeren voor een laag tarief. De parkeervergunning voor een tweede, derde en vierde auto zal hoger worden, omdat de ruimte op straat beperkt is. We houden wel rekening met vrijwilligers van sportverenigingen en mantelzorgers. Zij krijgen indien nodig meer bezoekersuren. "

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij gaat voor een leefbare stad met minder auto’s en meer ruimte voor fietsers en betaalbaar OV. Ook willen we een betere luchtkwaliteit en minder uitstoot van broeikasgassen. De Haagse Stadspartij wil daarom dat het voortaan alleen nog mogelijk is om een tweede of derde parkeervergunning te krijgen als dit een elektrische auto betreft."

SP

"De SP vindt dat inwoners van Den Haag tegen kostprijs een parkeervergunning voor hun auto moeten krijgen. Voor meer auto’s op één huisadres geldt echter een hoger tarief."

GroenLinks

"GroenLinks wil meer ruimte op straat voor kinderen en voor groen. Daarom wordt één parkeervergunning per adres de norm, te beginnen in wijken waar de parkeerdruk hoger is dan 90%. De prijs voor de tweede parkeervergunning wordt hoger. We stimuleren het gebruik van schone auto’s en deelauto’s en halveren de prijs van de parkeervergunning hiervoor. Elektrische deelauto’s mogen overal gratis parkeren. "

ChristenUnie/SGP

"Natuurlijk moeten werkende thuiswonende kinderen een betaalbare parkeervergunning kunnen krijgen, maar in algemene zin moet een tweede parkeervergunning minder vanzelfsprekend en dus duurder worden in onze steeds drukkere en groeiende stad waar de ruimte op straat beperkter wordt."

Partij voor de Dieren

"Door de parkeertarieven te verhogen en de tarieven van het openbaar vervoer te verlagen, wordt het aantrekkelijker voor mensen om een ander vervoermiddel te kiezen en hoeven bomen of terrassen niet nodeloos te verdwijnen voor extra parkeerplaatsen."

Bond voor Studenten Actie

"Om een duurzame stad te zijn, moeten we de gemiddelde uitstoot van CO2/fijnstof in Den Haag verminderen. Daarom willen we juist groene transportmiddelen bevorderen, zoals de fiets en het Haagse openbaar vervoer. Sommige mensen hebben baat bij een auto, doordat het hun leven vergemakkelijkt. Er moet ook plek daarvoor zijn. Het is daarom ook handig om bij de tweede parkeervergunning de prijs omhoog te laten gaan, zodat er ook bijgedragen wordt aan een duurzamere Den Haag. "

Dynamo Den Haag

"Autogebruik moet niet verder worden aangemoedigd in een reeds overvolle stad."

Geen van beide

Oneens

PVV

"Wij zijn algeheel tegen betaald parkeren. "

VVD

"Er zijn en blijven mensen die elke dag hun auto nodig hebben. Deze auto’s verdienen een plek in de stad. Daarom is de VVD tegen het verhogen van het tarief van de tweede parkeervergunning. Wel willen we minder geparkeerde auto’s op straat, maar dit willen we oplossen door meer ondergrondse parkeergarages, ook in woonwijken."

CDA

"Een tweede parkeervergunning moet betaalbaar blijven, want een tweede auto is voor veel mensen geen luxe, maar een noodzaak. Immers, het openbaar vervoer is nog steeds geen goed alternatief. Ook hebben mensen een tweede auto nodig voor hun werk, vanwege een ziekte of een beperking of omdat zij mantelzorger zijn bijvoorbeeld. "

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"De auto is er voor woon-werkverkeer, zeker bij tweeverdieners. De tweede parkeervergunning is al fors duurder dan de eerste. Groep de Mos voelt er helemaal niets voor om dat verder te verhogen. "

Islam Democraten

"Wij vinden dat de gemeente Hagenaars en gezinnen die bijvoorbeeld 2 auto's hebben door de gemeente niet behandeld moeten worden als melkkoe van de gemeente. De gemeente haalt middels het betaald parkeren, de naheffingsaanslagen, de bewonersparkeervergunningen en bezoekersparkeervergunning meer dan voldoende geld binnen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een normaal en redelijk tarief voor een parkeervergunning ongeacht het aantal auto's dat op een betreffend adres staat."

Partij van de Eenheid

"De automobilist wordt al voldoende geplukt door middel van allerlei accijnzen, wegenbelasting, torenhoge parkeertarieven en fikse boetes. Genoeg is genoeg. "

NIDA

"Wij zijn voor een meer duurzame oplossing van het parkeerprobleem. Het moet betaalbaar blijven voor bewoners (met name voor senioren, lage en middeninkomens). Als dit soort maatregelen toch worden genomen, dan moet er geïnvesteerd worden in de bereikbaarheid van wijken."

50PLUS

"Neen! 50PLUS Den Haag zou het prachtig vinden als het openbaar en speciaal vervoer (taxibus e.d.) zo verbeteren dat minder mensen hun auto nodig hebben. Maar in de praktijk van vooral ouderen in Den Haag lukt het gewoon (nog) niet om met één auto af te kunnen. Dat lijkt misschien luxe maar het tegendeel is het geval."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat het tarief voor een tweede parkeervergunning niet fors omhoog, maar getoetst moet worden. Getoetst op de vraag of de tweede auto noodzakelijk is voor werk en/of gezin of vanwege uitzonderlijke omstandigheden. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee. Parkeerbeleid moet goedkoper en versoepeld. Burgers betalen door belastingafdracht zelf al voor de parkeerplekken. Parkeerplekken zijn dus eigendom van alle inwoners van Den Haag."

Samen070

"Dit werkt belemmerend voor de verbinding in onze stad."

25. Festivals

De gemeente moet inzetten op het vergroten van het aantal festivals in de stad.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Evenementen en festivals zorgen voor een bruisende, aantrekkelijke stad waar het leuk is om je tijd door te brengen. Door het jaar heen worden inmiddels vele evenementen en festivals georganiseerd, zoals het Zeeheldenfestival, Carnivale en Jazz in de gracht. Hier moet ruimte voor zijn en blijven en daarom is D66 voorstander van een ruim vergunningenbeleid met oog voor de belangen van omwonenden en bescherming van het groen. "

PVV

"Festivals stimuleren de economie en de gemeente moet inzetten op het faciliteren (niet betalen) hiervan."

PvdA

"Festivals zorgen voor verbinding. Het zijn jaarlijkse hoogtepunten waar menig Hagenaar trots op is. Evenementen die stuk voor stuk Den Haag op de kaart zetten en die bij veel Hagenaars maanden van tevoren dik omcirkeld in de agenda staan. Den Haag is een diverse stad. Iedereen moet zich kunnen herkennen in het cultuuraanbod zoals festivals. In overleg met bewoners zorgen we dat er een breed aanbod komt van festivals. Zo leren we elkaar nog beter kennen en genieten we nog meer van de stad."

VVD

"Leuke evenementen zijn niet alleen leuk voor inwoners van Den Haag, maar geven mensen buiten Den Haag een goede reden om naar Den Haag te komen en hier geld uit te geven. Maar de gemeente moet ook de leefbaarheid van de stad goed in de gaten houden. Daarom alleen festivals op plekken waar het kan, zoals op het Malieveld of in het ADO-stadion."

CDA

"Festivals zorgen voor reuring in de stad en daar is het CDA voorstander van. Daarbij moet wel goed gekeken worden hoe eventuele overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk kan worden gehouden en of het festival past bij het karakter van het gebied."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos wil blijvend inzetten op een succesvol acquisitiebeleid, waarbij (internationale) bedrijven naar Den Haag worden gehaald. Acquisitie is goed voor werkgelegenheid en voor investeringen in de stad. Ook congressen en evenementen zijn belangrijk voor Den Haag. Het zorgt voor veel werkgelegenheid."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat Den Haag een leuke en gezellige stad is en blijft. Daar horen (kleinschalige) festivals bij. We zorgen ervoor dat onze groene gebieden geen festivalterreinen worden. Ook willen we dat festivals duurzaam zijn en organisatoren eerst goed overleggen met omwonenden voordat een vergunning wordt gegeven."

NIDA

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"50PLUS Den Haag kan zich niet voorstellen dat iemand daar tegen is. Onze stad verdient alle sportieve en culturele reuring die past bij een grote stad. Dat is ook van enorm belang voor de middenstand. Maar de extra’s moeten Haags zijn, van popmuziek tot ‘hoge’ cultuur, van zeezeilen tot darten. Buurt- en verkeersoverlast beperkt houden!"

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat de gemeente moet inzetten op het vergroten van het aantal festivals in de stad. Dit is goed voor Den Haag, het toerisme en de economie, maar ook gewoon voor de gezelligheid."

Bond voor Studenten Actie

"Door het vergroten van de hoeveelheid culturele activiteiten in de stad, kan er bijgedragen worden aan de groei van de economie. Hoe meer mensen zich verleid voelen om naar Den Haag te komen, des te hoger de culturele waarde die zij hechten aan de stad."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Ja. Den Haag mag wel wat meer bruisen. Festivals zijn goed voor de Haagse economie en het toerisme."

Dynamo Den Haag

"Festivals dragen bij aan de levendigheid, vergroten de aantrekkelijkheid van de stad voor jonge mensen en brengen de mensen bijeen."

Samen070

"Ook veel meer diversiteit in festivals en evenementen. Gunstige invloed op de lokale economie."

Geen van beide

Haagse Stadspartij

"Dit hangt wat de Haagse Stadspartij betreft af van het type festival. De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente meer ruimte biedt aan (kleinschalige) festivals die een verrijking zijn voor het culturele landschap van de stad. Er hoeft echter niet te worden ingezet op het naar de stad trekken van nog meer grootschalige commerciële festivals."

SP

"Voor de SP is het belangrijk om te kijken naar waar deze festivals worden georganiseerd. In bepaalde parken en in natuurgebieden zouden wij hier op tegen zijn. Wij willen vooral dat de gemeente wijkfestivals ondersteunt (Carnivale, Zeeheldenfestival, etc.)."

Oneens

Islam Democraten

"Wij vinden dat er op dit moment al voldoende festivals in onze stad zijn. Wij willen dat het geld wat uitgegeven wordt aan kunst en cultuur beter besteed moet worden. Daarmee bedoelen wij effectiever besteden en een betere en eerlijke verdeling."

Partij van de Eenheid

"Het geld kan beter besteed worden aan armoedebestrijding, lastenverlichting en andere noodzakelijke uitgaven. "

ChristenUnie/SGP

"Er zijn al veel mooie festivals en evenementen in Den Haag. Zij vormen een mooi visitekaartje. Festivals brengen echter ook drukte en overlast voor bewoners met zich mee, bijvoorbeeld voor de bewoners van Scheveningen of omwonenden van het Zuiderpark. Om de balans tussen festivals en leefbaarheid in evenwicht te houden, moet de gemeente niet inzetten op vergroting van het aantal evenementen."

Partij voor de Dieren

"De gemeente is geen pretpark. Ze moet geen geld besteden aan geldverslindende evenementen, maar meer aandacht besteden aan de wensen van haar inwoners."

26. Van bijstand naar baan

De gemeente moet er veel meer werk van maken dat mensen in de bijstand op zoek gaan naar een baan.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil het makkelijker maken voor mensen in de bijstand om een opleiding te kunnen volgen, een eigen bedrijf te starten of vrijwilligerswerk te doen. Daarom zijn we voor een "regelluwe bijstand" waar binnen dit kan. Ook moet het mogelijk zijn om geld te lenen bij de gemeente om lesmateriaal voor een opleiding aan te kunnen schaffen. Zo geven we mensen een duwtje in de rug. "

PVV

"Teveel mensen staan aan de kant in Den Haag. Wie kan werken, moet werken. Bij werkweigering maximaal korten op de uitkering."

PvdA

"Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. De PvdA staat voor een goede vangnetregeling voor mensen die zonder werk of inkomen zitten. Voor wie dit kan is echt werk in een echte baan echter altijd beter dan een uitkering. Daarom activeren we mensen in de bijstand, die we waar mogelijk scholen en begeleiden naar passend werk. Iedereen verdient perspectief."

VVD

"Behalve als je écht niet kan, moet een uitkering altijd tijdelijk zijn. De gemeente moet zich daarom meer inspannen om bijstandontvangers aan een baan te helpen: door excellente dienstverlening aan ondernemers die mensen willen aannemen en door een leenfonds voor bijstandontvangers die zich willen laten bijscholen. Dit is goed voor de Haagse economie en zorgt er daarnaast voor dat er minder belastinggeld hoeft worden uitgegeven aan de bijstand."

CDA

"Het aantal mensen in Den Haag dat geen baan heeft is nog steeds veel te groot, terwijl een baan de snelste weg uit de armoede is. We moeten alles op alles zetten om meer mensen aan een baan te helpen. Het werkgeverservicepunt moet effectiever worden in het zoeken van een baan voor mensen in de bijstand."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos wil dat de gemeente sectoren waar veel werk is (bijvoorbeeld in de horeca, seizoensgebonden werk aan het strand en ambachtelijk werk), koppelt aan werklozen. Groep de Mos vindt dat iedereen die kan werken ook moet werken. Betaald, vrijwillig of als tegenprestatie voor een uitkering. Wie dit weigert, medewerkers van uitkeringsinstanties bedreigt of fraudeert met uitkeringen, wordt gekort op zijn of haar uitkering."

SP

"Elke bijstandsgerechtigde werkzoekende heeft recht op begeleiding op maat, met respect voor de menselijke waardigheid. De gemeente zet zich in om mensen in de bijstand om te scholen, bijvoorbeeld voor mensen die in de zorg willen en kunnen werken. Wel moet de gemeente terughoudend zijn met het uitdelen van strafkortingen op bijstandsuitkeringen. We moeten niet automatisch straffen, maar persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden in het oog houden."

GroenLinks

"GroenLinks wil dat iedereen die wil werken aan de slag kan. Wie aangewezen is op de bijstand wordt gestimuleerd om mee te doen, waarbij vertrouwen en respect de uitgangspunten zijn. We zijn tegen de verplichte tegenprestatie in de bijstand. We willen dat het voor mensen in de bijstand makkelijker wordt om een eigen bedrijf of sociale coöperatie te beginnen. "

Islam Democraten

"Het activeren en laten participeren van Hagenaars vinden wij belangrijk. De gemeente moet meer inzetten op meer hulp en begeleiding bij het vinden van een baan. Veel mensen die een bijstandsuitkering krijgen zitter wel ergens in een database van de gemeente, maar blijven verder uit zicht en krijgen geen goede hulp en begeleiding bij het vinden van een baan. Een baan hebben betekent actief participeren in de maatschappij is en is goed voor hun gezondheid en kan (sociaal) isolement voorkomen."

Partij van de Eenheid

"Alle maatregelen die gericht zijn op het begeleiden van mensen vanuit de bijstand naar werk verdient onze steun."

ChristenUnie/SGP

"De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat iedereen tot bloei komt. Het is daarom belangrijk dat iedereen in Den Haag die kan werken, aan het werk gaat. Om dat te bereiken moet er meer maatwerk zijn in de begeleiding van mensen met een bijstandsuitkering en moeten mensen worden aangemoedigd actief te blijven in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. "

Partij voor de Dieren

"Werk is een belangrijke vorm van zelfontplooiing. De gemeente moet dat zoveel mogelijk voor al haar inwoners toegankelijk maken. "

NIDA

"Hierbij is het belangrijk dat het gaat om langdurige banen met perspectief. Hierbij moet er wel een balans zijn tussen lonende en straffende maatregelen, anders werkt het beleid averechts."

50PLUS

"Ja, maar de praktijk van dat ‘veel meer werk ervan maken’ moet compleet anders dan nu. Werkzoekenden moeten vooral deskundig, betrokken en ondersteunend worden geholpen om met meer succes te solliciteren, zich om te scholen of voor zichzelf te beginnen. Alleen druk uitoefenen en dreigen met uitkeringskortingen is niet de manier."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat de gemeente veel meer werk moet maken van het helpen van mensen in de bijstand die op zoek zijn naar werk. Hiervoor moet de gemeente maatwerk leveren voor mensen met een opleiding en werkervaring die aansluit bij de behoefte van een duurzame uitstroom. De gemeente moet passende trainingen bieden die aansluiten bij hoogopgeleide mensen in de bijstand."

Bond voor Studenten Actie

"Wij geloven in het creëren van mogelijkheden en mensen de kans, motivatie en skillsset helpen geven, zodat zij daadwerkelijk een productief en succesvol leven kunnen leiden."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Ja. Speciale werktrajecten starten met het Westland, ICT, horeca, bouw en andere sectoren waar genoeg werk is, i.p.v. het verplichte vrijwilligerswerk. Er is een vastgesteld wettelijk CAO."

Samen070

"In Rotterdam en Amsterdam zijn goede voorbeelden, waarbij verschillende manieren van aanpak effectief lijken te werken."

Geen van beide

Oneens

Haagse Stadspartij

"Een bijstandsuitkering krijg je in Den Haag niet zonder verplichtingen. De Haagse Stadspartij vindt niet dat er nog meer druk op bijstandsgerechtigden moet worden gezet maar is van mening dat mensen in de bijstand met meer maatwerk en gerichte omscholing beter moeten worden geholpen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt."

Dynamo Den Haag

"Dit gebeurt nu al."

27. Milieuzone

Vervuilende vrachtauto’s mogen het centrum van Den Haag niet in (milieuzone). Dat verbod moet ook gaan gelden voor busjes en oude personenauto’s.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De luchtkwaliteit is in straten als de Laan Copes van Cattenburch en de Vaillantlaan niet goed. Daarom wil D66 dat we de milieuzone uitbreiden, zodat er minder vervuiling door alle voertuigen wordt toegestaan. Ook wil D66 het verkeerscirculatieplan van onze stad verbeteren. Zwaar vervuilende tweetakt-brommers willen we uit de hele stad weren. "

PvdA

"Schone lucht is van levensbelang. Toch is de lucht in Den Haag niet schoon genoeg. In andere steden, zoals in Utrecht, hebben ze laten zien dat door het uitbreiden van de milieuzone de luchtkwaliteit verbeterd is. Daarom moeten we ook in Den Haag kijken hoe we de milieuzone kunnen uitbreiden, zowel door het voor meer voertuigen te laten gelden als door het uitbreiden van het aantal straten waar het geldt."

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij gaat voor een leefbare stad waarin iedereen gezond kan ademhalen, maar helaas is er in Den Haag sprake van schadelijke luchtvervuiling door de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Het is daarom noodzakelijk om de transitie naar duurzame mobiliteit te maken."

GroenLinks

"De lucht in Den Haag behoort tot de meest ongezonde van heel Europa. GroenLinks wil dat de huidige milieuzone daarom per direct ook gaat gelden voor oude brommers, scooters en meest vervuilende dieselvoertuigen. De milieuzone gaat het hele gebied binnen de ‘Haagse ring’ beslaan. Uiterlijk 2022 rijden alle gemeentelijke voertuigen en alle Haagse taxi’s volledig elektrisch. "

Islam Democraten

"Dit is een maatregel die in andere steden effectief is gebleken en wij zijn dan ook voorstander van het toepassen van deze maatregel in Den Haag. Het Centrum heeft baat bij maatregelen die luchtvervuiling en de hoge concentratie CO2 tegengaan. Dit komt de leefbaarheid in het centrum ten goede."

Partij van de Eenheid

"Vervuilende auto's vormen een gevaar voor de volksgezondheid en dienen derhalve zoveel mogelijk te worden geweerd uit dichtbevolkte gebieden."

ChristenUnie/SGP

"We willen graag schone lucht inademen in Den Haag. Oude vervuilende diesels op de weg vervuilen onze lucht onnodig. En wat de ChristenUnie/SGP betreft mogen de zwaarste vervuilers (tweetaktmotoren) vanaf 2019 heel Den Haag niet meer in. "

Partij voor de Dieren

"Den Haag is een van de steden met de slechtste luchtkwaliteit van Europa. Daarom wil de Partij voor de Dieren vervuilend verkeer ontmoedigen en schoon verkeer stimuleren. "

50PLUS

"Vanzelfsprekend. Maar 50PLUS past ervoor om kleine ZZP’ers en middenstanders te gaan dwarszitten. Er moet een gemeentelijke subsidie voor inruil komen. Bovendien moet er een aparte en redelijke (gedoog)regeling komen voor ‘verzamelaars’ die een oud busje of een antiek personenwagentje hebben. Hen wil 50PLUS echt hun hobby niet afnemen."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst vindt dat busjes en oude personenauto's naast vervuilende vrachtauto's geweerd moeten worden in de milieuzone. Dit is beter voor de luchtkwaliteit in het centrum."

Dynamo Den Haag

"Het centrum van Den Haag dient schoner en autoluw te worden."

Samen070

"Er is op dit moment al sprake van een verslechterde luchtkwaliteit van het Haagse Centrum."

Geen van beide

SP

"De SP wil dat de bevoorrading van winkels in het centrum via distributiecentra buiten de stad gebeurt, waarna de goederen met elektrische vrachtwagens kunnen worden afgeleverd. Een verbod voor busjes en oude personenauto's zou voor de SP enkel mogelijk zijn als er een gunstige compensatieregeling komt voor de mensen die door deze maatregeling getroffen worden. Om de sloopregeling voor ondernemers uit te breiden, stellen wij structureel 1 miljoen per jaar beschikbaar."

NIDA

"Als NIDA zijn wij niet per se tegen of voor een milieuzone, omdat er nog te veel uitdagingen zijn om dit voor elkaar te krijgen. Zolang energiezuinige auto's of vrachtauto's of andere voertuigen niet betaalbaar zijn voor laag- en middeninkomens, dan is dit geen haalbare maatregel."

Oneens

PVV

"Dat jaagt Hagenaars op kosten en gaan we dus niet doen."

VVD

"Het is goed om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, maar uit onderzoeken van o.a. TNO blijkt dat een milieuzone niet werkt. Laten we deze daarom ook niet gaan uitbreiden. Daarnaast zijn veel Hagenaars afhankelijk van hun auto en bezorgen we velen van hen grote problemen wanneer we deze regel invoeren. Het is veel beter om het wagenpark te verduurzamen door bijvoorbeeld een convenant te sluiten met lokale bedrijven."

CDA

"De milieuzone uitbreiden naar busjes en oude personenauto's is heel ingrijpend en uit onderzoek in andere steden blijkt dat het nauwelijks milieuwinst oplevert. Het CDA kiest liever voor het stimuleren van schonere auto's, meer de fiets gebruiken en investeren in beter openbaar vervoer. Dat levert meer milieuwinst op. We vinden wel dat de maximum snelheid op de snelwegen langs onze woonwijken terug moet naar 100 km i.v.m. luchtvervuiling en geluidsoverlast."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Auto's en vrachtwagens worden door de technische ontwikkeling steeds schoner. Groep de Mos gelooft niet in milieuzones die ondernemers op kosten jagen en eigenaren van oude personenauto's - veelal financieel minder daadkrachtige mensen - de toegang tot het centrum ontzeggen. "

Bond voor Studenten Actie

"Transport van materialen en verhuizingen gebeurt grotendeels door middel van busjes en geleende personenauto's. Een grote deel van de Haagse bevolking woont in het centrum. De milieuzone beslaat een groot deel van dit gebied. Dit kan dus het transport en verhuismogelijkheden voor mensen verminderen."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee, vrachtwagens zijn (inter)nationaal werkgerelateerd, met meer vervuiling. Busjes en auto's zijn veelal van Haagse bewoners die niet bestraft mogen worden in hun eigen stad. Er zijn al genoeg autovrije zones."

28. Taalles

Den Haag moet nieuwkomers gratis taallessen geven.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De taal spreken is een voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in de Haagse samenleving. Daarom moet iedereen, van vluchtelingen die (nog) geen status hebben tot laaggeletterde Hagenaren, de kans krijgen om Nederlands te leren of te verbeteren. Voor nieuwkomers is het leren van de Nederlandse taal essentieel om een goede start te maken en niet op den duur in de bijstand te belanden. "

PvdA

"Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om mee te kunnen doen in onze samenleving, aan werk te komen of een opleiding te volgen. Nu moeten mensen zich vaak in de schulden steken om de taal te leren, dat werkt averechts. Taal is een voorwaarde voor goede integratie, daarom maakt de gemeente zich verantwoordelijk voor het inburgeringsbeleid, met een eigen aanbod voor taal-werktrajecten dat effectief en betaalbaar is."

Haagse Stadspartij

"De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat iedereen in Den Haag volwaardig mee kan doen. Het beheersen van de taal is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Hoe sneller nieuwkomers beginnen met het leren van de taal hoe beter. Financiële drempels kunnen het leren van de taal in de weg staan of vertragen."

VVD

"In Den Haag zijn volop kansen voor iedereen die iets van zijn leven wil maken. Nieuwkomers die mee willen doen en de taal willen leren, worden daarbij geholpen. Maar daartegenover staat wel dat het leren van de Nederlandse taal een voorwaarde is om een uitkering te kunnen krijgen. Mensen die niet willen integreren krijgen geen toegang tot Haagse armoedevoorzieningen."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Nieuwkomers onze taal leren, daar werkt Groep de Mos graag aan mee. Dit houdt in dat wij inzetten op een goede inburgering en dat wij immigranten die weigeren om onze taal te leren uitzonderen van bijstand en andere inkomensondersteunende maatregelen. Hetzelfde geldt voor werkweigering."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het erg belangrijk om zowel nieuwkomers als geboren Hagenaars te helpen om de Nederlandse taal goed te leren. We zijn voor gratis taallessen dicht bij huis voor iedereen. De samenwerking tussen de verschillende taalpartners wordt versterkt. "

Islam Democraten

"Wij vinden dat je de Nederlandse taal dient te beheersen als je wilt meedoen in onze stad. Een goede beheersing van de Nederlandse taal draagt bij aan betere integratie en participatie van nieuwkomers in onze stad. Het past bij de allure en het imago van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht als de gemeente goed onderwijs en dus ook taallessen aan nieuwkomers zou organiseren, faciliteren en bekostigen. "

Partij van de Eenheid

"Hierdoor worden de kansen van nieuwkomers vergroot om goed te kunnen integreren in de Haagse samenleving."

Partij voor de Dieren

"Iedereen die integratie belangrijk vindt, weet dat taalverschillen een belangrijke barrière kunnen zijn. Dat probleem wil de Partij voor de Dieren wegnemen. "

NIDA

"Taal is een van de belangrijkste middelen om nieuwkomers te emanciperen en onafhankelijk en zelfredzaam te maken. Met name gezien het feit dat nieuwkomers zichzelf in de schulden moeten steken om taallessen te volgen. Daarbij is de kwaliteit van taalaanbieders te vaak zeer discutabel. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in de begeleiding van nieuwkomers."

50PLUS

"We hebben het hier niet over ‘expats’ die bij VN-institituten werken en grote multinationals in Den Haag. We hebben het over ‘statushouders’ (de erkende oorlogsvluchtelingen e.d.). Uiteraard is het in allerlei opzichten van belang dat zij zo snel en goed mogelijk integreren binnen de stad. Nederlands spreken is daarbij essentieel. De taallessen moeten gratis zijn, maar eveneens verplicht om te volgen!"

Haagse Toekomst

"Iedereen in Den Haag moet kunnen meedoen in de samenleving en de kans krijgen om zijn of haar talenten te benutten. Het is daarbij belangrijk om de Nederlandse taal te beheersen. Om nieuwkomers snel de taal te leren, zodat ze kunnen integreren en werken, is daarom de taak en verantwoordelijkheid van Den Haag. Er moeten ook meer betaalde NT2-docenten komen. "

Bond voor Studenten Actie

"Alhoewel het belangrijk is om de belangrijkste informatie voor nieuwkomers ook in het Engels beschikbaar te maken, moet meer moeite worden gestoken in het aanbieden van taalcursussen Nederlands aan mensen die langdurig in Nederland verblijven. Dit is ook een extra stimulans voor de mensen die overwegen hier te blijven werken na hun studie, of een eigen bedrijfje willen oprichten. "

Dynamo Den Haag

"Inburgering van nieuwkomers waar mogelijk stimuleren."

Samen070

"Positief effect op de verbinding in en met onze stad. Iedereen een taalmaatje in 070."

Geen van beide

Oneens

PVV

"Nieuwkomers krijgen al veel te veel. Die taallessen betalen ze maar zelf."

CDA

"Het aanleren van de Nederlandse taal is een vereiste om te kunnen functioneren in onze stad. Het CDA vindt dat dit de eigen verantwoordelijkheid is van de nieuwkomer die voortvloeit uit de keuze van de nieuwkomer om naar ons land te komen. De gemeente heeft wel een taak om nieuwkomers te wijzen op goede taalbureaus en te waarschuwen voor bureaus van mindere kwaliteit."

SP

"De gemeente moet voldoende betaalbare taallessen aanbieden. Werkgevers die arbeidsmigranten hierheen halen moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen en meebetalen aan taallessen. Ditzelfde geldt voor expats."

ChristenUnie/SGP

"Van gratis taallessen gaat een verkeerde boodschap uit en worden mensen niet gemotiveerd om mee te doen. Het leren van de taal is heel belangrijk, we willen daarom een verplichtend en activerend inburgeringstraject waar Nederlands leren een belangrijk onderdeel van is. Dit moet betaalbaar zijn en van goede kwaliteit. Daarbij is volgens de ChristenUnie/SGP een kleine, maar beperkte bijdrage gepast."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee, absoluut niet. Wanneer een mens immigreert naar een ander land is dat zijn eigen verantwoordelijkheid om de taal te leren om te kunnen slagen in het betreffende land. De Haagse belastingbetaler is niet verantwoordelijk voor immigranten. Bij vluchtelingen gaat het om tijdelijke veilige opvang en wanneer het land van herkomst veilig is dienen de vluchtelingen weer terug te gaan om hun land op te bouwen. Dus is taallessen voor vluchtelingen overbodig. "

29. Zorgbudget

Den Haag ontvangt geld van het Rijk voor zorg en welzijn. Als dat op is, moet de gemeente hierop bezuinigen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 gaat ervan uit dat Het Rijk voldoende budget geeft om zorg en welzijn voor alle Haagse burgers te waarborgen. Daarnaast geven we nieuwe initiatieven in de zorg de ruimte, omdat die vaak op een persoonlijkere en goedkopere manier goede zorg kunnen verlenen. Uiteraard staat voorop dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. "

Bond voor Studenten Actie

"De gemeente moet haar best doen om te budgetteren en reserves te maken, zodat er niet bezuinigd hoeft te worden op de zorgkosten. Als het budget op is moeten we kijken op welke gebieden we wel kunnen bezuinigen. Fiscale verantwoordelijkheid is belangrijk voor een functionerende stad."

Geen van beide

Oneens

PVV

"Den Haag zorgt te allen tijde voor het welzijn van haar inwoners. Als het Rijk te weinig geeft, haalt de gemeente het maar ergens anders vandaan."

PvdA

"Als je zorg nodig hebt, moet je er op kunnen vertrouwen dat dit goed geregeld wordt. Daarom hebben wij in Den Haag de afgelopen vier jaar bezuinigingen op zorg en huishoudelijke hulp opgevangen. Dit zullen we blijven doen. Ook zorgen we ervoor dat mensen met een kleine portemonnee geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor bijvoorbeeld dagbesteding of begeleiding. "

Haagse Stadspartij

"Zorg is een mensenrecht en iedereen in onze stad verdient goede zorg. Den Haag is een welvarende gemeente en heeft een zorgplicht naar haar inwoners toe. De Haagse Stadspartij heeft de afgelopen raadsperiode extra geld geregeld om de Rijksbezuinigingen in de zorg op te vangen. Ook de komende periode wil de Haagse Stadspartij extra geld reserveren voor de zorg om ook als de middelen van het Rijk ontoereikend blijken te zijn goede zorg voor iedereen te kunnen garanderen."

VVD

"De gemeente moet zorgen dat er goede zorg wordt verleend, ook als het geld van het Rijk ‘op’ is. Overigens verwacht de VVD dat, omdat de gemeente de zorg beter toesnijdt op de vraag van patiënten en klanten, dat het budget toereikend is."

CDA

"Het CDA wil de goede zorg die wij nu in onze stad hebben voor onze ouderen op peil houden. Het vorige kabinet heeft sterk bezuinigd hierop, terwijl we juist willen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Dan moet je niet bezuinigen op mogelijkheden om mensen langer thuis te houden, dan moet je daar juist in investeren en dat heeft dit college gedaan op voorspraak van het CDA en willen we weer doen deze periode."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Voor hen die dit nodig hebben moet er altijd voldoende zorg zijn! Beknibbelen op de thuiszorg is dan ook geen optie voor Groep de Mos. Groep de Mos vindt dat kwaliteit en maatwerk, door middel van kleinschalige zorg in de wijk, voorop moet staan. We regelen hulp voor u als die nodig is."

SP

"Niemand vraagt erom ziek te worden of een beperking te hebben, daarom moet goede zorg en ondersteuning altijd voorhanden zijn. De lokale overheid heeft de verplichting om te regelen dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die men nodig heeft. Indien budget voor zorg opraakt, dient de gemeente de tekorten te dekken uit de begroting."

GroenLinks

"Ziek zijn is geen keuze. GroenLinks maakt zorgvoorzieningen toegankelijker. We behandelen elke hulpvraag snel, formulieren worden simpeler en contact met instanties wordt persoonlijker. We verbeteren de servicepunten van de gemeente, zodat je met hulpvragen altijd bij de gemeente terecht kunt. Met een integraal persoonsgebonden budget kunnen mensen zorg meer naar eigen inzicht regelen. "

Islam Democraten

"Wij vinden dat onder geen enkel beding de gemeente mag bezuinigen op zorg en welzijn. Wij vinden dat zorg en welzijn een topprioriteit dienen te zijn van de gemeente. Na de decentralisatie en het overhevelen van allerlei zaken op het gebied van zorg en welzijn vanuit de Rijksoverheid naar de gemeente, heeft de gemeente veel meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. De toenemende vergrijzing is een van de uitdagingen waar de gemeente voor staat."

Partij van de Eenheid

"Wij kiezen voor bezuinigen op kunst en cultuur. "

ChristenUnie/SGP

"Zorg gaat in de eerste plaats over mensen, niet over geld. We moeten verstandig omgaan met ons geld maar als het op is, kan dat niet betekenen dat mensen die dat nodig hebben geen zorg meer krijgen. De ChristenUnie/SGP trekt daarom extra geld uit voor goede zorg."

Partij voor de Dieren

"De gemeente moet zorgvuldig budgetteren en heeft de verantwoordelijkheid om voldoende zorg beschikbaar te stellen voor iedereen die zorg nodig heeft. "

NIDA

"Zorg en Welzijn zijn belangrijke kostenposten waar niet per se om moet worden bezuinigd. Echter moet de gemeente wel doelmatiger omgaan met de gelden en moet de zorg en het welzijnswerk meer religie- en cultuursensitief."

50PLUS

"Natuurlijk niet. Het merendeel van de gemeentelijke financiering komt sowieso uit bijdragen van het Rijk. Ergernis is er thans vooral over de kosten en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die het Rijk ‘over de schutting’ heeft gegooid naar gemeenten. Dat gaat over zorg en welzijn. Het Rijk krijgt de problemen echter als een boemerang terug als de praktijk vastloopt."

Haagse Toekomst

"De Haagse Toekomst, de jongerenpartij van Den Haag, vindt dat er niet bezuinigd moet worden op zorg en welzijn. Ook niet wanneer het geld op is van het Rijk. Iedereen verdient zorg. Er is altijd ruimte om zorg en welzijn te kunnen financieren. In de programmabegroting 2018-2021 zijn er ook reserves gereserveerd."

Blanco lijst - J. Zwarts

"Nee, absoluut niet. Bezuinigingen dienen plaats te vinden op ambtenarij en subsidies die het meerderheidsbelang van Haagse inwoners niet dienen. Het bieden van goede zorg en welzijn is een kerntaak van de overheid en gemeente."

Dynamo Den Haag

"Iedereen moet kunnen meedoen in Den Haag en daar moet niet op bezuinigd worden."

Samen070

"Er moet meer transparantie komen in de besteding van deze middelen. De gemeente Den Haag zou in onderhandeling moeten gaan met het Rijk bij een tekort. "

30. Zuiderstrandtheater

Het Zuiderstrandtheater moet behouden blijven, ook na de opening van het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcentrum aan het Spui.

Wat vinden de partijen?

Eens

Haagse Stadspartij

"Met het Zuiderstrandtheater heeft Scheveningen eindelijk weer een echte eigen ontmoetingsplek. Het Zuiderstrandtheater is belangrijk om het culturele hart van Scheveningen kloppend te houden. Het theater wordt inmiddels ook goed bezocht. De Haagse Stadspartij wil daarom graag dat het Zuiderstrandtheater voor Scheveningen en de Scheveningers behouden blijft."

VVD

"Het Zuiderstrandtheater is een succes. De locatie met fantastisch zicht op zee en haven is juist geschikt voor een publieksfunctie voor uitgaan, evenementen, congressen, horeca en een cultureel aanbod dat past bij de locatie. Dit kan ertoe leiden dat een heel nieuw publiek kennis maakt met de Haven. De VVD is ook voorstander van een doorlopende voorstelling (zoals Soldaat van Oranje) in het Zuiderstrandtheater. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat de cultureel-maatschappelijke functie van het Zuiderstrandtheater behouden blijft voor Scheveningen, want zo kunnen meer mensen genieten van kunst en cultuur op deze unieke locatie. Het verwachte financiële tekort van het OCC / Spuiforum mag niet ten koste gaan van de kunst- en cultuur sector. We draaien de bezuinigingen terug en ondersteunen beginnende kunstenaars. "

Partij voor de Dieren

"Het Zuiderstrandtheater is waardevol voor de cultuur in de stad en wordt zeer gewaardeerd. "

NIDA

"Het bevordert de cultuurparticipatie, ook buiten het centrum van Den Haag. Echter moet het Zuiderstrandtheater toegankelijk blijven voor maatschappelijke en culturele projecten van organisaties uit de wijken waar vooral de lage en middeninkomens zijn gevestigd. Op deze manier verbind je de Hagenaren op het zand en de Hagenezen op het veen."

Haagse Toekomst

"Het Zuiderstrandtheater is inmiddels een begrip in Den Haag en is niet meer weg te denken in de cultuursector en bij artiesten en bezoekers. Het is goed bereikbaar en bezoekers kunnen er met hun auto voor een redelijk tarief een concert en evenement bezoeken. "

Dynamo Den Haag

"Het Zuiderstrandtheater draagt bij aan cultuur in Scheveningen."

Samen070

"Het Zuiderstrand lijkt een geschenk uit de hemel te zijn. Goede programmering en veel waardering ook van de buurtbewoners. Het vertrouwen in de (toe)komst van het OCC lijkt steeds af te nemen."

Geen van beide

SP

"Er moet samen met de bewoners gezocht worden naar een passende nieuwe invulling van de locatie van het Zuiderstrandtheater. Wat de SP betreft gaat de voorkeur uit naar arbeidsintensieve havengebonden bedrijvigheid, havengerichte opleidingen en beperkte gemengde woningbouw."

Oneens

D66

"Het Zuiderstrandtheater is een groot succes. Het is echter een tijdelijk gebouw dat neergezet is om de tijd te overbruggen tot het nieuwe gebouw op het Spui klaar is. Als dat gebouw er staat gaan ook het Nederlands Danstheater en Residentieorkest weer weg uit Scheveningen en verliest het theater daar haar publiekstrekkers. Daarnaast is er op Scheveningen veel behoefte aan meer ruimte voor havengebonden activiteiten. Dat kan op de plek van het Zuiderstrandtheater. "

PVV

"Er is geen gebrek aan culturele centra in Den Haag. De gemeente moeten stoppen dit te subsidiëren. "

PvdA

"De PvdA zet in op cultuur voor iedereen, kleinschalig, in elke wijk. Zo zorgen we ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. We werken samen met diverse maatschappelijke organisaties, programmeren voor jong en oud én samen met buurtbewoners. In het Centrum van Den Haag komt een nieuw cultuurgebouw. Daar moet de hele stad van kunnen profiteren. Het Zuiderstrandtheater is het tijdelijk onderkomen, totdat het nieuwe gebouw aan het Spui af is. Dan komt er plek vrij voor betaalbare woningen."

CDA

"Het Zuiderstrandtheater was een prachtige tijdelijke oplossing om een podium te hebben voor onze culturele instellingen tijdens de bouw van het OCC. Vanwege de tijdelijkheid was er ontheffing voor een aantal bouwtechnische zaken. Het gebouw is dan ook niet gebouwd voor de lange termijn. Bovendien vindt het CDA dat de haven er is voor havengebonden activiteiten. Daarom zetten we er liever een multifunctioneel gebouw neer voor deze havengebonden activiteiten met daarin ruimte voor culturele zaken."

Groep de Mos - Hart voor Den Haag

"Groep de Mos wil van Scheveningen dé visserijhaven van Nederland maken. Daarom breken wij het Zuiderstrandtheater, na opening van het cultuurpaleis aan het Spui, volgens afspraak af en geven wij de vrijgekomen grond terug aan de haven, zodat hier weer havengebonden activiteiten kunnen gaan plaatsvinden. "

Islam Democraten

"Er wordt op dit moment heel veel geld geïnvesteerd in het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcentrum aan het Spui. Na realisatie van het OCC willen wij niet dat er geld gaat naar het Zuiderstandtheater en het OCC."

Partij van de Eenheid

"Geldverslindende kunstobjecten, daar dienen wij afscheid van te nemen. En dat geld moeten wij besteden aan de Haagse burger."

ChristenUnie/SGP

"Het is belangrijk dat onze Scheveningse haven een echte haven kan blijven die aantrekkelijk is voor maritieme ondernemers. De ruimte voor hen is al zeer ernstig aangetast door de massale woningbouw op het voormalige Norfolk-terrein. Bovendien is het Zuiderstrandtheater gebouwd als een tijdelijk theater en is dit lelijke gebouw niet geschikt om lang te blijven staan. "

50PLUS

"Het Zuiderstandtheater was even een succes. Maar het bouwwerk is niet bestand tegen weer, wind en de tijden. Handhaving is een illusie. Wél vindt 50PLUS dat Scheveningen cultureel veel beter bediend moet gaan worden, zeker na de moord op het toneelgezelschap De Appel aan de Westduinweg. Bij het prachtige musicalaanbod in het Circustheater kan het niet blijven. Dat is te weinig voor een internationale badplaats."

Bond voor Studenten Actie

"Het Zuiderstrandtheater was vanaf het begin bedoeld als tijdelijk gebouw en is dus ook niet geschikt om voor langere tijd te blijven staan. Maar, gezien de populariteit van het Zuiderstrandtheater, staan wij voor een andere accommodatie op dezelfde locatie die wel geschikt is om langer te blijven staan. Het is belangrijk dat daar plaats blijft voor kunst, cultuur en theater. "

Blanco lijst - J. Zwarts

"Ja, het Zuiderstrandtheater mag afgebroken worden. Het is heeft geen meerwaarde voor Scheveningen. Wel kan er nagedacht worden over Horecagelegenheden en MKB op de locatie van het Zuiderstrandtheater om onnodige belastingverspilling te voorkomen."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor zittende partijen, die nu in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Daarbij nemen we ook de partijen mee die in de peilingen op minimaal één zetel staan. U kunt alle partijen meenemen en u kunt een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. ADO Den Haag Extra belangrijk

De gemeente mag op geen enkele manier opnieuw geld steken in voetbalclub ADO Den Haag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "ADO is van belang voor de stad en de stad voor ADO. Daarom is er altijd een relatie tussen de twee. Maar D66 vindt niet dat de Haagse belastingbetaler op moet draaien voor financiële tekorten bij een commerciële voetbalclub."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geen belastingcenten meer naar ADO."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn trots op onze topsporters. Zij hebben een voorbeeldfunctie in de stad. Het is belangrijk dat we daar gebruik van maken. ADO in de Maatschappij is een goed voorbeeld van een organisatie die veel doet met sport in de wijk, zoals met de buurtsportvereniging in Moerwijk. De Haagse PvdA wil topsporters en topclubs nog meer benutten om iedereen in de stad aan het sporten te krijgen."

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sporten is gezond en goed voor de sociale samenhang. De Haagse Stadspartij legt de focus op breedtesport, sport die door iedereen in de stad kan worden beoefend. Commerciële topsport kan zichzelf wel bedruipen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "ADO Den Haag is een commercieel bedrijf en daar moet de gemeente geen belastinggeld van de hardwerkende Hagenaar insteken. De gemeente heeft toch ook geen geld gestoken in bijvoorbeeld de V&D toen zij failliet ging?"

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA Den Haag vindt het belangrijk dat de relatie van de gemeente met ADO wordt hersteld. Als ADO weer voldoet aan de voorwaarden voor goed financieel bestuur kan de gemeente weer een relatie met de club aangaan waarbij ook de steun van lokale ondernemers wordt gezocht."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het stadsbestuur heeft deze collegeperiode haar handen afgetrokken van ADO. Een onwenselijke situatie omdat de gemeente vanwege het maatschappelijke belang voor altijd aan ADO is verbonden. Wij blijven het een risicovolle onderneming vinden dat ADO in handen is van één eigenaar. en wij blijven ons inzetten voor een meervoudig aandeelhouderschap bij meerdere Haagse eigenaren. Wij willen ook goedkopere entreekaartjes, een pendelbus op wedstrijddagen en een groengeel veilig voetpad langs de Donau."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente probeert het gouden aandeel weer in handen te krijgen en op deze wijze mede sturing te geven aan de koers van ADO. Daarnaast is het van groot belang voor de gemeente dat ADO een betrouwbare en deugdelijke financiële koers vaart, omdat de voetbalclub het stadion van de gemeente huurt. Daarom zet de gemeente druk, zodat een ordentelijk financieel beleid wordt gevoerd."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks steunt onze Haagse voetbalclub ADO door dik en dun, alleen niet meer financieel. ADO is niet alleen het sportieve uithangbord van Den Haag, maar ondersteunt ook tal van maatschappelijke organisaties. Sport is belangrijk, daarom moet Den Haag een buitenzwembad krijgen. Wij zetten ons actief in om mensen met een beperking meer mogelijkheden te geven om te sporten. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de afgelopen decennia heeft de gemeente meer dan voldoende geld in ADO Den Haag gestoken. Wij vinden het niet verstandig dat ADO nu in handen ligt van een buitenlandse eigenaar en bestuurlijk is het bij ADO een puinhoop. Wij vinden dat de gemeente geld beter aan andere belangrijke vraagstukken kan uitgeven, dan aan een commerciële Betaald Voetbal Organisatie. Hiernaast lijkt het inmiddels alsof ADO in rustiger vaarwater terecht is gekomen."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden het een bodemloze put, omdat er sprake is van wanbeleid en wanbeheer."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij dragen ADO Den Haag een warm hart toe, maar vinden het niet gepast dat de gemeente belastinggeld moet uitgeven aan een eventueel nieuw reddingsplan voor ADO Den Haag. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het subsidiëren van commerciële topsportorganisaties, zoals ADO Den Haag. We zetten in op sporten in de wijk en richten de buitenruimte zo in dat die uitnodigt tot bewegen. "

 • NIDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als er wel wordt geïnvesteerd in voetbalclub ADO Den Haag, dan vinden wij dat de buurt eromheen er ook van moet profiteren."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veel Hagenaars houden van voetbal en zijn trots op ADO. 50PLUS vindt dat de twee na grootste stad van NederLand uiteraard in de hoogste regionen moet meespelen en dat de club weer in eigendom moet komen van Haagse eigenaars. Bovendien wil 50PLUS heel graag dat de gemeente de portemonnee een beetje laat openstaan om het vrouwenvoetbal bij ADO een extra steun in de rug te geven."

 • Haagse Toekomst: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "ADO Den Haag is onze Haagse trots. Voetbal verbroedert. De gemeente weet vaak wat er speelt en moet zijn verantwoordelijkheid nemen over de voortzetting van de voetbalclub. De gemeente kan als bemiddelaar een rol spelen als het minder goed gaat met onze Haagse trots."

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat de gemeente sport ondersteunt. Echter, gezien het financiële beleid bij ADO Den Haag van de afgelopen jaren, geloven wij niet dat het verstandig is voorlopig geld te steken in deze voetbalclub. Mocht ADO Den Haag in de toekomst aantoonbaar een betere bedrijfsvoering hebben, en investeren door de gemeente goed is voor beide partijen, staan wij open voor deze mogelijkheid."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een streng beleid op het vrijgeven van subsidies, maar een profvoetbalclub is voor elke stad belangrijk. Wanneer ADO Den Haag in financiële nood is, dient de gemeente Den Haag ADO Den Haag te steunen."

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "ADO Den Haag is een parel van de stad. Na herhaaldelijke financiering door de gemeente, wordt het nu tijd dat de club op eigen benen kan staan."

 • Samen070: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sport zorgt voor verbinding in 070. Het goede werk van ADO in de maatschappij heeft een toegevoegde waarde voor Den Haag."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Gebiedsverbod Extra belangrijk

Er moet een gebiedsverbod komen voor imams die haat zaaien.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 bestrijdt het zaaien van haat en verdeeldheid met alle mogelijkheden die de politiek en de rechtstaat hebben. Den Haag is er voor alle Hagenaars. Gebiedsverboden kunnen effectief zijn en daarom willen we in situaties die daar om vragen gebruik van kunnen maken."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die haat en geweld prediken moeten we geen enkele ruimte bieden. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Haat zaaien is strafbaar. Als een persoon bewust groepen tegen elkaar opzet en haat zaait, moet daar tegen ingegrepen worden. Wij accepteren het niet dat groepen tegen elkaar worden opgezet of radicalisering wordt gestimuleerd. De gemeente moet doen wat juridisch mogelijk is om dit te voorkomen."

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen personen of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, is strafrechtelijk verboden."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Den Haag zijn volop kansen voor iedereen die iets van zijn leven wil maken. Maar voor mensen die dit proberen te veranderen is wat de VVD betreft geen plek in de stad. Opruien, haatzaaien, radicalisering en erger wil de VVD bij de wortel aanpakken. Haatpredikers moeten daarom uit de stad worden geweerd. Daarvoor worden alle mogelijke instrumenten gebruikt en als het nodig is nieuwe instrumenten ontwikkeld."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Haatzaaiende imams zorgen voor polarisatie en scheppen een sfeer waarin jongeren makkelijk radicaliseren en zich afzetten tegen onze democratische normen en waarden. Een gebiedsverbod is een goed instrument om onze Haagse jongeren tegen deze opruiende boodschappen te beschermen en te voorkomen dat zij zich afkeren van onze samenleving. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos wil de risico's op radicalisering vroegtijdig uitbannen. Dat begint bij het bestrijden van organisaties die de Nederlandse samenleving afwijzen. Haatimams moeten een stadsbreed gebiedsverbod krijgen. Via onder meer het onderwijs, jeugdzorg en de politie moeten kinderen tegen radicalisering worden beschermd. Initiatieven die radicalisering tegen kunnen gaan, kunnen op onze partij rekenen. In aanvulling daarop wil Groep de Mos een gemeentelijk meldpunt radicalisering. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoewel een gebiedsverbod het probleem niet oplost (dit doen namelijk goede deradicaliseringsprogramma's), kan een gebiedsverbod wel een van de middelen zijn om een haatzaaiende imam aan te pakken."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt vrijheid van godsdienst heel belangrijk, maar haat zaaien kunnen we niet tolereren. Wij werken aan veilige buurten en grijpen in waar dat nodig is. We grijpen dus in als mensen haatdragende boodschappen verspreiden. Maar nog veel liever voorkomen we problemen, bijvoorbeeld door middel van het stimuleren van gemengde scholen, zodat kinderen kunnen leren van elkaars culturen. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Imams zaaien in onze ogen geen haat. Wij kennen tot op heden geen enkele imam in Den Haag die strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld is in Den Haag voor haat zaaien. Het maatschappelijk en politiek klimaat is enorm verrechtst en verhard. Wij maken ons ernstig zorgen om de toegenomen moslimdiscriminatie in onze stad en maken ons tevens zorgen over het taalgebruik dat vele partijen bezigen. De term 'haatimam' is tevens criminaliserend, demoniserend en stigmatiserend kwetsend voor moslims. "

 • Partij van de Eenheid: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden de wet leidend. En zolang er geen sprake is van strafbare feiten, heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Den Haag is geen ruimte voor de radicale gewelddadige islam of voor welke vorm van gewelddadig extremisme dan ook, hetzij extreem-rechts hetzij extreem-links. De gemeente zet alle wettelijke instrumenten in om sleutelfiguren bij de radicalisering van moslimjongeren uit de stad te weren, zoals haatpredikers."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aanzetten tot haat is onwenselijk en strafbaar. "

 • NIDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Haatzaaien is per definitie grondwettelijk verboden. Als er een gebiedsverbod wordt ingesteld, dan moet dat consequent gebeuren en niet alleen richting imams."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard wil 50PLUS in Den Haag imams weren die onze stad bedreigen. Dat geldt trouwens precies zo voor sekteleiders, radicale predikanten et cetera op andere religieuze grondslag. Daar hebben we in onze multiculturele stad een broertje dood aan. Den Haag is de stad van Vrede en Recht en in het dagelijks leven hier zijn redelijkheid en verdraagzaamheid de norm."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat geen enkele religie haat moet zaaien. We moeten jongeren met liefde opvoeden. Daar hoort haat niet bij. "

 • Bond voor Studenten Actie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Haatzaaien kan een grote impact hebben op onze samenleving. Het is dan ook belangrijk dat hiertegen wordt opgetreden. Het moet echter niet uitmaken wat iemands geloofsovertuiging of etniciteit is, voor de toepassing van maatregelen hiertegen. Imams die haatzaaien zullen hetzelfde behandeld worden als ieder ander die haat zaait. Een gebiedsverbod specifiek zal daarnaast niet voorkomen dat iemand stopt met het zaaien van haat. We moeten het zaaien van haat stoppen, niet slechts verplaatsen."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Haatzaaien is strafbaar (Art 137D SR) en hierbij dient de politie zijn ambtsplicht uit te voeren. Naast strafrechtelijke vervolging, ook een permanent gebiedsverbod. "

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag is de stad van vrede, recht en tolerantie. Hier is geen plek voor haat."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Haatzaaien werkt belemmerend voor de verbinding in onze stad. Niet tegenover elkaar maar met elkaar."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Openingstijden Horeca Extra belangrijk

De horeca in Den Haag moet langer open kunnen blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een bloeiende horecasector zorgt voor levendigheid en vertier in de stad. Daarom blijven we ons inzetten voor ruimere openingstijden en geluidsnormen die voor de bezoeker, bewoner en ondernemer werkbaar en leefbaar zijn. Het gaat ons om de horeca in de binnenstad, de wijken rondom het centrum en op Scheveningen. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen Haagse ondernemers stimuleren met diverse maatregelen. Ruimere openingstijden zijn daar onderdeel van."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goede horeca maakt Den Haag een bruisende en gezellige stad. Deze horeca is op zijn beurt ook weer goed voor de werkgelegenheid en de economie. De PvdA is voor ruimere openingstijden voor de horeca waar het kan, in gezamenlijk overleg met omwonenden en andere ondernemers. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij is voor een levendige en bruisende uitgaansstad en pleit daarom voor vrijere sluitingstijden, daar waar het kan. In goed overleg tussen gemeente, bewoners en horeca zijn er in Den Haag volop kansen om tot een aantrekkelijker uitgaansklimaat te komen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil een tropenrooster voor terrassen. Als het boven de 25 graden is, mogen terrassen twee uur langer open blijven. Maar daarnaast moeten er ook duidelijke en logische regels komen mbt de geluidsnormenlawaaioverlast, zowel voor de horeca-ondernemers als voor de omwonenden. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor meer reuring in de binnenstad en bij de Scheveningse Boulevard, vandaar dat horeca daar wat ons betreft langer open mag. Dit geldt niet voor horeca in de woonwijken, daar houden we vast aan de huidige openingstijden om de rust te behouden. De openingstijden in woonwijken moeten strikt worden gehandhaafd."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos is van mening dat vrije openingstijden kunnen bijdragen aan het inperken van overlast, omdat bezoekers druppelsgewijs naar huis gaan. Voor de horeca willen wij verder een dadergerichte aanpak, zodat daders en niet kroegbazen bij incidenten worden aangepakt. Ook moeten de te strenge geluidsnormen aan banden worden gelegd. Daarnaast wil Groep de Mos, o.a. met nachtontheffingen, een impuls geven aan de dancescene. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat bij de openingstijden van horeca altijd rekening dient te worden gehouden met de omgeving en buurt waar de horecagelegenheid zich bevindt. Hier dient de gemeente op toe te zien. Ook kunnen in het centrum ruimere openingstijden gehanteerd worden dan in de woonwijken, indien dit in goed overleg met omwonenden gebeurt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks ziet Den Haag als een levendige stad voor iedereen. Daarom mag de horeca in uitgaansgebieden in de weekenden langer openblijven. Horecaondernemers en de gemeente moeten er samen voor zorgen dat er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden, bijvoorbeeld door middel van goede geluidsisolatie. Waar nu parkeerplaatsen zijn komt meer ruimte voor terrassen. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Binnen de huidige regels zijn er al voldoende mogelijkheden om incidenteel langer open te blijven. Horeca-ondernemers kunnen hier een aanvraag voor indienen bij de gemeente. Wij vinden niet dat horecagelegenheden 's nachts nog langer open moeten kunnen blijven. Langere openingstijden kan zorgen voor meer overlast en problemen op het vlak van openbare orde en wij vinden niet dat dit de leefbaarheid van de directe omgeving ten goede zal komen."

 • Partij van de Eenheid: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij hebben zelf geconstateerd dat langere openingstijden vaak gepaard gaan met overlast in de buurt."

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Reuring in het centrum is leuk, maar we moeten niet vergeten dat er ook mensen wonen. Bovendien zijn de sluitingstijden op dit moment niet heel krap. Laten we het dus houden zoals het is. Zo blijft het centrum leuk voor iedereen en weten omwonenden waar ze aan toe zijn, zodat ze prettig kunnen blijven wonen."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren is voorstander van ruimere openingstijden van de horeca, op voorwaarde dat dit niet tot overlast voor bewoners leidt. "

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als NIDA zijn wij voor soepele regelingen voor (horeca)ondernemers, mits zij voldoen aan alle exploitatiecriteria en er een goede afspraak is gemaakt met de omwonenden (afstemming met buurtbewoners is hierbij belangrijk)."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij een internationale stad als Den Haag horen ruime openingstijden voor de horeca, maar niet overal. Voor het levendig houden van de binnenstad is horeca nodig, maar bewoners mogen niet uit het oog worden verloren. 24-uurs zones zijn er al in het centrum en Scheveningen en dienen niet te worden uitgebreid. Bewoners moeten beschermd worden en zo nodig zal de gemeente in woningen geluidswerende maatregelen treffen. Overlast dient te worden bestreden en handhaven is zeer belangrijk."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst, de jongerenpartij van Den Haag, vindt dat de horeca in Den Haag langer open moet kunnen blijven, want jongeren zoeken een uitgaansgelegenheid waar ze langer kunnen feesten en ontspannen. Jongeren wijken anders uit naar steden als Amsterdam en Rotterdam. Den Haag moet jongeren meer tegemoet komen in het uitgaansleven. Daarnaast is het een boost voor de Haagse economie en werkgelegenheid."

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers in Den Haag moeten meer vrijheid krijgen om over hun eigen openingstijden te beslissen."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jazeker, soepeler beleid voor de horeca met minder wetgeving en onredelijke boetes."

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Langere openingstijden maken de binnenstad levendiger. De gemeente mag iets minder streng handhaven dan nu het geval is."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Minder regulering en meer zelfstandig de vrijheid om de sluitingstijden te bepalen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Sociale woningspreiding Extra belangrijk

Er moeten meer sociale huurwoningen komen in wijken met veel koopwoningen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen dat er voor iedere Hagenaar een passende woning is. Wij investeren de komende vier jaar 75 miljoen euro om de woningbouw in het sociale en middensegment op gang te brengen. Omdat het inwonersaantal van Den Haag fors groeit de komende jaren, betekent dit dat wel moeten bijbouwen anders stijgen de prijzen van huur- en koopwoningen fors en worden woningen onbetaalbaar. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al genoeg wijken met gemengde woonvormen. Daarbij willen we meer woningen in de middenklasse voor de mensen die net niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet betaalbaar kunnen wonen in de stad en de mogelijkheid hebben om in elke wijk door te kunnen groeien. Dat betekent meer middeldure woningen in wijken waar die nog nauwelijks zijn. Maar het betekent ook: meer goedkopere woningen in de wijken met alleen dure huizen. Op dit moment is er een gigantisch tekort aan betaalbare huurwoningen. Dat kan écht niet. Iedereen heeft recht op een betaalbare én fatsoenlijke woning. Daarom investeert de PvdA 1 miljard euro in betaalbare woningen."

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag is de meest gesegregeerde grote stad van Nederland: nergens anders wonen arm en rijk zo sterk gescheiden van elkaar als hier. De Haagse Stadspartij vindt dit problematisch en gaat voor een onverdeelde stad waar voor iedereen plek is. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "in wijken met veel koopwoningen is de grond vaak duur. Daardoor is het in die buurten veel duurder om een sociale huurwoning te bouwen dan in wijken waar de grond goedkoper is. Op goedkopere grond kun je ook veel meer sociale woningen bouwen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij bouwen liever duurdere woningen in wijken met veel sociale woningen om te zorgen dat de mensen die het beter krijgen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Dat heeft een positief effect op die wijken. Bovendien bouwen wij liever ruime huurwoningen in goedkope wijken, dan krappe huurwoningen in dure wijken. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij gemeentelijke grond een bouwnorm van 30% voor sociale huurwoningen en 40% voor betaalbare vrijesectorwoningen. Hiermee moeten we ook het ontstane tekort aan betaalbare vrije sector woningen tussen de 710 en 1.000 euro aan maandelijkse huur oplossen. Hierdoor kan de groep middeninkomens (veelal jonge gezinnen) ook een geschikte woning vinden. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de segregatie tegen te gaan wil de SP dat er meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen gebouwd worden in sociaaleconomisch sterke wijken. Als corporaties echt genoodzaakt zijn om sociale huurwoningen te verkopen, gebeurt dat bij voorkeur niet in wijken waar al weinig sociale huurwoningen zijn."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat alle wijken in de stad divers van samenstelling blijven of worden. Mensen met lagere inkomens moeten overal in de stad een plek kunnen vinden en daarom stellen we als doel dat in iedere Haagse wijk 80% van de nieuwgebouwde woningen bestaat uit sociale huur en middeldure huur- en koopwoningen. We zorgen voor meer woningen voor studenten en treden op tegen achterstallig onderhoud en huisjesmelkers."

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag heeft zes van de tien armste wijken in Nederland. Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland. Wij willen betere verspreiding van arm en rijk, maar ook de etnische samenstelling van wijken aanpakken. Wij vinden dat er 30% meer sociale woningbouw dient te komen over de hele stad. Wij zien graag meer sociale huurwoningen in wijken met veel koopwoningen; ons inziens kan dit bijdragen aan het tegengaan van de segregatie in onze stad. "

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is woningnood in Den Haag. Voor mensen met een laag inkomen moet het mogelijk zijn om in een goede wijk te wonen. Dit is ook goed voor de sociale cohesie."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment zijn er te veel sociale huurwoningen in kwetsbare wijken als Moerwijk. Die moeten eerlijker worden verdeeld. Daarom moeten er meer sociale huurwoningen komen op het zand, maar moeten ook gemeenten in de regio meer sociale huurwoningen gaan bouwen. Zo verdelen we mensen met lage inkomens beter over onze stad en in onze regio."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen in Den Haag heeft recht op een betaalbare woonruimte. Daarom moeten er meer sociale huurwoningen komen, ook in wijken met veel koopwoningen. Zo wordt iedere wijk in de stad meer gemengd, wat goed is voor de sociale samenhang in de stad. "

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "NIDA wil segregatie tussen wijken tegengaan. Dit betekent dat er meer betaalbare koopwoningen gevestigd moeten worden in de wijken met veel sociale huurwoningen en omgekeerd."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vanzelfsprekend gunt 50PLUS ook gezinnen met een laag inkomen een mooie plek om te wonen in Den Haag. Er is niks tegen ‘gemengde wijken’ als Wateringse Veld bijvoorbeeld. Maar in praktijk blijken er net zoveel nadelen (veel dure winkels in de buurt) als voordelen (vooral voor de jeugd, op scholen en sportverenigingen). Dus het is geen noodzaak."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat er meer sociale huurwoningen in wijken met veel koopwoningen moet komen. Een gezonde mix is bevorderlijk voor de onderlinge sociale contacten en wederzijds begrip. "

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "BSA gelooft in een Den Haag dat toegankelijk en bewoonbaar is voor iedereen. Starters en studenten moeten ook in verschillende wijken kunnen wonen. Dit draagt ook bij aan de sociale mobiliteit van verschillende groepen. Wij zijn allemaal een deel van Den Haag. "

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jazeker. Wegens een hoge wachtlijst voor huurwoningen dienen er meer huurwoningen gebouwd te worden voor Haagse burgers. Het aanbod tussen huurwoningen en koopwoningen moeten wel gelijkwaardig zijn in wijken. "

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "In beperkte mate. Ook mogen er meer koopwoningen komen in wijken met veel sociale huurwoningen."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is ook meer behoefte aan diversiteit in het aanbod van woningen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Fietsverbod Extra belangrijk

Den Haag moet fietsen in de Grote Marktstraat verbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De situatie op de Grote Marktstraat moet anders, maar niet door het sluiten van een van de belangrijkste fietsroutes van Den Haag. Fietsers er voetgangers moeten beter gescheiden worden. D66 wil de Gedempte Gracht autoluw maken en een vrijliggend fietspad aanleggen."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet een einde komen aan de tweewielerterreur in de Grote Marktstraat. De situatie is onveilig, laat fietsers maar omrijden."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij kiezen allereerst voor fietsers en voetgangers in de stad. Om de stad bereikbaar te houden moeten we de keuze maken voor goed OV en goede bereikbaarheid per fiets. De Grote Marktstraat is naast een mooie winkelstraat ook de straat waar je je op de fiets goed kan verplaatsen tussen de verschillende stadsdelen, en vormt een schakel tussen het centrum en de stad. Dat willen we niet opgeven. Zonder een alternatieve fietsroute zien wij geen mogelijkheid om fietsen hier te verbieden."

 • Haagse Stadspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Grote Markstraat moet veel veiliger worden en krijgt een duidelijke afscheiding voor het fietsverkeer. Brommers en scooters zijn wat de Haagse Stadspartij betreft niet meer welkom op het fietspad."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Grote Marktstraat is een winkelstraat die steeds populairder wordt en daardoor ook steeds meer voetgangers trekt. Door fietsers en voetgangers hier te combineren, ontstaan regelmatig chaotische situaties. Er moet gekeken worden naar opties om de fietser uit de Grote Marktstraat te weren: bijvoorbeeld fietsers onder de Grote Marktstraat."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het fietspad moet wel duidelijker worden afgebakend. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en veiligheid. De Grote Marktstraat is een belangrijke verkeersader tussen het Centrum en Transvaal/Loosduinen waar heel veel fietsers gebruik van maken. Verbied je fietsen in deze straat, dan moeten al deze fietsers door de smalle straten van het Oude Centrum. Hiermee verplaats je het probleem in plaats van het op te lossen. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke dag is het het heibel tussen fiets- en voetgangers in de Grote Marktstraat. Door het ontbreken van een duidelijke scheiding tussen voetpaden en het fietspad blijft flaneren door deze mooie winkelstraat een gevaarlijke onderneming. Groep de Mos wil de bestaande parkeergarage onder de Grote Marktstraat ook gebruiken als fietstunnel, maar wel met behoud van de parkeerplaatsen. De Grote Marktstraat verlevendigen we dan als wandelpromenade met kiosken en terrassen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP wil het fietspad op de Grote Marktstraat aanpakken, zodat de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert. Bij voorkeur worden de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht autoluw en ingericht als fietsstraat als alternatief voor het fietspad door de Grote Marktstraat."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil ruimte voor de fietser en voetganger. Doorgaand fietsverkeer fietst door de straat achter de Grote Marktstraat, die we autovrij maken. Een autoluw centrum maakt Den Haag aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. Ook winkeliers en (horeca)ondernemers profiteren hiervan. We stoppen met het weghalen van geparkeerde fietsen in het centrum en zorgen dat er altijd genoeg gratis stallingsruimte is. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden wel dat er naar een alternatief gezocht en gekeken dient te worden. Wij zijn daarentegen geen voorstander van het verplaatsen van het fietsverkeer van de Grote Marktplaats naar de Gedempte Burgwal. De Gedempte Burgwal is een smalle straat en dient voor auto's toegankelijk te blijven i.v.m. de parkeergarages en de bereikbaarheid van het centrum."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er ontstaan gevaarlijke situaties. Het is verstandiger om er een looproute van te maken."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Grote Marktstraat is momenteel erg gevaarlijk. (Bijna-)botsingen tussen fietsers en voetgangers zijn aan de orde van de dag. We maken van de Gedempte Burgwal een autoluwe fietsstraat. De Grote Marktstraat kan dan een aantrekkelijke voetgangersstraat worden met meer ruimte voor groen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Grote Marktstraat is een belangrijke fietsroute. Daarom is de Partij voor de Dieren tegen een fietsverbod. Wel moet de straat veiliger worden. Dat kan door een duidelijke afbakening van het fietspad en het voetgangersgedeelte en het weren van scooters en brommers. Zo wordt het een veilige straat met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. "

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als er een verbod komt, dan moet het alleen gelden op de piekmomenten wanneer het te druk is. Op deze manier waak je ook voor de veiligheid van de fietsers en bezoekers van het centrum. Er moet echter wel geïnvesteerd worden in de veiligheid van de fietsers en bezoekers van het centrum."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "De praktijk in de Grote Marktstraat is verkeerstechnisch een ramp en leidt tot ongelukken. Niet alleen daar trouwens, ook op het Spui en het Buitenhof. Het probleem is veroorzaakt door lamlendige besluitvorming over de mobiliteit in de Haagse binnenstad (‘De Kern Gezond’). 50PLUS vreest dat het 50 miljoen of meer gaat kosten om dat te corrigeren."

 • Haagse Toekomst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Grote Markt is een goede doorgangsweg naar winkels en bedrijven. Fietsers moeten er gewoon kunnen fietsen en hun fiets kunnen stallen. "

 • Bond voor Studenten Actie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij geloven in een groene en duurzame stad waar alle locaties toch snel bereikbaar zijn. Fietsen maakt het leven in de stad vlotter. De Grote Marktstraat heeft een specifieke baan voor fietsers en een looppad voor voetgangers. Deze voorzorgsmaatregelen vinden wij meer dan genoeg."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja. Fietsen tussen het winkelend publiek kan gevaarlijke situaties en ongelukken veroorzaken. Onderzoek naar een veiliger alternatief."

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De situatie in de Grote Marktstraat dient nader te worden bezien. Fietsers hoeven daar niet weg zonder goed alternatief."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Grote gevaarzetting voor fietser en voetgangers."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Ambtenaren Extra belangrijk

Om de dienstverlening te verbeteren moet de gemeente meer ambtenaren aannemen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 wil een dienstverlenende en faciliterende gemeente waar ambtenaren meedenken met de inwoners en organisaties van Den Haag. We vinden het minder relevant of dat "meer of minder" ambtenaren zijn. De kwaliteit staat voorop."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk kan de dienstverlening beter, maar niet door nog meer ambtenaren aan te stellen. Wij staan voor een kleinere overheid, niet groter. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Goede dienstverlening is zeer belangrijk. Goede dienstverlening valt of staat bij goede en betrokken ambtenaren. De afgelopen jaren is de dienstverlening meer digitaal en onpersoonlijker geworden. De PvdA vindt dat de menselijke maat terug moet. Meer direct contact met de bewoners, ambtenaren werken meer in onze wijken en ons ambtenarenbestand is divers, zoveel mogelijk een afspiegeling van de stad. Zou houden we de lijntjes kort."

 • Haagse Stadspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kwaliteit van dienstverlening van de gemeente moet beter, maar dit probleem ligt een stuk breder dan de kwantiteit aan ambtenaren. De Haagse Stadspartij wil dat het systeem van de gemeente niet langer centraal staat, maar dat de situatie van de burger voortaan het vertrekpunt van de dienstverlening wordt."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De dienstverlening verbeteren we niet door meer ambtenaren aan te nemen, die verbeteren we door klantgerichter te gaan werken. Bijvoorbeeld door nog meer digitaal te werken, door meer openheid en betere communicatie van de gemeente en door het vereenvoudigen van het aanvragen van een vergunning."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente moet vooral worden bewerkstelligd door een cultuurverandering en niet door meer ambtenaren. Ambtenaren kunnen vaker de telefoon pakken om klachten op te lossen en meer bereid zijn mee te denken over wat wel kan en maatwerk te bieden. Dat voorkomt bezwaren en conflicten die ook veel tijd kosten. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet efficiënter werken om de dienstverlening te verbeteren. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP zet in op meer echte banen bij de gemeente. Wij willen het aantal flexcontracten binnen de gemeente verlagen en meer banen creëren in bijvoorbeeld de groenvoorziening en het onderhoud van Haagse wijken en buurten."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat de gemeente betere service biedt, zo nodig door meer mensen aan te nemen. We willen dat mensen sneller geholpen worden, op een meer persoonlijke manier en zonder allerlei onnodige regeltjes. De gemeente gebruikt begrijpelijk Nederlands en maakt de website en formulieren eenvoudiger en gebruiksvriendelijk. Aanvragen kunnen niet alleen digitaal, maar ook telefonisch of aan het loket gedaan worden. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet nog meer in dienst staan van de Haagse burger. Meer ambtenaren draagt bij aan meer en betere dienstverlening. Wij vinden ook dat de gemeente meer ambtenaren dient in te zetten bij laagdrempelige loketten waar Hagenaars met hulpvragen terecht kunnen, zodat ze snel en adequaat geholpen kunnen worden."

 • Partij van de Eenheid: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met het huidige ambtenarenapparaat moet efficiënter worden gewerkt. De gemeente moet de dienstverlening nóg gemakkelijker maken voor de burger."

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag heeft meer dan 7.500 ambtenaren, daar hoeven er niet meer bij. De dienstverlening kan wel worden verbeterd door bijvoorbeeld ambtenaren die zich met zorg bezig houden vaker de stad in te laten gaan. Op deze manier zien zij beter de effecten van gemeentelijk beleid in de praktijk."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet bereikbaar en beschikbaar zijn voor haar inwoners. Daarvoor is een toereikend aantal ambtenaren nodig, bijvoorbeeld in de groenvoorziening en in de zorg."

 • NIDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat niet om de kwantiteit van ambtenaren, maar om de juiste ambtenaren. Het gaat om de manier waarop je werkt als gemeente en daarin kan de gemeente nog een slag slaan (efficiëntieslagen maken)."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Méér ambtenaren aannemen leidt niet automatisch tot betere dienstverlening, maar in elk geval wel tot hogere kosten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nieuwe taken en het daarvoor nodige personeel moeten worden betaald uit geld dat gewonnen wordt door efficiënter te gaan werken en overbodige functies te schrappen. Er mag wat 50PLUS betreft vooral een streep door veel bureaucratie, die vaak onnodig is en inwoners ergert."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft veel taken en verantwoordelijkheden erbij gekregen. Daardoor is de werkdruk hoger geworden en worden er veel fouten gemaakt. De Haagse Toekomst vindt dat er meer ambtenaren aangenomen moeten worden én dat de dienstverlening en processen moeten worden verbeterd. Het is de taak van de gemeente goed voor haar inwoners te zorgen."

 • Bond voor Studenten Actie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het verbeteren van de dienstverlening kan op verschillende manieren, niet alleen door meer personeel. BSA wil eerst duidelijk hebben wat de slimste manier is om de dienstverlening te verbeteren. Misschien zijn andere opties, zoals het gebruiksvriendelijker maken van de (digitale) dienstverlening, of het efficiënter verschaffen van informatie een betere weg."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, absoluut niet. Bezuinigen op de ambtenarij is erg belangrijk voor een gemeentelijke belastingverlaging."

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Samen070: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De huidige ambtenaren mogen meer de stadsdelen en de wijken in om in contact te komen met de inwoners. Om daarmee de dienstverlening beter te laten aansluiten op diens wensen en de behoefte."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Erfpacht Extra belangrijk

Den Haag moet de huur voor gemeentegrond (erfpacht) afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Den Haag kan je niet overal eigenaar worden van de grond waar je huis op staat. Aan deze ongelijkheid willen wij een einde maken. Net als aan de extra kosten om grondeigenaar te worden wanneer de erfpachtverplichting volledig is afgekocht en je de facto al eigenaar bent. Nieuwe percelen worden niet meer in erfpacht uitgegeven. Om betaalbare woningen te realiseren kunnen beter passende instrumenten worden gebruikt."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het erfpachtsysteem is achterhaald. Het verstoort de woningmarkt en de gemeente heeft middels bestemmingplannen genoeg invloed om in te grijpen of nieuwbouw te stimuleren."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag past al lange tijd erfpacht toe, dat wij willen zo behouden. Erfpacht houdt koopwoningen goedkoper (mensen hoeven de grond niet te kopen) en voorkomt speculatie met grond. Met de opbrengsten uit erfpacht kunnen we voorzieningen betaalbaar houden, de huizenprijs lager houden en meer betaalbare woningen realiseren. "

 • Haagse Stadspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om grip te kunnen houden op de ontwikkeling van de stad en speculatie tegen te gaan, blijft het erfpachtbeleid ongewijzigd. Het in erfpacht uitgeven van gebouwen doen we alleen als het gaat om maatschappelijke initiatieven."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke huiseigenaar moet de mogelijkheid hebben om ook de grond te kopen waar zijn of haar huis op staat. En wanneer zij dat willen, dan moet de gemeente dat mogelijk maken voor hen. Het hele erfpacht-systeem van de gemeente is achterhaald en ouderwets."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen eigenaren de mogelijkheid bieden om in sommige delen van de stad waar de grond in erfpacht is uitgegeven, deze te kopen. Voor andere delen in de stad blijft erfpacht een belangrijk stimuleringsinstrument. Voor bedrijven is het immers vaak gunstiger erfpacht te betalen in plaats van zelf financiering te regelen. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 en de VVD hadden een goed initiatiefvoorstel dat opriep om de erfpacht af te schaffen. Maar door een plek op het pluche ligt dat voorstel nu al jaren stof te happen in één der spelonken van het stadhuis. Slecht voor de middenklasse! Groep de Mos houdt zich wel aan haar woord en wil bij bestuursdeelname komen tot het afschaffen van de erfpacht voor koopwoningen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met het erfpachtstelsel kan de gemeente grip op bouwgrond houden en beperken we de macht van projectontwikkelaars."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voor het rekenen van huur voor gemeentegrond. Hiermee blijft de grond gemeentelijk bezit en houden we de controle over bouwprojecten in Den Haag. Ook kunnen we hiermee misstanden voorkomen en ervoor zorgen dat projectontwikkelaars en anderen geen te hoge huurprijs vragen. GroenLinks wil de opbrengsten hiervan steken in het duurzaam maken van Haagse huizen en gebouwen. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van het verlagen van de erfpacht. De gemeente kan niet zonder de inkomsten van de erfpacht."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is een terugkerende vaste last. Wat ons betreft valt het afschaffen van de erfpacht onder lastenverlichting."

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De erfpacht moet niet worden afgeschaft, maar het moet wel in de hele stad mogelijk zijn om grondeigenaar te worden. Dat moet voor zowel woningeigenaren als ondernemers gelden."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De bewoners moeten niet voor onverwachte hoge kosten komen te staan. Om die reden moet het erfpachtsysteem worden afgebouwd."

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn vooral voor een afschaffing, als het ertoe bijdraagt dat starters bijvoorbeeld makkelijker hun eerste woning kunnen kopen. "

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Erfpacht is niet meer van deze tijd. De gemeente moet huis- en bedrijfseigenaren in elk geval de keuze bieden om de grond onder en naast hun pand te kopen. Dat komt de welvaart en zeggenschap ten goede en neemt rare risico’s weg i.v.m. de wijziging van bestemmingsplannen in de buurt. 50PLUS wil een generaal pardon voor de Haagse huizenbezitters met een erfpachtconstructie, die zij eenmalig kunnen afkopen voor het symbolische bedrag van € 2.018."

 • Haagse Toekomst: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst, jongerenpartij, vindt dat de gemeente over de huur voor gemeentegrond een weloverwogen besluit moet nemen waarbij wederzijdse belangen weloverwogen moeten worden."

 • Bond voor Studenten Actie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Erfpacht opent de deuren voor ondernemers en individuen die niet genoeg geld hebben om zelf hun eigen grond te kopen en biedt ook een bron van inkomsten voor de gemeente."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Afschaffen. Bij het kopen van een huis dat gebouwd is op grond, hoort de grond onderdeel te zijn van een koopwoning en mag geen er huur gevraagd worden voor grond waar een koopwoning op staat. "

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Erfpacht is niet meer van deze tijd. "

 • Samen070: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is voor veel burgers en ondernemers een hoge kostenpost en blijkt niet op te wegen tegen de voordelen van de huuropbrengsten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Wietteelt Extra belangrijk

Den Haag moet zich als gemeente aanmelden voor de landelijke proef met het telen van wiet.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil met de regulering van wietteelt criminaliteit in Den Haag terugdringen. Door de achterdeur te legaliseren zorg je dat de georganiseerde criminaliteit rondom de teelt afneemt, dat er minder schadelijke stoffen in de wiet terecht komen en dat er minder onveilige situaties op zolderkamers in woonwijken ontstaan."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn niet principieel tegen deze landelijke wietproef maar vinden dat Den Haag hierin niet voorop hoeft te lopen. Laten we eerst de uitkomst van de proef afwachten."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De illegale teelt van wiet brengt grote (veiligheids-)risico’s met zich mee. Kwetsbare inwoners vallen ten prooi aan criminelen die gouden bergen beloven voor weinig inspanning. Maar de risico’s zijn groot. Er hangen mensen grote straffen boven het hoofd en illegale hennepkwekerijen veroorzaken brand en andere overlast in woonwijken. Legalisering maakt illegale, criminele kwekerijen overbodig. De PvdA wil dat Den Haag onder goed toezicht van de gemeente meedoet. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij pleit al jaren voor de legalisering van wietteelt en het decriminaliseren van de softdrugsketen. De Haagse Stadspartij wil dat gemeente Den Haag zich hierin proactief opstelt en aanhaakt bij experimenten rondom gereguleerde wietteelt."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat het niet klopt dat de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, maar dat de inkoop illegaal is. Dit hele beleid moet op de schop en anders ingericht worden. Maar dit moet landelijk geregeld worden en het gaat te ver als Den Haag zich aanmeldt voor de proef. Zeker omdat er in wijken als Zeeheldenkwartier en ReVA een overconcentratie aan coffeeshops is. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Net als de politie en het OM is het CDA van mening dat deze proef niet zal leiden tot minder criminaliteit omdat ongeveer 80% van de wietteelt in Nederland bedoeld is voor de export. Dus de illegale wietteelt blijft bestaan, met het grote gevaar op woningbrand. Wietteelt blijft ook nog steeds een makkelijk middel om criminele activiteiten mee te financieren. Zo'n pilot lost dus de problemen niet op. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos is niet voor het keihard uitroeien van recreatief softdrugsgebruik. Sterker nog, wij zouden graag zien dat de landelijke overheid softdrugs gaat legaliseren. Wij willen inzetten op een goede samenwerking met coffeeshops en steunen het idee voor een stadseigen proef met legaal geteelde wiet."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Er kunnen eisen en beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. Kwaliteitscontroles van softdrugs die in coffeeshops wordt aangeboden wordt mogelijk, hierbij moet het beperken van de gezondheidsschade voorop staan."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat Den Haag mee moet doen aan de proef voor gereguleerde wietteelt. De huidige gedoogsituatie werkt in de praktijk niet en werkt georganiseerde misdaad in de hand. We starten deze proef in samenwerking met de Haagse coffeeshops. Hiermee zorgen we voor betere kwaliteit en minder criminaliteit."

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat de gemeente Den Haag ver weg dient te blijven van het telen van wiet. Wij vinden niet dat de gemeente betrokken dient te zijn bij de productie van softdrugs die eigenlijk schadelijk is voor de Hagenaar en negatieve effecten kan hebben op bijvoorbeeld het beoordelingsvermogen. Vanuit de Islam is het gebruiken van verdovende middelen verboden vanwege het negatieve effect op het beoordelingsvermogen."

 • Partij van de Eenheid: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat ons betreft: drugs is drugs. Wij maken geen onderscheid tussen softdrugs en harddrugs."

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij gaan voor een rookvrije generatie. Roken en blowen willen we dus ontmoedigen. Bij dit streven past niet het naar je toetrekken van de wietteelt als overheid. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren is voorstander van de legalisering van softdrugs en van een minder restrictief softdrugsbeleid. Door mee te doen met de wietteeltproef kunnen de overlast en de criminaliteit rond softdrugs worden ingeperkt."

 • NIDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "NIDA gelooft in een bredere aanpak van het drugsprobleem. Enerzijds dient er geïnvesteerd te worden in het voorlichten van potentiële drugsgebruikers (preventief) en anderzijds moet er ook strengere toezicht komen op de exploitatievergunningen en leeftijdsgrenzen, en het aantal verkooppunten moet verminderd worden."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en stringente voorwaarden en met vergunning. Stevig toezicht op verkooppunten. Bij voorkeur echter géén lokale experimenten maar invoering in één keer voor heel Nederland."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst, jongerenpartij, vindt dat Den Haag zich moet aanmelden voor een landelijke proef met het telen van wiet. Regulieren van de wietteelt is beter dan illegale teelt. Uit de proef zal blijken wat verstandig is."

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het illegaal houden van de wietteelt betekent dat dit illegaal plaatsvindt. Dit brengt vaak criminele nevenactiviteiten met zich mee en geïmproviseerde wietplantages zijn daarbij ook een brandgevaar voor de omwonenden. De landelijke proef met wietteelt biedt een mogelijkheid om wietteelt uit het criminele circuit te halen. Daarnaast kan kwaliteitscontrole plaatsvinden, waardoor minder schadelijke stoffen in de wiet zullen zitten. "

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "1. Nee. Ondanks de landelijke proef die het kabinet mogelijk maakt, is dit een onaanvaardbare doorkruising van het recht. Wietteelt is strafbaar en de gemeente Den Haag mag zich niet schuldig maken aan wietteelt. Zolang gemeente Den Haag zijn burgers wel bestraft voor wietteelt, dient gemeente Den Haag zijn integriteit te behouden door zelf het goede voorbeeld te geven. 2. Ja . Wanneer wietteelt ook voor burgers legaal is, mag gemeente Den Haag meedoen aan de landelijke proef voor wietteelt. "

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Samen070: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Slecht signaal naar onze jeugd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. ozb Extra belangrijk

De gemeente moet de belasting op huizen en bedrijfspanden (ozb) verlagen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met Tom de Bruijn van D66 als wethouder Financiën hebben we ook de afgelopen vier jaar de laagste woonlasten van de grote steden gerealiseerd. Hagenaars houden zo meer over om te besteden. Daar willen we mee doorgaan! Voor ondernemers geldt dat zij het eerste jaar geen OZB hoeven te betalen. Dat geeft hen extra ruimte om het bedrijf een goede start te geven."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen lagere lasten voor de inwoners van Den Haag, zodat ze meer te besteden hebben."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OZB in Den Haag is nu het laagst van Nederland. We houden vast aan het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten betalen. Van mensen met een groot huis mogen we meer vragen dan van mensen met een kleine portemonnee. Wij verhogen de OZB, zodat we eigenaren van dure woningen meer laten bijdragen aan de Haagse voorzieningen waar we allemaal profijt van hebben. Zo maken we er samen een mooie stad van."

 • Haagse Stadspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij is tegen een verlaging van de belasting op huizen en bedrijfspanden (OZB). Den Haag heeft op dit moment al de laagste OZB belasting van heel Nederland, terwijl de stad een hoog voorzieningenniveau kent."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hagenaars verdienen hun geld door hard te werken. Daarom moet je ook zelf kunnen bepalen wat je met dat geld doet, zoals het kopen van een huis. Het is niet eerlijk wanneer je daar vervolgens heel veel belasting voor moet betalen. En door de overheid alleen geld uit te laten geven aan noodzakelijke dingen, kunnen de belastingen (en de OZB) omlaag."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag voert met de huidige OZB al vele jaren de lijstjes aan van gemeenten met de laagste woonlasten, verdere verlaging is dan ook niet nodig. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In Den Haag zijn de woonlasten– zoals ozb, afvalstoffen-en rioolheffing – voor huishoudens met een eigen woning met zo’n 549 euro het laagst. Groep de Mos wil dat zo houden en zet in op het handhaven van de huidige woonlasten. Deze worden dus niet verhoogd."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag heeft de laagste OZB-lasten van de grote steden. Omdat er de komende jaren veel woningen bijgebouwd moeten worden en dit ook kosten met zich meebrengt voor de gemeente, is het niet verstandig om nu de lasten nog meer te verlagen. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OZB in Den Haag is één van de laagste van Nederland. GroenLinks vindt dat de OZB daarom niet verder omlaag hoeft. De sterkste schouders dragen hierin de zwaarste lasten. De belasting die we hiermee ophalen gebruiken we om woningen duurzaam te maken, voor meer groen in (versteende) wijken, om de leefbaarheid te verbeteren, voor fiets(paden) en het openbaar vervoer. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente kan niet zonder de huidige inkomsten van de belasting op huizen en bedrijfspanden."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alles wat kan leiden tot lastenverlichting voor de burger krijgt van ons de volle steun."

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OZB is in Den Haag al het laagste van het land. Verdere verlaging van de OZB is dus niet nodig."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren is voor het verlagen van de OZB voor eigenaren van energiezuinige woningen. Op die manier worden investeringen van huiseigenaren in energiebesparing gestimuleerd."

 • NIDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS wil de OZB het liefst verlagen maar absoluut niet verhogen. Dat is nodig om het eigen woningbezit door particulieren te stimuleren; en voor bedrijven – zeker in het MKB – verhoogt het de slagkracht om te investeren. Stimulering van de lokale economie is er zeer door gebaat."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het verlagen van de OZB is een goede manier om startende ondernemers bij te staan. Dit is echter wel een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Daarom moet de OZB alleen voor startende ondernemers en bij de aankoop van de eerste woning worden verlaagd. Grote bedrijven en personen die al langer een huis bezitten, of meerdere panden bezitten, moeten gewoon de huidige OZB betalen."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jazeker. De huurprijzen zijn erg hoog, zowel op huizen als op bedrijfspanden. Door de belasting te verlagen ontstaat er meer koopkracht voor burgers en een stimulans voor het MKB. Het MKB is de motor van de economie."

 • Dynamo Den Haag: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hiermee worden de lasten voor ondernemers verlaagd. En ontstaat er de prikkel om een bedrijfspand te huren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Culturele achtergrond zorgclienten Extra belangrijk

De gemeente moet in contracten met zorginstellingen vastleggen dat zorg wordt afgestemd op de culturele achtergrond van cliënten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat zorgaanbieders en -instellingen heel goed zelf in staat zijn om passende zorg aan te bieden. Het staat zorginstellingen vrij zich te richten op zorgvragers met een specifieke culturele achtergrond. We zien daarom geen reden om dit contractueel vast te leggen tussen de gemeente en zorgaanbieders. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zich hard maken voor de Nederlandse cultuur. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet fijn ouder kunnen worden in Den Haag. Juist voor ouderen is het belangrijk dat ze in een voor hen herkenbare omgeving en achtergrond ouder kunnen worden. Zoals je het gewend bent. Er verandert al zo veel, je gunt het niemand op die leeftijd zich nog meer aan te moeten passen. We zorgen voor personeel en voldoende aandacht in onze zorginstellingen voor de verschillende culturele achtergronden, zodat iedereen van een fijne oude dag kan genieten. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment worden Hagenaars uit sommige migrantengroepen nog niet goed genoeg bereikt en sluit het zorgaanbod niet altijd goed aan bij deze doelgroep. De Haagse Stadspartij pleit daarom voor meer cultuursensitieve zorg."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kwaliteit van zorg staat centraal. Dát moet de gemeente vastleggen in contracten met zorginstellingen. Deze instellingen kunnen vervolgens (binnen kwaliteitskaders) bepalen of zorg kan worden afgestemd op de culturele achtergrond van cliënten."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inmiddels heeft al meer dan 50% van de inwoners van onze stad een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Het is niet meer dan logisch dat wij zorg hierop afstemmen ook omdat we hierdoor betere zorg kunnen verlenen, afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van elke bevolkingsgroep."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meer maatwerk, aandacht en warmte in de zorg: de menselijke maat, daar staat Groep de Mos voor. Het is daarbij prima dat bij het opstellen van contracten met zorginstellingen de zorg wordt afgestemd op de culturele achtergrond van cliënten. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het staat iedereen vrij om elke godsdienst aan te hangen. Of om niet voor een godsdienst te kiezen. Deze vrijheid vereist een neutrale overheid. Geld voor zorg moet besteed worden aan goede zorg. Mensen kunnen zelf hun behoefte aangeven bij de zorginstelling waar zij verblijven, dat hoort niet in contracten te worden vastgelegd."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat mensen met een andere culturele achtergrond met respect voor hun cultuur geholpen worden. Culturele verschillen mogen nooit leiden tot slechtere zorg. Wij zorgen dat de jeugdhulp en preventie de kinderen van migranten beter bereikt. Sociale wijkteams krijgen genoeg mensen en middelen om maatwerk te leveren. Vanuit kleine wijkcentra wordt actief hulp geboden aan mensen die zorg nodig hebben. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van interculturalisatie van de gezondheidszorg. Den Haag is een zeer diverse stad met inwoners van 140 verschillende nationaliteiten. Het zou van den zotte zijn als er geen rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond van een patiënt. In de zorg dient de patiënt altijd op de eerste plek te staan."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag is een multiculturele stad waarbij behoefte is aan zorg vanuit een eigen culturele cq. religieuze identiteit. "

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat mensen zorg krijgen die aansluit bij hun behoeften, religie en levensstijl. Daarom moeten kwaliteit, keuzevrijheid en diversiteit in aanbod hand in hand gaan bij zorgverlening."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zorg moet neutraal zijn en zorgverleners moeten begripvol zijn naar alle cliënten zonder onderscheid te maken. "

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Contractclausules voegen niks toe. Er is geen enkele grote professionele zorginstelling in Den Haag die er niet op let dat Joden kosher willen eten en Moslims halal. Ook op ander gebied is het doorgaans cultureel prima in orde. Maar 50PLUS werkt niet mee aan segregatie in onze samenleving, zoals discriminatie tussen mannen en vrouwen, ook niet als daar culturele wortels voor zijn."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat zorg op de culturele achtergrond moeten worden vastgelegd. Den Haag verkleurt. Sommige ouderen, voornamelijk vrouwen, vinden het bijvoorbeeld prettiger om door een vrouw gewassen te worden. Dat is soms cultureel bepaald, maar verschilt ook van vrouw tot vrouw. Met het vastleggen voorkom je discussie en creëer je ook wederzijds respect en begrip. Ouderen verdienen ook culture zorg op maat. "

 • Bond voor Studenten Actie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een mooie ideaal om iedereen zorg te geven op basis van hun culturele achtergrond. Wij geloven niet dat de gemeente dat moet bepalen voor zorginstellingen die meestal al verschillende taken en reguleringen hebben die zij moeten uitvoeren."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. Zorg in Nederland wordt geboden volgens Artikel 1 v/d Grondwet en mag er geen onderscheid gemaakt worden op basis van culturele achtergronden. "

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Teveel afstemmen op afzonderlijke groepen leidt tot segregatie."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zie als voorbeeld het goede werk en de ervaring met Royaal ZORG."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Cameratoezicht Extra belangrijk

Er moet meer cameratoezicht komen in Den Haag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is kritisch als het gaat om permanent cameratoezicht. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid. Er moet voldoende politiecapaciteit zijn om de beelden te kunnen bekijken. In het kader van privacybescherming mogen camerabeelden alleen worden opgeslagen indien zij betrekking hebben op een overtreding of een misdrijf. D66 geeft de voorkeur aan de agent op straat."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht is noodzakelijk om overlast en straatterreur aan te pakken. Wij willen een tuigvrij Den Haag!"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Criminaliteit daalt, gelukkig ook in Den Haag. Toch voelen veel mensen zich niet veilig en zijn steeds minder mensen bereid om aangifte te doen. Bij hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden, pakken we criminaliteit en de oorzaken ervan aan. We hebben daarbij oog voor slachtoffers, daders en de oorzaken van criminaliteit. We breiden deze aanpak uit. Als daar meer cameratoezicht voor nodig is dan doen we dat. Maar nooit langer dan nodig en met respect voor ieders privacy."

 • Haagse Stadspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Camera’s in de openbare ruimte leiden vaak niet tot vermindering, maar alleen tot verplaatsing van criminaliteit en is een aantasting van de privacy van burgers. Alleen wanneer de openbare orde ernstig in het geding is, kan de inzet van camera’s worden overwogen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet veilig over straat kunnen en veilig zijn of haar auto en/of fiets kunnen parkeren. Mensen die dit niet respecteren, moeten hard aangepakt worden. Maar de politie en de handhavers kunnen niet overal zijn: zij hebben meer oren en ogen nodig. Inzet van (flexibel) cameratoezicht is daarom onmisbaar om de pakkans van daders te vergroten."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht helpt bij het vergroten van de veiligheid op straat. We kunnen hierdoor eerder ingrijpen als de veiligheid onder druk staat. Wat het CDA betreft kunnen ook vaker drones worden ingezet voor toezicht, omdat zij voor minder geluidsoverlast zorgen dan de politiehelikopters. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geboefte beter in beeld door cameratoezicht; maximale inzet nieuwe middelen. Waar nieuwe technieken de veiligheid kunnen verbeteren, is Groep de Mos vóór maximale inzet daarvan. Dus wij zeggen ja tegen meer cameratoezicht. Ja tegen gebruik van (digitale) billboards, waarop à la 'Opsporing Verzocht' foto's van verdachten kunnen worden getoond. Ja tegen gebruik van lokauto's, lokfietsen en alle andere lokmiddelen die helpen geboefte te vangen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Beveiligingscamera’s zijn een middel en nooit een doel op zich. Ze worden alleen in het uiterste geval opgehangen in combinatie met andere maatregelen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat we niet onbeperkt camera’s moeten ophangen in de stad, maar alleen daar waar dat echt nodig is. Het is belangrijk om de privacy van inwoners te beschermen. GroenLinks wil meer wijkagenten op straat om de veiligheid te waarborgen en in gesprek te gaan met (buurt)bewoners, zodat zij zo problemen kunnen signaleren. Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De privacy van burgers komt steeds meer in het geding. Wij zijn voor het effectiever inzetten van het huidige aantal camera's."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht draagt bij aan een versterkt veiligheidsgevoel. Het schrikt potentiële daders van strafbare feiten af. "

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Den Haag moet je je veilig voelen op straat. Cameratoezicht kan hierbij helpen. Op plekken waar het onveilig is, moet flexibel cameratoezicht op verzoek van bewoners en/of ondernemers mogelijk zijn, bijvoorbeeld op of rond de Haags Markt."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht tast de privacy aan. Daarom vindt de Partij voor de Dieren dat inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk mag in een door de rechter aangewezen risicogebied."

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht (onder operationele regie van de politie) heeft een afschrikwekkende uitwerking op potentiële daders en is zeer behulpzaam bij de opsporing van schuldigen aan strafbare feiten. Vanzelfsprekend moet het materiaal niet langer worden bewaard dan nodig is."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat er meer cameratoezicht moet komen in Den Haag. In uitgaanszones en in wijken waar het regelmatig onrustig is. Cameratoezicht vergroot de pakkans van criminelen."

 • Bond voor Studenten Actie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onderzoek moet worden gedaan naar waar cameratoezicht nodig is en of het inderdaad effectief is. Veiligheidsmaatregelen moeten worden toegepast op basis van noodzaak en effectiviteit en niet op basis van blindelings vertrouwen in de technologie."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, in risicowijken moeten meer cameratoezicht geplaatst worden."

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Meer camera’s leiden niet per definitie tot meer veiligheid."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Laten wij het goede voorbeeld van Rotterdam volgen. De subjectieve veiligheid neemt toe."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Windmolenpark Extra belangrijk

De gemeente moet aandelen kopen in windmolenparken op zee.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat de gemeente 100% groene stroom inkoopt. Voor dat doel hoeft de gemeente zelf geen eigenaar te zijn van een windmolenpark. Duurzame energiebedrijven kunnen dat veel beter doen. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zich verre houden van speculeren met belastingcenten en al helemaal als het om geldverslindende windmolenparken gaat."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voor windmolens ver op zee. Windmolens veranderen het heerlijke zee- en strandgevoel niet. Dat blijft bestaan. Wat ze wel veranderen is onze energievoorziening. Die wordt zuinig en groen. Dat is cruciaal om nog heel lang van ons mooie strand en ons mooie land te kunnen blijven genieten. De gemeente hoeft geen aandelen te kopen aangezien er voldoende vraag is in de markt."

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om te voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs en om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zal Den Haag de transitie van fossiele energie richting duurzame energie moeten maken. Wat de Haagse Stadspartij betreft loopt Den Haag voorop in de energietransitie. Daarom hebben we in een klimaatpact met zeven andere partijen afgesproken dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD is tegen een windmolenpark voor de kust van Scheveningen. Er zijn namelijk betere alternatieven om energie op te wekken. Daarnaast zijn windmolenparken commerciële initiatieven en daar moet de gemeente geen belastinggeld in steken."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is van mening dat het niet past bij een overheidsinstelling om aandelen te kopen in een commercieel bedrijf. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het kopen van aandelen in windmolenparken moet aan de markt worden overgelaten."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag heeft al aandelen Eneco, wat de SP betreft mag dat aandelenpakket uitgebreid worden. Eneco investeert namelijk ook in windenergie. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat we extra initiatief nemen om fors meer energie te winnen uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Als grote stad leveren wij hierbij een belangrijke bijdrage. Windmolenparken zijn een goede investering. Via onze aandelen in Eneco zorgen we voor meer duurzame energie in Den Haag. Lokale bewonersinitiatieven op dit gebied krijgen maximale ondersteuning. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat de gemeente dient te investeren in duurzame energiebronnen, zoals windmolenparken. Wij willen als gemeente de transitie maken richting een energiezuinige en klimaatvriendelijke stad. "

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij pleiten sterk voor duurzaamheid en elke investering in duurzame energie is een investering in de toekomst."

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wind op zee is belangrijk. Wat de ChristenUnie/SGP betreft blijven we aandeelhouder van het energiebedrijf Eneco. Eneco investeert onder andere in wind op zee. Het is daarnaast niet nodig als gemeente aandelen in windmolenparken te kopen. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Waar windmolenparken inmiddels zonder subsidie mogelijk zijn, hoeft de gemeente niet bij te springen. De gemeente moet lokale, duurzame energieopwekking stimuleren. "

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er valt over te wisten. Net als over het wel of niet door de Gemeente Den Haag behouden of afstoten van de aandelen in energiebedrijf Eneco. In beginsel vindt 50PLUS dat het geen kerntaak van gemeentes is om verantwoordelijkheid te hebben in de productie van energie. Maar des te meer als klant in de afname ervan, door als grootgebruiker hele strikte ‘groene’ voorwaarden te stellen!"

 • Haagse Toekomst: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groene energie is energie van de toekomst die ook nog winstgevend is. Daarbovenop zal de Rijksoverheid in de toekomst grote delen van de projecten subsidiëren waardoor er een garantie is op winstgevendheid."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. Groene energieclubs leven op subsidiegeld van hardwerkende belastingbetalers. Wel moet de gemeente Den Haag op andere gebieden werken voor een betere en schonere natuur."

 • Dynamo Den Haag: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, toekomstgerichte opwekking van onze energiebehoefte."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Metropoolregio Extra belangrijk

Den Haag moet uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stappen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een goed functionerende Metropoolregio (Rotterdam-Den Haag) is belangrijk is voor economische groei en OV verbindingen in de regio. Den Haag is immers geen eiland. Wanneer de steden en dorpen in de regio samenwerken zorgt dat ervoor dat meer bedrijven zich in de regio vestigen en dat meer Hagenaren toegang hebben tot een baan. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De lasten zijn hoger dan de baten."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten op economische gebied, maar ook om het vervoer en het verkeer in de regio te verbeteren. Een bus stopt per slot van rekening niet precies op de grens van Den Haag. Door samen te werken met de andere gemeenten verbeteren we de verbindingen in de regio en de economische ontwikkeling. De samenwerking in de Metropoolregio kan wel beter en democratischer. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij is voorstander van regionale samenwerking, maar heeft grote moeite met het gebrek aan democratische controle en sturing op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarom wil de Haagse Stadspartij dat belangrijke taken zoals die rondom het openbaar vervoer terug worden gegeven aan de provincie. Zo is dat elders in het land ook vrijwel overal democratisch geregeld."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Metropoolregio mag geen stroperige ambtenarenmachine worden en daarom moet de organisatie op de schop. De VVD wil dat de Metropoolregio zich focust op het regelen van geld voor investeringen in regionaal vervoer en economie en zo bijdraagt aan een economisch sterker en een bereikbaarder Den Haag."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA pleit wel al enkele jaren voor het verbeteren van de besluitvorming van de Metropoolregio. Gemeenteraden moeten hier veel beter bij betrokken worden dan nu het geval is. Als dit op termijn niet sterk verbetert, zullen we in de toekomst wel de afweging moeten maken of we in de Metropoolregio willen blijven."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze bestuurlijke samenwerking gaat over o.a. wegen en openbaar vervoer. Omdat het niet democratisch is gekozen of wordt gecontroleerd, moet de samenwerking in de huidige vorm worden gestopt. Beslissingen moeten door gemeenteraden en / of provincies worden genomen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat beslissingen over belangrijke zaken, zoals het openbaar vervoer en woningtoewijzing, genomen moeten worden in de democratisch gekozen gemeenteraad van Den Haag. De Metropoolregio is geen democratisch gekozen orgaan. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil meer grip op de besluitvorming binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). De gemeenteraden moeten meer invloed krijgen op besluiten en de MRDH beter kunnen controleren. Daarnaast willen we dat bewoners meer en beter betrokken worden bij wat de Metropoolregio doet. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden het juist belangrijk dat de gemeente Den Haag, samen met de gemeente Rotterdam in een platform (zoals de MRDH) zetelt om vraagstukken rondom infrastructuur, openbaar vervoer en bereikbaarheid in de Metropoolregio het hoofd te kunnen bieden. Goede samenwerking en onderling overleg is ons inziens zonder de MRDH een stuk lastiger."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is op dit moment een te grote administratieve rompslomp, aanbestedingen verlopen chaotisch en kleinschaligheid is wat ons betreft efficiënter. "

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Metropoolregio is een bureaucratische en ondemocratische organisatie. Samenwerken met gemeenten om ons heen is nodig en goed, maar de Metropoolregio is hiervoor niet de juiste vorm. Natuurlijk blijven we op economisch gebied goed samenwerken. De verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de regio komt bij de provincie te liggen, op voorwaarde dat Den Haag daar goed bij betrokken is. ChristenUnie/SGP kiest dus kortom voor een 'Hexit'."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren wil de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, vanwege het ondemocratische gehalte, niet voorzetten."

 • NIDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is voor Den Haag belangrijk om op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau te werken als stad van Vrede en Recht."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Binnen de MRDH zorgen 23 gemeentes voor goede afspraken over het openbaar vervoer en het stimuleren van de economie in de regio. Die samenwerking is belangrijk. Wél vindt 50PLUS dat de democratische controle op de MRDH tekort schiet. Inwoners moeten meer invloed krijgen op keuzes die worden gemaakt. Een lokaal Haags referendum over belangrijke besluiten binnen de MRDH moet daar aan kunnen bijdragen."

 • Haagse Toekomst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat Den Haag niet uit de MRDH kan stappen. Alle zaken zijn zorgvuldig voorbereid. Eruit stappen is zonde van de investeringen. De MRDH is goed voor de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam en voor de werkgelegenheid en economie. "

 • Bond voor Studenten Actie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Metropoolregio bevordert samenwerking tussen de deelnemende steden. Dit levert voordelen op voor onder andere het vervoer en de infrastructuur, economie en duurzaamheid."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. Door de bevolkingsgroei in de Randstad is goede verbinding en samenwerking belangrijk. "

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een goede samenwerking tussen Den Haag en Rotterdam kan voordeel opleveren voor beide steden. Het democratisch gehalte van de Metropoolregio dient wel te worden verhoogd."

 • Samen070: Oneens
  Toelichting van de partij

  " Juist in verbinding met 010 blijven en de regie pakken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Studentenwoningen Extra belangrijk

De gemeente moet geld steken in de bouw van betaalbare studentenwoningen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Den Haag komen steeds meer opleidingen en dus ook studenten. Die moeten terecht kunnen in betaalbare woningen en kamers. Omdat de stad de komende jaren ook flink zal groeien wil D66 speciale aandacht voor meer nieuwbouw van studentencomplexen en de mogelijkheid geven om ook in bestaande woningen met meerdere studenten op kamers te wonen. Goed voor een levendige stad."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit kunnen we prima aan de markt overlaten."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij investeren in meer betaalbare woningen voor mensen met lage en middeninkomens: starters, ouderen, studenten en gezinnen. Niet alleen willen we meer studentenwoningen, maar ook betere. Malafide verhuurders, te hoge huren en gebrekkig onderhoud pakken we aan. We stimuleren initiatieven waarbij studenten samen wonen met ouderen of vluchtelingen. Zij kunnen samen optrekken en door het doen van vrijwilligerswerk kunnen studenten zo goedkoper wonen."

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag is met de hogescholen en Haagse afdelingen van universiteiten inmiddels steeds meer een echte studentenstad geworden. Er zijn echter te weinig betaalbare studentenwoningen om deze studenten te huisvesten daarom willen we in betaalbare studentenwoningen investeren."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat er zeker ruimte moet zijn voor meer studentenhuizen in gezellige buurten dichtbij de binnenstad, bijvoorbeeld rondom Hollands Spoor. Maar wij vinden dat de gemeente hiervoor alleen ruimte moet bieden, zij hoeft hier niet zelf geld in steken. Projectontwikkelaars kunnen zelf een goede businesscase maken. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet hierbij een faciliterende rol spelen: voorwaarden scheppen om te zorgen dat deze betaalbare studentenwoningen er komen (bijvoorbeeld door het bestemmingsplan aan te passen). Het zijn echter de projectontwikkelaars die dit moeten financieren, niet de gemeente."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "De komst van studenten juicht Groep de Mos van harte toe. Voor hen kunnen leegstaande kantoren of lang leegstaande (winkel)panden worden omgebouwd tot studentenwoningen. We zien bij winkelcentrum Leyweg en het Gevers Deynootplein mogelijkheden voor studenten- of starterswoningen in lang leegstaande winkels."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP wil dat de gemeente voor de bouw van voldoende betaalbare studentenwoningen extra aparte afspraken maakt met studentenhuisvester DUWO en andere ontwikkelaars. Zo garanderen wij dat er in Den Haag voldoende aanbod van betaalbare woningen voor studenten is."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt studenten een aanwinst voor Den Haag. Samen met studenten en starters zoeken we een oplossing voor de krapte op de woningmarkt. We zijn voorstander van diversiteit in wijken en vinden daarom dat studenten en starters in elke wijk in Den Haag geschikte woonruimte moeten kunnen vinden. Er moeten daarom meer betaalbare woningen komen. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag groeit steeds verder als onderwijsstad en studentenstad. In onze stad zitten de HBO-instellingen InHolland & de Haagse Hoge School en Campus Den Haag van Universiteit Leiden. Campus Den Haag is in de afgelopen jaren enorm gegroeid.Er is sprake van een exponentiële groei als we kijken naar het aantal studenten in onze stad. De prognose is dat het aantal studenten in onze stad zal toenemen; steeds meer internationale studenten komen in onze stad studeren en wonen. "

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag is een internationale studentenstad en dient te zorgen voor betaalbare studentenwoningen, zodat Den Haag een aantrekkelijke stad blijft voor studenten."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook voor studenten moet er een plek zijn in Den Haag. Daarom moeten er meer betaalbare, ouderwets gezellige studentenwoningen komen om de woningnood te verlagen. Hierbij wordt er ook gekeken naar innovatieve woonvormen, zoals co-housing. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag heeft ervoor gekozen zich te ontwikkelen tot studentenstad. Daarmee heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende studentenhuisvesting."

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag heeft zich de afgelopen decennia in hoog tempo ontwikkeld tot een studentenstad van formaat en dat gaat nog steeds verder! Dat is goed voor de economie en werkgelegenheid, nu en straks. Uiteraard moeten de studenten in onze stad onderdak kunnen vinden, betaalbaar en met speciale voorzieningen. De uitgaven daarvoor verdient onze stad dubbel en dik terug."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat de gemeente geld moet steken in de bouw van betaalbare studentenwoningen. Studenten zijn de toekomst van straks. Ze komen soms van ver om te studeren aan de Haagse Hogeschool of Haagse Campus van de Universiteit van Leiden. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen om ook huisjesmelkers tegen te gaan. Betaalbare studentenwoningen zijn noodzakelijk. "

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is al een enorm tekort aan studentenwoningen in Den Haag, en dit tekort wordt alleen maar groter. Om te zorgen voor een goed klimaat voor studenten, is het belangrijk dat voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. "

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja. Studenten zijn de toekomst van Nederland en verdienen betaalbare studentenwoningen."

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Studenten zijn erg belangrijk voor Den Haag. Daarom dient te worden geïnvesteerd in een groot aantal betaalbare studentenwoningen."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een investering in onze jeugd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Klimaatvriendelijk bouwen Extra belangrijk

De gemeente mag alleen nog de bouw van klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen toestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat D66 betreft wordt de stad al in 2030 klimaatneutraal. Dat is een enorme opgave waar we niet snel genoeg mee kunnen beginnen. Daarom worden alle nieuwbouwwoningen klimaatneutraal en zullen zij niet worden aangesloten op het gasnet."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit laten we aan de markt over."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Duurzaam bouwen is goed voor iedereen. De energierekening wordt lager, de stad schoner en het leidt tot meer werk. Als we willen dat de gehele woningvoorraad duurzaam wordt, dan moeten we zorgen dat nieuwe woningen klimaatvriendelijk en energiezuinig zijn. De gemeente en de corporaties leggen dit vast in prestatieafspraken. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om te voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs en om de opwarming van de aarde tegen te gaan zal fossielvrij, klimaatbestendig en zonder gas moeten worden gebouwd Ook de bestaande woningvoorraad zal in het kader van de energietransitie worden verduurzaamd."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat nieuw gebouwde huizen gas-loos gebouwd moeten worden. Dat is goed voor het klimaat."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om te voldoen aan het, mede door het CDA getekende, Haagse Klimaatakkoord, is dit een belangrijke voorwaarde om deze afspraken te halen. De stad is immers niet van ons, we hebben deze in bruikleen voor toekomstige generaties. Ook is deze stap belangrijk om niet langer afhankelijk van Gronings aardgas te zijn."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is een groot tekort ontstaan aan betaalbare vrije sector woningen tussen de 710 en 1.000 euro aan maandelijkse huur. Hierdoor kan de groep middeninkomens (veelal jonge gezinnen), die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en die een koopwoning niet kunnen betalen, steeds moeilijker een woning vinden. Het opwerpen van onzinnige klimaateisen stagneert de bouw van deze (betaalbare) woningen en dat is onwenselijk. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De SP wil fors investeren in de bouw van betaalbare woningen. Hoewel wij hierbij streven naar zo duurzaam mogelijk bouwen, is het terugdringen van de wachtlijsten en dus het bouwen van voldoende betaalbare woningen een grotere prioriteit voor de SP. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat al onze nieuwbouwwoningen niet meer op gas zijn aangesloten en zo goed als klimaatneutraal zijn. In 2030 moeten alle bestaande woningen van het gas af zijn. Met woningbouwcorporaties maken we stevige afspraken over versnelde verduurzaming en verbetering van de woonkwaliteit. De gemeente omarmt initiatieven van bewonersgroepen die duurzame eigen woningen willen bouwen, zoals de Groene Mient."

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag moet op lange termijn de transitie maken naar een energiezuinige en klimaatvriendelijke stad. Wij zijn wel voorstander van meer klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen in onze stad. Op dit moment enkel nog klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen bouwen is volgens ons niet reëel en haalbaar."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle maatregelen die gericht zijn op duurzaamheid verdienen alle steun."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke nieuwe woning die nu nog niet energieneutraal wordt opgeleverd, is een gemiste kans. Dus ja, alleen nog maar energieneutrale nieuwbouw. De ChristenUnie/SGP wil namelijk dat onze kinderen een duurzame toekomst hebben en is daarom mede-ondertekenaar van het Haags Klimaatpact."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om klimaatverandering aan te pakken, moeten we energieneutrale woningen bouwen."

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet tevens investeren in de al bestaande sociale huurwoningen door deze eveneens klimaatvriendelijker en energiezuiniger te maken. Uiteindelijk is het doel om daarmee de woningen duurzamer, maar ook voordeliger te maken door middel van het verlagen van de (energie)kosten."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kwaliteit moet in de bouw voortaan hét criterium worden. Niet alleen voor woningen, maar ook in de kantorenbouw. Wat woningen betreft hoort het een speciale opdracht te zijn om óók in de sociale sector ‘duurzaamheid’ voorop te stellen. Géén bouw van goedkope ‘kippenhokken’ meer. Goedkoop is duurkoop op de lange termijn. Dit eist veel in de afspraken van de gemeente met woningbouwverenigingen."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst, de jongerenpartij van Den Haag, vindt dat de gemeente alleen nog de bouw van klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen moet toestaan. De investering van vandaag is de investering van de toekomst. "

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Samen bouwen wij het Den Haag van de toekomst. Nieuwbouw moet op een klimaatvriendelijke en energiezuinige manier worden gedaan. Uiteindelijk winnen wij allemaal, als we minder energie verbruiken en beter omgaan met ons milieu. "

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja. De gemeente dient de bouw van klimaatvriendelijke en energiezuinige woningen te bevorderen."

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Haag moet voor duurzaam en energieneutraal gaan."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toekomstgericht bouwen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Mediawijsheid Extra belangrijk

De gemeente moet geld steken in lessen mediawijsheid (omgang met social media) op scholen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Media in al haar vormen, kranten, online en sociale media, hebben een belangrijke rol in onze samenleving. Het kunnen om gaan met deze media is een belangrijke vaardigheid die onmisbaar is in ons digitale tijdperk. Daarom krijgen Haagse bibliotheken mediacoaches. Jong en oud leren zo over media maar ook over het op waarde schatten van nieuwsbronnen en het herkennen van nepnieuws."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een prima taak voor ouders en scholen, niet voor de gemeente."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elk kind in Den Haag verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. Helaas is het steeds meer uit gaan maken waar je wieg staat. In nog geen 10 jaar tijd is het verschil in schooladvies na de basisschool voor kinderen van lager opgeleide ouders een half niveau lager komen te liggen dan dat van kinderen met hoogopgeleide ouders. Omgang met social media is essentieel in de huidige samenleving. Er is dus werk aan de winkel: we willen dat elk kind de eerlijke start krijgt die het verdient."

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat de Haagse jeugd leert om de overvloed aan informatie die op het internet en in de media te vinden is kritisch en objectief te kunnen beoordelen. Ook is het belangrijk hen weerbaar te maken voor de potentiële gevaren van en op sociale media."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt het goed wanneer scholen de leerlingen hier op wijzen. Maar het moet zeker geen apart vak worden, want de leerlingen hebben al zoveel vakken. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aandacht besteden aan mediawijsheid behoort nu al bij het takenpakket van de scholen. Vanuit het Rijk is er om scholen te ondersteunen hierbij een Centrum voor Mediawijsheid opgericht dat in bibliotheken te vinden is. Zij verzorgen ook lesmateriaal. Hiermee worden scholen voldoende ondersteund."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos wil investeren in voorlichting om jongeren weerbaarder te maken tegen seksuele intimidatie via sociale media. Steeds meer jongeren worden slachtoffer van sexting, waarbij seksueel getinte foto's via sociale media worden verspreid. Ook het bestrijden van digitaal kinderlokken wil Groep de Mos hoog op politieke agenda zetten!"

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mediawijsheid is al onderdeel van de bestaande lesmethodes. Daarnaast zijn extra lessen weer een extra taak voor het onderwijs en dus extra druk op de schouders van de toch al overbelaste docenten."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat we kinderen en jongeren goed informeren over de leuke en minder leuke kanten van sociale media. Daarom moet de gemeente scholen helpen om rond dit onderwerp lessen te organiseren. Dit mag alleen geen extra werkdruk met zich meebrengen voor onze Haagse leraren. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden het belangrijk dat de gemeente geld steekt in lessen mediawijsheid (omgang met sociale media) op scholen. Jongeren moeten weerbaarder worden en klaargestoomd worden voor de toekomst. Tevens vinden wij het belangrijk om op deze manier radicalisering via het internet en sociale media tegen te gaan. Meer dan 90% van alle jongeren die in de afgelopen jaren zijn geradicaliseerd zijn geradicaliseerd via het internet."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er vindt nog te veel misbruik plaats en pestgedrag via sociale media. We moeten onze kinderen beschermen tegen dit soort zaken. "

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat kinderen in dit digitale tijdperk leren bewust en veilig om te gaan met internet en sociale media. Daarom komt er meer voorlichting over digiveiligheid op scholen aan zowel kinderen als ouders."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is voor leerlingen belangrijk om zich een gefundeerde mening te kunnen vormen door de weten hoe berichtgeving werkt."

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is hard nodig. Maar 50PLUS Den Haag vraagt zich af of docenten op (Haagse) scholen zelf nog wel raad weten met massamedia, nepnieuws enzovoort. Wij pleiten ervoor om ten minste op Haags lokaal niveau en in samenwerking met de Haagse Hogeschool en de gemeentelijke afdeling voorlichting in het curriculum en voorbeeldprojecten te ontwikkelen."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat de gemeente geld moet investeren in lessen mediawijsheid op scholen. Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Kinderen krijgen steeds jonger een mobiele telefoon. Vaak zijn ouders en kinderen zich niet bewust van de gevaren van het internet en verslaving. Met voorlichting voorkomen we dat jongeren letterlijk worden blootgesteld aan wraakporno, digitaal pesten en Telegramgroepen. Jongeren en hun ouders moeten ook de gevaren kennen van het internet. "

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sociale media zijn de realiteit van vandaag. Het is duidelijk dat kinderen van steeds jongere leeftijd zich al op sociale media bevinden. Sociale media kan een prachtig middel voor communicatie zijn, maar het delen van persoonlijke informatie kan ook problemen opleveren. Het is van groot belang om onze kinderen bewust te maken van de voordelen én nadelen van sociale media, zodat zij daar verantwoordelijk mee leren omgaan."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. Geen elke bemoeienis van overheid en gemeente over het bepalen welke media goed of fout is. Dat is een taak van de ouders om hun kind op te voeden en mensen kunnen zelf wel bepalen wat nep nieuws is. Wanneer er strafbare feiten via sociale media worden gepleegd, is daar Justitie voor. "

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit kan onderwezen worden binnen het reguliere lesprogramma."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Samen070 is voorstander van de komst van een Haags Media Huis. Om ook langs die weg met elkaar te investeren in lokale media."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Groengele zones Extra belangrijk

De groengele zones, waarbij je het eerste uur kunt parkeren voor tien cent, moeten ook gelden bij Haagse gebedshuizen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vergunningsparkeren wordt ingevoerd in een wijk als bewoners daar lastig een parkeerplek kunnen vinden. Zo wordt 'wijkvreemd' verkeer daar geweerd of je moet er voor betalen. Door nog meer gebieden of zones als uitzonderingsgebied aan te merken komen de bewoners alsnog in het nauw. Wij stimuleren het gebruik van de fiets, het OV en de wandelaar zeker in een woonwijk."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn betere manieren om de parkeeroverlast aan te pakken."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In sommige gevallen kan dit een goede oplossing zijn. Tegelijkertijd blijft parkeren maatwerk en zal dit per wijk of straat onderzocht worden, in overleg met omwonenden en ondernemers. "

 • Haagse Stadspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor Hagenaars die door een beperking niet met het OV of op de fiets naar gebedshuizen kunnen komen is er de mogelijkheid om zich door een taxibus te laten brengen en ophalen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil geen aparte parkeerregeling voor parkeren bij gebedshuizen. Op zondagochtend – als het rustig is op straat – is het op veel plekken al vrij parkeren."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het invoeren van zo'n groengele zone zorgt ervoor dat deze plekken makkelijker bereikbaar worden, ook voor de vele vrijwilligers van de gebedshuizen. Dat geldt ook voor sportverenigingen. Het zijn plekken met een belangrijke maatschappelijke functie in de stad."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zonder draagvlak geen betaald parkeren! Dat moet niet specifiek gelden bij de Haagse gebedshuizen, maar in de hele stad. Uitbreiding van betaald parkeren op Scheveningen en in de Schilderswijk / Transvaal wil Groep de Mos terugdraaien. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat de SP betreft zou een dergelijke regeling moeten gelden voor elk type vereniging in Den Haag en niet alleen voor gebedshuizen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil mensen stimuleren om op de fiets te stappen of het OV te nemen. Dat is namelijk beter voor onze luchtkwaliteit en gezondheid. Daarnaast besparen we zo ruimte die we kunnen gebruiken voor fietsenstallingen en groen, want auto’s nemen veel ruimte in. Daarom zijn we niet voor het uitbreiden van mogelijkheden om bijna gratis te kunnen parkeren in de stad, ook niet bij gebedshuizen. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze stad kent een grote religieuze diversiteit. Wij vinden dat de groengele zones, waarbij je het eerste uur kunt parkeren voor tien cent, ingevoerd moeten worden bij alle gebedshuizen, zoals moskeeën, kerken, synagoges en tempels. Het bezoeken van een gebedshuis moet niet minder aantrekkelijk worden: mensen blijven weg vanwege hoge parkeertarieven rondom gebedshuizen."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Haagse gebedshuizen worden druk bezocht door diverse mensen tijdens allerlei diensten en voor deze gelovigen maken wij het graag gemakkelijk."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Betaald parkeren jaagt veel mensen en bedrijven op onnodige kosten. Het is belangrijk dat onder andere kerken en andere gebedshuizen betaalbaar bereikbaar zijn voor iedereen. Op zondag zou parkeren gratis moeten zijn, zoals ook in grote delen van bijvoorbeeld Amsterdam gebruikelijk is. Zo is er op die dag ruimte voor bezoek aan familie, vrienden of een kerk."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Door het parkeren goedkoper te maken, neemt het autogebruik en daarmee de behoefte aan parkeerplekken alleen maar toe. Er moeten geen nieuwe autoparkeerplekken bijkomen. Waar auto's staan, kunnen geen kinderen spelen. De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor de fiets, het openbaar vervoer en groen. "

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is verstandig beleid, omdat bezoekers van gebedshuizen vaak niet langer dan een uur geparkeerd blijven staan."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij ‘gebedshuizen’ stelt 50PLUS zich vooral islamitische locaties voor. Geen kerken en synagogen. Als die laatste twee er ook bij zouden horen, waren we misschien wel akkoord – in mildheid. Maar we peinzen er niet over om één bepaalde religieuze opvatting te bevoordelen. We vinden dat sowieso geen taak van overheden in een seculiere democratische samenleving."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat er groengele zones bij Haagse gebedshuizen moeten gelden. Het zijn vaak ouderen die eens per week een gebedshuis bezoeken. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat onze ouderen ook zorgeloos naar een gebedshuis kunnen gaan. Een gebedshuis bezoeken is ook een sociale activiteit. "

 • Bond voor Studenten Actie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De groen-gele zones waren bedacht met de gedachte dat goedkoop parkeren een economische bijdrage zou geven aan de winkels en ondernemingen in de buurt. Bij Haagse gebedshuizen is dit niet zo."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. Naar een gebedshuis gaan is een vrije keuze van een persoon, net zoals een persoon die gaat winkelen. Om gelovigen een voorkeursbehandeling te geven op andere doelgroepen is in strijd met Artikel 1 v/d Grondwet."

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Samen070 is voorstander van gratis parkeren voor mandir, moskee en mantelzorgbezoek. Als alternatief is een groengele zone ook bespreekbaar."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Gebedsruimte Extra belangrijk

Den Haag moet in gebouwen van de gemeente (islamitische) gebedsruimtes blijven toestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor D66 is goed werkgeverschap van groot belang, zeker in een stad waar meer dan de helft van de inwoners een diverse culturele achtergrond heeft. Zo blijft de gemeente ook een aantrekkelijke werkgever voor toptalent met een religieuze achtergrond."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente dient te de-islamiseren en alle uitingen van de islam als gevaarlijke ideologie verbieden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Den Haag moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Welke achtergrond of geaardheid of welk geloof je ook hebt, je moet jezelf kunnen zijn. Iedereen die zijn geloof wil uiten, moet dat kunnen doen. Gebedsruimtes (voor elk geloof) in openbare ruimtes, horen daar bij. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij heeft, als daar vraag naar is, geen bezwaar tegen stilte- of gebedsruimtes van welke geloofsovertuiging dan ook in gebouwen van de gemeente."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard staat het medewerkers vrij om (tijdens pauzes) te bidden. De VVD vindt echter niet dat de gemeente hier aparte (islamitische) gebedsruimtes voor moet inrichten. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als daar voldoende vraag naar is, vindt het CDA dat de gemeente moet kijken of het mogelijk is een gebedsruimte in te richten. Op die manier kunnen mensen zich terugtrekken voor gebed, als zij daar behoefte aan hebben. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos gelooft in de scheiding van kerk en staat. Derhalve moeten er geen gebedsruimten, van welke religie dan ook, worden toegestaan in overheidsgebouwen. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De SP is niet tegen het inrichten van bepaalde stilteruimtes in gebouwen van de gemeenten die zodoende gebruikt kunnen worden om te bidden. Wel vinden wij dat deze niet specifiek Islamitisch zouden moeten zijn."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. We willen daarom dat het mogelijk blijft voor iedereen om zich op een rustige plek terug te trekken en even te bezinnen. Dit geldt voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet. De scheiding tussen kerk en staat moet behouden blijven en daarom moeten deze ruimtes door iedereen gebruikt kunnen worden."

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat een ieder te allen tijde in de gelegenheid gesteld dient te worden om het gebed te verrichten. Het lijkt ons dan ook logisch en redelijk dat de gemeente ruimte beschikbaar stelt voor haar ambtenaren om het gebed te verrichten. Een goede ambtenaar zijn valt volgens ons heel goed te combineren met je religie praktiseren."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedere gelovige heeft wat ons betreft het recht om gedurende een korte periode tijdens het werk zijn of haar geloof te belijden."

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Openbare gebouwen moeten multifunctioneel inzetbaar zijn. Een kerk of een moskee moet daar gebruik van kunnen maken, maar het gaat te ver om aparte islamitische gebedsruimtes te creëren in overheidsgebouwen."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Partij voor de Dieren koestert de vrijheid van godsdienst. Medewerkers van de gemeente moeten de ruimte krijgen om te kunnen bidden. "

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij pleiten voor meer stilte en bezinningsruimtes voor een ieder die aan het werk is of een bezoek brengt aan het gemeentehuis. Dit is niet enkel gericht op islamitische gebedsruimtes, maar interreligieus en interspiritueel."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vrijheid van godsdienst staat in de Nederlandse grondwet. Maar 50PLUS ziet dat als een persoonlijk recht voor ieder om daar gebruik van te maken. Onze overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen et cetera mogen de naleving van dat recht niet bemoeilijken, maar hoeven het ook niet te faciliteren. 50PLUS wil het aan de wijsheid van elke arbeidsorganisatie overlaten om daar afspraken over te maken, ook onder het vaandel van de gemeente."

 • Haagse Toekomst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat een neutrale gebedsruimte volstaat in gebouwen die voor alle geloven toegankelijk is. "

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij geloven dat iedereen vrij is om zich te uiten op spiritueel en religieus gebied. Als duidelijk vraag is naar gebedsruimtes binnen de gebouwen van de gemeente, moet daar gewoon plaats voor zijn. "

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, absoluut niet meer toestaan. Geloof is een persoonlijke keuze en daar dient de werkgever en collega's hier niet mee belast te worden. Ook is het toestaan van islamitische gebedsruimtes in strijd met Artikel 1 v/d Grondwet naar anders gelovigen die geen gebedshuizen hebben. Geloof en Staat dienen gescheiden te zijn, dit geldt ook voor de gemeente Den Haag."

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Samen070: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen taak of rol van de gemeente. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Haagse Bos en Koekamp Extra belangrijk

De groengebieden Het Haagse Bos en De Koekamp moeten met elkaar worden verbonden tot een groot stadspark.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse groengebieden moeten zoveel mogelijk met elkaar verbonden worden. Zo krijg je een natuurlijke verbinding die bijdraagt aan de biodiversiteit van de stad. D66 wil echter wel het Haagse Bos een echt bos laten. Een stadspark is een meer open terrein met veel grasweides, zoals het Zuiderpark. D66 laat het Haagse Bos met rust. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er liggen al goede plannen om de Koekamp aan te pakken."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn trots op al het groen in Den Haag. Het is fantastisch dat we met de Koekamp en het Haagse Bos zo’n mooi stuk groen in het hart van onze stad hebben. Dat moeten we koesteren en dat moeten we zo inrichten dat iedereen in onze stad er gebruik van kan maken. We vergroten de natuurwaarde en verbinden deze gebieden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te wandelen, spelen, sporten en van het mooie groen te genieten."

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Haagse Bos en de Koekamp waren oorspronkelijk onderdeel van een groter aaneengesloten groengebied dat helaas versnipperd is geraakt. De Haagse Stadspartij is voorstander van het opnieuw met elkaar verbinden van deze groengebieden, omdat dit ecologische kwaliteit aan de stad toevoegt."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door de Utrechtsebaan te overkappen komt er in dit gebied meer ruimte vrij voor groen. Op deze manier kunnen we bereikbaarheid en groen met elkaar combineren. Om de Koekamp nog aantrekkelijker te maken, willen we in de hoek van de Koekamp bij het Centraal Station, waar sinds kort een aanlegsteiger is, een haventje maken, vanwaar vervoer over het water mogelijk is en tochtjes kunnen worden gemaakt."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het zijn unieke gebieden midden in de stad en deze groene longen kunnen beter tot hun recht komen als zij aan elkaar verbonden worden. Zodat je makkelijker van het ene gebied naar het andere gebied kan wandelen en de A12 dit prachtige gebied niet langer op deze wijze in tweeën snijdt. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos is een groot voorstander van groengebieden. Het realiseren van een groot stadspark, waarbij de groengebieden Haagse Bos en De Koekamp met elkaar worden verbonden, kan dan ook op de steun van onze partij rekenen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP is voor het verbinden van het Haagse Bos en De Koekamp. Echter hebben wij tegen het huidige plan van het college gestemd, omdat er door de aanleg van het fietspad door de Koekamp teveel bomen verloren gaan. In principe wil de SP wel dat dit mooie stukje stadsgroen een opknapbeurt krijgt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat we groene gebieden in Den Haag met elkaar verbinden. We zijn tegen de herinrichting van de Koekamp als dat ten koste gaat van bomen. Het behoud van bomen en groen moet altijd het uitgangspunt zijn. We zorgen ervoor dat onze parken groen blijven en toegankelijk voor iedereen. We planten er de komende vier jaar 15.000 bomen bij. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn wel voorstander van meer groen in onze stad en goed beheer van onze parken in Den Haag. Alleen vinden wij het verbinden van Het Haagse Bos en De Koekamp niet reëel. Tussen het Haagse bos en De Koekamp loopt de Utrechtsebaan (A12). Het ondertunnelen van de A12 is een te grote en dure opgave. Wij zien liever dat dat geld wordt uitgegeven aan gevaarlijke en overzichtelijke verkeersknooppunten in onze stad."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een groen Den Haag is een aantrekkelijk Den Haag. Het biedt leuke recreatiemogelijkheden voor de bevolking."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Haagse Bos en De Koekamp zijn twee prachtige stukjes historisch groen in Den Haag. Het verbinden van deze twee groengebieden zorgt voor een betere toegankelijkheid van het Haagse Bos vanuit het centrum. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor mens en dier is het van belang dat stedelijk groen verbonden is en niet wordt doorsneden door verkeerswegen."

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als NIDA zijn voor de verbinding van mens en natuur. De verbinding van twee groengebieden stimuleert de verbinding tussen Haagse burgers uit verschillende wijken."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Haagse Bos en de Koekamp waren ooit één natuurlijk met elkaar verbonden prachtgebied. Nu raast de Utrechtse Baan er tussendoor. Politiek is ook het goedmaken van fouten vindt 50PLUS. De samenvoeging is goed voor het milieu, voor het dierenleven en de groene recreatie, pal aan de rand van onze steeds meer versteende Haagse binnenstad."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt het belangrijk dat groengebieden behouden worden en met elkaar verbonden worden tot een groot stadspark."

 • Bond voor Studenten Actie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het verbinden van Het Haagse Bos en De Koekamp is een heel mooi initiatief dat leidt tot de creatie van een stadspark. Desondanks het feit dat dit voor een mooi uitzicht zorgt, is dit niet een prioriteit voor de Gemeente Den Haag. Het overdekken van de Utrechtsebaan is niet een financiële of ecologische prioriteit."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een groot stadspark kan een meerwaarde zijn voor Den Haag. Wel dient er zuinig om te gaan met subsidies en zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de vraag of de Haagse burgers hier een voorstander van zijn."

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daarbij is van belang dat bomen waar mogelijk gespaard worden."

 • Samen070: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Laten wij samen het authentieke groen in 070 met rust laten. Het groen van De Koekamp is immers beschermd sinds de Akte van Redemptie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Scootervrij fietspad Extra belangrijk

Scooters en brommers moeten van het fietspad af en op de rijbaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij D66 staat de fietser op 1! Het is veiliger en gezonder als snorfietsen en scooters zich gaan verplaatsen naar de weg. Daar waar het kan (en veilig is) pleit D66 voor een verbod van snor- en bromfietsers op het fietspad. Om de veiligheid van snorfietsers te vergroten willen we de maximum snelheid in de stad op veel plekken beperken tot 30 km/u."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het fietspad moet veilig zijn voor met name kinderen en ouderen die er fietsen. Maar scooters en brommers overal naar de rijbaan verplaatsen maakt het daar mogelijk weer onveiliger. Er moet daarom ter plekke bekeken worden wat de beste oplossing is."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voor veiliger verkeer. Voor de veiligheid van fietsers wordt het rood asfalteren bij fietspaden de norm. Brommers, snorfietsen en scooters laten we – met helm – op de openbare weg rijden, niet op het fietspad. Zo wordt het voor iedereen fijner en veiliger om gebruik te maken van de fiets. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij wil scooters en brommers naar de rijbaan verplaatsen om de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars te verbeteren en de luchtkwaliteit (op de fietspaden) te verbeteren."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Brommers en scooters veroorzaken vervuiling en vaak ook geluidsoverlast en horen daarom niet op het fietspad thuis. Daarnaast wordt fietsen steeds populairder en heeft de fiets meer ruimte nodig. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat vergroot de veiligheid voor de fietsers, omdat het verschil in snelheid tussen brommers/scooters en fietsers groter is dan het verschil in snelheid tussen brommers en auto's. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Scooters en brommers op de rijbaan levert zeer gevaarlijke situaties op met het autoverkeer. Bovendien belemmert het een goede doorstroming van het verkeer. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP wil scooters en brommers in de bebouwde kom zoveel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan verplaatsen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil scooters en brommers van het fietspad af. Zo worden fietspaden veiliger, minder druk en wordt de luchtkwaliteit op het fietspad beter. Om de verkeersveiligheid te vergroten, gaat de maximum snelheid op alle wegen naar 30 km/u. We breiden het netwerk van snelle en vrijliggende sterfietsroutes uit. Er komen meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en we breiden de sloopregeling voor vervuilende brommers en scooters uit. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden niet dat scooters en brommers thuis horen op de rijbaan. Scooters en brommers op de rijbaan kan zorgen voor minder verkeersveiligheid en onbedoeld bijdragen aan het aanvallen verkeersongevallen. Op rijbanen is de maximale snelheid 50km per uur. Fietsers dienen daarnaast natuurlijk altijd veilig te kunnen zijn op fietspaden. Daarom vinden wij wel dat er een maximum snelheid van 30 km per uur ingesteld dient te worden voor scooters, brommers en elektrische fietsen op fietspaden."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Scooters en brommers zorgen door hun snelle rijgedrag voor gevaarlijke situaties op fietspaden en kunnen dus beter met het gemotoriseerd verkeer optrekken."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De fiets staat op één bij de ChristenUnie/SGP. Scooters en brommers op het fietspad maken fietsen gevaarlijker en minder gezond. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de veiligheid van fietsers en om te voorkomen dat fietsers veel uitlaatgassen inademen, is van belang dat brommers en scooters niet op het fietspad rijden."

 • NIDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, als het gaat om scooters en brommers met een gele kentekenplaat – ook te herkennen aan rijders met een helm op. Echter absoluut niet voor scooters en brommers met een blauwe kentekenplaat (zonder helm). Verder moet, aldus 50PLUS, de hele regeling voor ‘scootmobielen’ worden herzien, in het belang van de verkeersveiligheid en ouderen zelf."

 • Haagse Toekomst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt het niet verantwoordelijk om scooters en brommers van het fietspad af en op de rijbaan te laten rijden. Scooters en brommers moeten zich aan de fietsers aanpassen en de maximale snelheid van 25 km/u aanhouden daar waar het kan. Scooters en brommers op de rijbaan leidt tot gevaarlijke situaties. De gemeente moet wel één lijn trekken met het landelijk beleid."

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Scooters en brommers die snel genoeg kunnen rijden moeten weg van het fietspad en op de rijbaan."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. Scooters en brommers toe laten op de rijbaan, in plaats van op het fietspad, zal alleen maar leiden tot ernstigere ongelukken en schade."

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Samen070: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Risico voor de verkeersveiligheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Gemeentebanen 50-plussers Extra belangrijk

De gemeente moet meer 50-plussers in dienst nemen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 erkent dat werkloze 50-plussers vaak lastig weer aan het werk komen. Tegelijkertijd is ook de jeugdwerkloosheid hoog. De gemeente moet in haar personeelsbestand een goede mix aan leeftijden hebben dat een afspiegeling is van de Haagse samenleving. Door middel van trainingen en coaching moet de gemeente wel werkloze 50-plussers helpen een nieuwe baan of nieuw beroep te vinden."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De overheid wil dat we langer doorwerken. Dan moet de overheid ook het goede voorbeeld geven door 50-plussers aan het werk te houden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente geeft het goede voorbeeld door ervoor te zorgen dat het personeelsbestand een afspiegeling van de stad vormt. Veel 50-plussers komen moeilijk aan een betaalde baan, maar zijn wel gemotiveerd en hebben vaak ervaring. De gemeente moet deze expertise en ervaring goed benutten, net als van andere groepen die niet aan een betaalde baan komen. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel werkzoekende 50-plussers hebben door leeftijdsdiscriminatie moeite om een baan te vinden. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat de gemeente hier oog voor heeft en als werkgever zelf het goede voorbeeld geeft door meer 50-plussers in dienst te nemen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Werk is voor iedereen belangrijk. Je leeftijd doet er dan niet toe. Het zorgt ervoor dat je inkomen hebt en je voor jezelf kunt zorgen. Wij gunnen iedereen een mooie baan, of je nu 20 of 65 bent. En het gaat niet om je leeftijd, maar om je kwaliteiten. Dat moet een reden zijn voor de gemeente of een bedrijf om jou aan te nemen en niet de leeftijd."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie en zal zich dus meer moeten inspannen om 50-plussers in dienst te nemen. We hebben de kennis en ervaring van deze groep ook hard nodig en kunnen ons niet permitteren dat zij zonder werk thuis zitten. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos vindt een grote inzet om 50-plussers die willen/kunnen werken aan een baan te helpen belangrijk. Daarom moet de gemeente meer 50-plussers in dienst nemen. Ook pleit Groep de Mos voor een lokale Ouderenambassadeur die, in nauwe samenwerking met gemeente, bedrijfsleven en andere belanghebbenden, actief lobbyt voor meer banen voor 50-plussers. Er moet een speciale renteloze Den Haag-beurs komen voor iedereen die zich wil omscholen voor een compleet nieuwe stap in hun loopbaan."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als werkgever. Hierbij is het belangrijk dat de mensen die bij de gemeente werken een afspiegeling vormen van de samenleving en de gemeente dus voldoende 50-plussers in dienst neemt."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks breidt het generatiepact uit. Oudere werknemers die minder willen werken kunnen hiermee ruimte bieden aan meer jongeren die aan de slag willen. We stimuleren alle organisaties waar de gemeente mee te maken heeft om zich bij dit pact aan te sluiten. Senioren en mensen met een zwaar beroep die hun werk niet tot de pensioenleeftijd kunnen volhouden, krijgen omscholing en ondersteuning in hun zoektocht naar (ander) werk. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat de gemeente moet verjongen: veel van de huidige ambtenaren is reeds 50-plusser. De gemeente moet meer jongeren werven om de vraagstukken van de 21ste eeuw zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Wij vinden positieve discriminatie geen passend middel!"

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente dient het goede voorbeeld te geven en leeftijdsdiscriminatie uit te sluiten."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook voor 50-plussers moet er plek zijn binnen de gemeente. Daarom zetten we de pilot met anoniem solliciteren door, waardoor er niet wordt gekeken naar leeftijd of afkomst voordat iemand wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "50-plussers kunnen een waardevolle bijdrage leveren, maar hebben nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente moet hun talenten benutten. "

 • NIDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Allereerst is het de vraag of de gemeente meer mensen moet aannemen. Wij pleiten in dat geval voor een verjonging van de gemeente Den Haag."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zonder meer. 50PLUS vindt het zelfs bizar dat het gemeentelijk personeelsbeleid zich vooral richt op het steeds verder verjongen van het ambtenarenkorps. Ouderen kunnen bovendien een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening leveren door de inbreng en overdracht van hun kennis en ervaring. Meer werk maken van 'tandembanen' daarom."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt een gezonde mix van 50-plussers en de instroom van jongeren topprioriteit. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen voor zowel ouderen als jongeren die wel de kwalificaties hebben, maar niet aan het werk komen. "

 • Bond voor Studenten Actie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In 2016 was de gemiddelde leeftijd van ambtenaren bij de gemeente Den Haag 47,2 jaar. BSA gelooft dat 50-plussers heel veel toe te voegen hebben aan onze stad. Tegelijkertijd is er een pre-dominantie van mensen van latere leeftijd die voor de gemeente werken. De gemeente moet niet stoppen met 50-plussers aannemen, maar moet doorgaan met de verjonging en het generatiepact."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jazeker. Het bevorderen van werk voor 50-plussers is erg goed, juist vanwege de expertise die 50-plussers meenemen. Zonde om geen gebruik te maken van de kennis en ervaring van 50-plussers."

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Samen070 ziet het als taak van de gemeente om te zorgen voor de juiste bij- en herscholing van deze doelgroep. Als vervolgstap geeft de gemeente een goed signaal af door ook de 50-plussers een dienst te bewijzen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Strandhuisjes Extra belangrijk

Op het Zuiderstrand van Den Haag mogen net als in Kijkduin strandhuisjes komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is blij met de strandhuisjes op Kijkduin. Zij zijn een aanwinst voor het toerisme en brengen nauwelijks schade toe aan het achterliggende duingebied (een absolute voorwaarde). Maar we vinden niet dat het hele Zuiderstrand daarom maar volgebouwd moet worden met strandhuisjes. Het huidige aanbond op Kijkduin is wat D66 betreft voldoende."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maar alleen op de plekken die zich daarvoor lenen. De natuur, rust en ruimte op het stille strand moet behouden blijven."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een groene stad is een prettige stad. Veel groen en water in de stad maakt de lucht frisser en op hete dagen koeler. We willen allemaal fijn wonen in die ‘mooie stad achter de duinen’. Wij willen dat zo houden, zodat de hele stad kan genieten van het strand en de duinen, zonder dat bebouwing dit verhindert."

 • Haagse Stadspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij is en blijft tegen strandhuisjes op het Zuiderstrand, ook in Kijkduin. Omdat het strand van en voor iedereen is. Bebouwing past niet bij het karakter en de natuurbeleving van het Zuiderstrand, waar rust, duinen en natuur voorop staan. Het strand in Scheveningen Bad is het strand waar sport, evenementen en commercie voorop staan, maar het Zuiderstrand moet stil blijven. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gebied rondom het Zuiderstrand (o.a. het Westduinpark) is een uniek natuurgebied dat we moeten beschermen. Hier moet terughoudend worden omgegaan met recreatie."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het Zuiderstrand heet niet voor niks het stille strand en dat wil het CDA zo houden. Dit soort gebieden moeten we koesteren. Daar passen geen strandhuisjes en een jaarrond exploitatie van strandtenten bij zoals in Kijkduin. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos wil dat het Stille Strand (Zuiderstrand) bij Duindorp stil blijft. Het is het rustige alternatief tussen Scheveningen en Kijkduin."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor de SP staat voorop dat onze unieke kust blijft openstaan voor iedereen en zeker niet wordt volgebouwd met luxe villa’s, private strandhuisjes, kunstmatige eilanden en dergelijke. Ook toeristen komen speciaal naar onze kust om te genieten van de rust en de ruimte. De ecologische waarde van de duinen moet daarom bewaard blijven."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat onze mooie duinen en het Zuiderstrand goed beschermd blijven. We koesteren de rust en schoonheid van onze kust en plaatsen daarom op het hele strand geen strandhuisjes. Hierdoor kan iedereen blijven genieten van ons prachtige stille strand en wordt de kwetsbare natuur hier goed beschermd. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij denken dat strandhuisjes op het Zuiderstrand net als in Kijkduin het Zuiderstrand ten goede komt. Het voegt wat toe aan de uitstraling van het strand en het kan een boost geven aan het lokale toerisme en de economie."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het stimuleren van ondernemerschap is een goede zaak. Dus ook op het Zuiderstrand."

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het Zuiderstrand is een prachtig en rustig strand. Dit stille strand koesteren we. De bouw van strandhuisjes past hier niet bij. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het Zuiderstrand is er voor de natuur en de rust van iedereen. Daarom is er geen plaats voor commerciële activiteiten."

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waarom niet? Het bevordert de Haagse economie en het leven aan onze Haagse kust. De huisjes zijn van bescheiden omvang, slechts voor een deel van het jaar aanwezig en ze leveren geen enkel gevaar op voor de bescherming tegen het zeewater, zo is uitgemaakt door het ‘kustpact’ (Provincie, Delfland, Rijkswaterstaat en de gemeente Den Haag)."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst, de jongerenpartij van Den Haag, vindt dat er strandhuisjes moeten komen langs het Zuiderstrand. Hiermee trekt het Zuiderstrand meer (lokaal) toerisme wat ook leidt tot het vergroten van de economie en werkgelegenheid. "

 • Bond voor Studenten Actie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is vanzelfsprekend dat we het beste voor de bewoners en ondernemingen van Kijkduin willen. BSA wil daardoor een peiling laten doen onder de wijkbewoners om het draagvlak onder de populatie te meten. BSA wil een impactanalyse van hoe het de natuur zal beïnvloeden en ook de economische gevolgen daarvan meten."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja. Strandhuisjes aanbieden is goed voor de economie en het toerisme van Den Haag."

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Strandhuisjes verrommelen het aanzicht van het strand, die willen we nergens."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uit onderzoek blijkt dat daar behoefte aan is. Bovendien is het aan te bevelen één regime aan te houden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. StiP-banen Extra belangrijk

Er moeten meer door de gemeente betaalde banen komen voor mensen die langdurig in de bijstand zitten (StiP-banen).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Teveel mensen zitten langdurig in de bijstand. StiP-banen zijn een manier om mensen een duwtje in de goede richting te geven op de arbeidsmarkt. De banen zijn van tijdelijke aard en gericht op doorstroom naar een andere baan. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er staan genoeg vacatures open voor mensen in de bijstand."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werk is essentieel voor mensen! Noodgedwongen thuis zitten, wil niemand. De PvdA wil het aantal banen voor mensen die langdurig in de bijstand zitten met 2000 uitbreiden (STiP-banen). De afgelopen periode zijn 10.000 mensen aan het werk geholpen. Wij willen de komende vier jaar opnieuw 10.000 mensen aan een baan helpen. Met extra ondersteuning lukt dat. We investeren zo in waardevol werk, zoals conciërges op scholen of begeleiders van sportactiviteiten voor kinderen. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij wil graag dat Haagse werkzoekenden zinvol werk in de publieke sector (zoals bijvoorbeeld conciërges op scholen) kunnen doen en daarvoor betaalde banen kunnen krijgen. Veel van deze banen zijn in het verleden wegbezuinigd, terwijl het werk niet is verdwenen en veel Hagenaars op zoek zijn naar een baan. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "STiP-banen zijn geen echte banen: het zijn banen door de overheid gecreëerd en die verdwijnen zodra het geld op is. Je kunt als gemeente beter geld besteden aan het verbeteren van het vestigingsklimaat. Zo maak je Den Haag aantrekkelijker voor bedrijven en komen er meer ‘echte’ banen bij. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "StiP banen bieden mensen geen uitzicht op een duurzame baan, alleen een tijdsbesteding. Na afloop ervan zit je weer in de bijstand. Dus in plaats van dat de gemeente de uitkering betaalt, betaalt zij de StiPbaan. Het CDA investeert liever geld in zaken die de kans op een duurzame arbeidsrelatie echt verbeteren voor deze groep mensen. Daar help je hen meer mee dan met een StiPbaan."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alles om mensen uit de bijstand te krijgen! Dankzij een voorstel van Groep de Mos wordt er in Den Haag jaarlijks een banenmarkt georganiseerd, waarbij werkgevers aan werkzoekenden worden gekoppeld. Wat Groep de Mos betreft worden zulke banenmarkten vaker georganiseerd. In samenwerking met Haagse ondernemers moet er een plan opgezet worden om mensen, zowel jong als oud, aan het werk te krijgen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP is voorstander van door de gemeente betaalde banen om mensen die langdurig in de bijstand zitten weer mee te laten doen op de arbeidsmarkt. De huidige StiP-banen vormen hiervoor geen goed instrument. Deze zijn van tijdelijke aard, waardoor deze mensen alsnog een grote kans hebben om weer terug te vallen in de bijstand. Wij zien liever echte, structurele, banen tegen een volwaardig salaris om mensen uit de bijstand te krijgen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks zorgt voor meer gesubsidieerd werk waar mensen ervaring kunnen opdoen. Doorstromen naar regulier werk moet makkelijker worden. We zijn tegen schijncontracten, iedereen verdient een eerlijk loon. Voor beschut werk moet altijd genoeg plek zijn bij de Haeghe Groep, de gemeente en bij andere werkgevers. We zorgen voor genoeg banen voor mensen met een beperking. Als dat nodig is, investeren we extra in sociaal werk. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het activeren en laten participeren van Hagenaars vinden wij belangrijk. Veel mensen die een bijstandsuitkering krijgen zitter wel ergens in een database van de gemeente, maar blijven verder uit zicht en krijgen geen goede hulp en begeleiding bij het vinden van een baan. StiP-banen kunnen een middel zijn om deze mensen toch aan het werk te krijgen. Een baan hebben betekent actief participeren aan de maatschappij, is goed voor de gezondheid en kan (sociaal) isolement voorkomen. "

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen in de bijstand moeten aan het werk. En met behulp van deze StiP-banen bestaat er een betere kans op doorstroming naar reguliere banen."

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat mensen aan het werk komen. Tijdelijke banen betaald door de gemeente, zonder uitzicht op doorstroom naar duurzaam werk, zijn hiervoor echter niet de oplossing. Wat wel helpt is meer samenwerking met sociaal ondernemers en meer aandacht voor persoonlijke begeleiding bij mensen in de bijstand. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet niet alleen een prettige plek zijn om te wonen, maar ook om te werken. Werk is belangrijk voor de zelfontplooiing van mensen. Daarom moet de gemeente mensen die langdurig werkloos aan de kant staan aan het werk helpen. "

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit moet met name plaatsvinden in sectoren waar er veel arbeidstekorten zijn."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "De STiP-banen blijken een succes te zijn om (vooral wat oudere) mensen weer actief aan het werk te krijgen. Maar de aantekening ‘door de gemeente betaald’ is gewoon onjuist. Het kost praktisch niks, wegens de uitsparing van kosten in de bijstand en alle bijkomende lasten voor de maatschappij van Hagenaars die niet meer actief (konden) zijn. STiP-banen zijn een opstap naar een compleet nieuw model van werkgelegenheid."

 • Haagse Toekomst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat StiP banen (3 jaar baangarantie) vaste banen moeten worden voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Hiermee biedt men een toekomstperspectief. Een StiP baan moet lonend zijn. "

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die in de bijstand zitten kunnen ook waarde toevoegen aan de stad en een positieve invloed hebben op hun omgeving. De gemeente moet gebruik maken van de potentiële productiviteit van mensen bijstand en samen met hen tot een duurzame oplossing komen die beide partijen hoop geven. Wij geloven in de onzichtbare potentie van de ander."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "StiP-banen zijn een goede oplossing, maar er zijn betere alternatieven om meer mensen op kortere termijn aan een betaalde baan te helpen en daarmee minder kosten te genereren voor de gemeente Den Haag."

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hagenaars waar mogelijk aan een baan helpen."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft hier een voortrekkersrol in te vervullen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Tweede parkeervergunning Extra belangrijk

Het tarief voor een tweede parkeervergunning moet fors omhoog.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De laatste jaren heeft er een forse stijging plaats gevonden van het aantal aanvragen voor tweede bewonersparkeervergunningen. Dat betekent dat er in onze straten nog minder ruimte is voor fietsers, groen of spelende kinderen. D66 wil die ruimte beschermen, daarom moeten de kosten van de tweede parkeervergunning worden verhoogd. Als de parkeerdruk boven de 90% komt, wordt er geen tweede parkeervergunning meer uitgegeven. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn algeheel tegen betaald parkeren. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen moeten snel en veilig van a naar b kunnen blijven reizen en gezond kunnen leven. De PvdA vindt dat elk huishouden een auto in de buurt moet kunnen parkeren voor een laag tarief. De parkeervergunning voor een tweede, derde en vierde auto zal hoger worden, omdat de ruimte op straat beperkt is. We houden wel rekening met vrijwilligers van sportverenigingen en mantelzorgers. Zij krijgen indien nodig meer bezoekersuren. "

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij gaat voor een leefbare stad met minder auto’s en meer ruimte voor fietsers en betaalbaar OV. Ook willen we een betere luchtkwaliteit en minder uitstoot van broeikasgassen. De Haagse Stadspartij wil daarom dat het voortaan alleen nog mogelijk is om een tweede of derde parkeervergunning te krijgen als dit een elektrische auto betreft."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn en blijven mensen die elke dag hun auto nodig hebben. Deze auto’s verdienen een plek in de stad. Daarom is de VVD tegen het verhogen van het tarief van de tweede parkeervergunning. Wel willen we minder geparkeerde auto’s op straat, maar dit willen we oplossen door meer ondergrondse parkeergarages, ook in woonwijken."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een tweede parkeervergunning moet betaalbaar blijven, want een tweede auto is voor veel mensen geen luxe, maar een noodzaak. Immers, het openbaar vervoer is nog steeds geen goed alternatief. Ook hebben mensen een tweede auto nodig voor hun werk, vanwege een ziekte of een beperking of omdat zij mantelzorger zijn bijvoorbeeld. "

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De auto is er voor woon-werkverkeer, zeker bij tweeverdieners. De tweede parkeervergunning is al fors duurder dan de eerste. Groep de Mos voelt er helemaal niets voor om dat verder te verhogen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat inwoners van Den Haag tegen kostprijs een parkeervergunning voor hun auto moeten krijgen. Voor meer auto’s op één huisadres geldt echter een hoger tarief."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil meer ruimte op straat voor kinderen en voor groen. Daarom wordt één parkeervergunning per adres de norm, te beginnen in wijken waar de parkeerdruk hoger is dan 90%. De prijs voor de tweede parkeervergunning wordt hoger. We stimuleren het gebruik van schone auto’s en deelauto’s en halveren de prijs van de parkeervergunning hiervoor. Elektrische deelauto’s mogen overal gratis parkeren. "

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat de gemeente Hagenaars en gezinnen die bijvoorbeeld 2 auto's hebben door de gemeente niet behandeld moeten worden als melkkoe van de gemeente. De gemeente haalt middels het betaald parkeren, de naheffingsaanslagen, de bewonersparkeervergunningen en bezoekersparkeervergunning meer dan voldoende geld binnen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een normaal en redelijk tarief voor een parkeervergunning ongeacht het aantal auto's dat op een betreffend adres staat."

 • Partij van de Eenheid: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De automobilist wordt al voldoende geplukt door middel van allerlei accijnzen, wegenbelasting, torenhoge parkeertarieven en fikse boetes. Genoeg is genoeg. "

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk moeten werkende thuiswonende kinderen een betaalbare parkeervergunning kunnen krijgen, maar in algemene zin moet een tweede parkeervergunning minder vanzelfsprekend en dus duurder worden in onze steeds drukkere en groeiende stad waar de ruimte op straat beperkter wordt."

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door de parkeertarieven te verhogen en de tarieven van het openbaar vervoer te verlagen, wordt het aantrekkelijker voor mensen om een ander vervoermiddel te kiezen en hoeven bomen of terrassen niet nodeloos te verdwijnen voor extra parkeerplaatsen."

 • NIDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor een meer duurzame oplossing van het parkeerprobleem. Het moet betaalbaar blijven voor bewoners (met name voor senioren, lage en middeninkomens). Als dit soort maatregelen toch worden genomen, dan moet er geïnvesteerd worden in de bereikbaarheid van wijken."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Neen! 50PLUS Den Haag zou het prachtig vinden als het openbaar en speciaal vervoer (taxibus e.d.) zo verbeteren dat minder mensen hun auto nodig hebben. Maar in de praktijk van vooral ouderen in Den Haag lukt het gewoon (nog) niet om met één auto af te kunnen. Dat lijkt misschien luxe maar het tegendeel is het geval."

 • Haagse Toekomst: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat het tarief voor een tweede parkeervergunning niet fors omhoog, maar getoetst moet worden. Getoetst op de vraag of de tweede auto noodzakelijk is voor werk en/of gezin of vanwege uitzonderlijke omstandigheden. "

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om een duurzame stad te zijn, moeten we de gemiddelde uitstoot van CO2/fijnstof in Den Haag verminderen. Daarom willen we juist groene transportmiddelen bevorderen, zoals de fiets en het Haagse openbaar vervoer. Sommige mensen hebben baat bij een auto, doordat het hun leven vergemakkelijkt. Er moet ook plek daarvoor zijn. Het is daarom ook handig om bij de tweede parkeervergunning de prijs omhoog te laten gaan, zodat er ook bijgedragen wordt aan een duurzamere Den Haag. "

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee. Parkeerbeleid moet goedkoper en versoepeld. Burgers betalen door belastingafdracht zelf al voor de parkeerplekken. Parkeerplekken zijn dus eigendom van alle inwoners van Den Haag."

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Autogebruik moet niet verder worden aangemoedigd in een reeds overvolle stad."

 • Samen070: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit werkt belemmerend voor de verbinding in onze stad."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Festivals Extra belangrijk

De gemeente moet inzetten op het vergroten van het aantal festivals in de stad.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Evenementen en festivals zorgen voor een bruisende, aantrekkelijke stad waar het leuk is om je tijd door te brengen. Door het jaar heen worden inmiddels vele evenementen en festivals georganiseerd, zoals het Zeeheldenfestival, Carnivale en Jazz in de gracht. Hier moet ruimte voor zijn en blijven en daarom is D66 voorstander van een ruim vergunningenbeleid met oog voor de belangen van omwonenden en bescherming van het groen. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Festivals stimuleren de economie en de gemeente moet inzetten op het faciliteren (niet betalen) hiervan."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Festivals zorgen voor verbinding. Het zijn jaarlijkse hoogtepunten waar menig Hagenaar trots op is. Evenementen die stuk voor stuk Den Haag op de kaart zetten en die bij veel Hagenaars maanden van tevoren dik omcirkeld in de agenda staan. Den Haag is een diverse stad. Iedereen moet zich kunnen herkennen in het cultuuraanbod zoals festivals. In overleg met bewoners zorgen we dat er een breed aanbod komt van festivals. Zo leren we elkaar nog beter kennen en genieten we nog meer van de stad."

 • Haagse Stadspartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit hangt wat de Haagse Stadspartij betreft af van het type festival. De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente meer ruimte biedt aan (kleinschalige) festivals die een verrijking zijn voor het culturele landschap van de stad. Er hoeft echter niet te worden ingezet op het naar de stad trekken van nog meer grootschalige commerciële festivals."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leuke evenementen zijn niet alleen leuk voor inwoners van Den Haag, maar geven mensen buiten Den Haag een goede reden om naar Den Haag te komen en hier geld uit te geven. Maar de gemeente moet ook de leefbaarheid van de stad goed in de gaten houden. Daarom alleen festivals op plekken waar het kan, zoals op het Malieveld of in het ADO-stadion."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Festivals zorgen voor reuring in de stad en daar is het CDA voorstander van. Daarbij moet wel goed gekeken worden hoe eventuele overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk kan worden gehouden en of het festival past bij het karakter van het gebied."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos wil blijvend inzetten op een succesvol acquisitiebeleid, waarbij (internationale) bedrijven naar Den Haag worden gehaald. Acquisitie is goed voor werkgelegenheid en voor investeringen in de stad. Ook congressen en evenementen zijn belangrijk voor Den Haag. Het zorgt voor veel werkgelegenheid."

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voor de SP is het belangrijk om te kijken naar waar deze festivals worden georganiseerd. In bepaalde parken en in natuurgebieden zouden wij hier op tegen zijn. Wij willen vooral dat de gemeente wijkfestivals ondersteunt (Carnivale, Zeeheldenfestival, etc.)."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat Den Haag een leuke en gezellige stad is en blijft. Daar horen (kleinschalige) festivals bij. We zorgen ervoor dat onze groene gebieden geen festivalterreinen worden. Ook willen we dat festivals duurzaam zijn en organisatoren eerst goed overleggen met omwonenden voordat een vergunning wordt gegeven."

 • Islam Democraten: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat er op dit moment al voldoende festivals in onze stad zijn. Wij willen dat het geld wat uitgegeven wordt aan kunst en cultuur beter besteed moet worden. Daarmee bedoelen wij effectiever besteden en een betere en eerlijke verdeling."

 • Partij van de Eenheid: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het geld kan beter besteed worden aan armoedebestrijding, lastenverlichting en andere noodzakelijke uitgaven. "

 • ChristenUnie/SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al veel mooie festivals en evenementen in Den Haag. Zij vormen een mooi visitekaartje. Festivals brengen echter ook drukte en overlast voor bewoners met zich mee, bijvoorbeeld voor de bewoners van Scheveningen of omwonenden van het Zuiderpark. Om de balans tussen festivals en leefbaarheid in evenwicht te houden, moet de gemeente niet inzetten op vergroting van het aantal evenementen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is geen pretpark. Ze moet geen geld besteden aan geldverslindende evenementen, maar meer aandacht besteden aan de wensen van haar inwoners."

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS Den Haag kan zich niet voorstellen dat iemand daar tegen is. Onze stad verdient alle sportieve en culturele reuring die past bij een grote stad. Dat is ook van enorm belang voor de middenstand. Maar de extra’s moeten Haags zijn, van popmuziek tot ‘hoge’ cultuur, van zeezeilen tot darten. Buurt- en verkeersoverlast beperkt houden!"

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat de gemeente moet inzetten op het vergroten van het aantal festivals in de stad. Dit is goed voor Den Haag, het toerisme en de economie, maar ook gewoon voor de gezelligheid."

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door het vergroten van de hoeveelheid culturele activiteiten in de stad, kan er bijgedragen worden aan de groei van de economie. Hoe meer mensen zich verleid voelen om naar Den Haag te komen, des te hoger de culturele waarde die zij hechten aan de stad."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja. Den Haag mag wel wat meer bruisen. Festivals zijn goed voor de Haagse economie en het toerisme."

 • Dynamo Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Festivals dragen bij aan de levendigheid, vergroten de aantrekkelijkheid van de stad voor jonge mensen en brengen de mensen bijeen."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook veel meer diversiteit in festivals en evenementen. Gunstige invloed op de lokale economie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Van bijstand naar baan Extra belangrijk

De gemeente moet er veel meer werk van maken dat mensen in de bijstand op zoek gaan naar een baan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil het makkelijker maken voor mensen in de bijstand om een opleiding te kunnen volgen, een eigen bedrijf te starten of vrijwilligerswerk te doen. Daarom zijn we voor een "regelluwe bijstand" waar binnen dit kan. Ook moet het mogelijk zijn om geld te lenen bij de gemeente om lesmateriaal voor een opleiding aan te kunnen schaffen. Zo geven we mensen een duwtje in de rug. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Teveel mensen staan aan de kant in Den Haag. Wie kan werken, moet werken. Bij werkweigering maximaal korten op de uitkering."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. De PvdA staat voor een goede vangnetregeling voor mensen die zonder werk of inkomen zitten. Voor wie dit kan is echt werk in een echte baan echter altijd beter dan een uitkering. Daarom activeren we mensen in de bijstand, die we waar mogelijk scholen en begeleiden naar passend werk. Iedereen verdient perspectief."

 • Haagse Stadspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een bijstandsuitkering krijg je in Den Haag niet zonder verplichtingen. De Haagse Stadspartij vindt niet dat er nog meer druk op bijstandsgerechtigden moet worden gezet maar is van mening dat mensen in de bijstand met meer maatwerk en gerichte omscholing beter moeten worden geholpen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Behalve als je écht niet kan, moet een uitkering altijd tijdelijk zijn. De gemeente moet zich daarom meer inspannen om bijstandontvangers aan een baan te helpen: door excellente dienstverlening aan ondernemers die mensen willen aannemen en door een leenfonds voor bijstandontvangers die zich willen laten bijscholen. Dit is goed voor de Haagse economie en zorgt er daarnaast voor dat er minder belastinggeld hoeft worden uitgegeven aan de bijstand."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal mensen in Den Haag dat geen baan heeft is nog steeds veel te groot, terwijl een baan de snelste weg uit de armoede is. We moeten alles op alles zetten om meer mensen aan een baan te helpen. Het werkgeverservicepunt moet effectiever worden in het zoeken van een baan voor mensen in de bijstand."

 • Groep de Mos - Hart voor Den Haag: Eens
  Toelichting van de partij

  "Groep de Mos wil dat de gemeente sectoren waar veel werk is (bijvoorbeeld in de horeca, seizoensgebonden werk aan het strand en ambachtelijk werk), koppelt aan werklozen. Groep de Mos vindt dat iedereen die kan werken ook moet werken. Betaald, vrijwillig of als tegenprestatie voor een uitkering. Wie dit weigert, medewerkers van uitkeringsinstanties bedreigt of fraudeert met uitkeringen, wordt gekort op zijn of haar uitkering."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke bijstandsgerechtigde werkzoekende heeft recht op begeleiding op maat, met respect voor de menselijke waardigheid. De gemeente zet zich in om mensen in de bijstand om te scholen, bijvoorbeeld voor mensen die in de zorg willen en kunnen werken. Wel moet de gemeente terughoudend zijn met het uitdelen van strafkortingen op bijstandsuitkeringen. We moeten niet automatisch straffen, maar persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden in het oog houden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat iedereen die wil werken aan de slag kan. Wie aangewezen is op de bijstand wordt gestimuleerd om mee te doen, waarbij vertrouwen en respect de uitgangspunten zijn. We zijn tegen de verplichte tegenprestatie in de bijstand. We willen dat het voor mensen in de bijstand makkelijker wordt om een eigen bedrijf of sociale coöperatie te beginnen. "

 • Islam Democraten: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het activeren en laten participeren van Hagenaars vinden wij belangrijk. De gemeente moet meer inzetten op meer hulp en begeleiding bij het vinden van een baan. Veel mensen die een bijstandsuitkering krijgen zitter wel ergens in een database van de gemeente, maar blijven verder uit zicht en krijgen geen goede hulp en begeleiding bij het vinden van een baan. Een baan hebben betekent actief participeren in de maatschappij is en is goed voor hun gezondheid en kan (sociaal) isolement voorkomen."

 • Partij van de Eenheid: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle maatregelen die gericht zijn op het begeleiden van mensen vanuit de bijstand naar werk verdient onze steun."

 • ChristenUnie/SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat iedereen tot bloei komt. Het is daarom belangrijk dat iedereen in Den Haag die kan werken, aan het werk gaat. Om dat te bereiken moet er meer maatwerk zijn in de begeleiding van mensen met een bijstandsuitkering en moeten mensen worden aangemoedigd actief te blijven in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. "

 • Partij voor de Dieren: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werk is een belangrijke vorm van zelfontplooiing. De gemeente moet dat zoveel mogelijk voor al haar inwoners toegankelijk maken. "

 • NIDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hierbij is het belangrijk dat het gaat om langdurige banen met perspectief. Hierbij moet er wel een balans zijn tussen lonende en straffende maatregelen, anders werkt het beleid averechts."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, maar de praktijk van dat ‘veel meer werk ervan maken’ moet compleet anders dan nu. Werkzoekenden moeten vooral deskundig, betrokken en ondersteunend worden geholpen om met meer succes te solliciteren, zich om te scholen of voor zichzelf te beginnen. Alleen druk uitoefenen en dreigen met uitkeringskortingen is niet de manier."

 • Haagse Toekomst: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Toekomst vindt dat de gemeente veel meer werk moet maken van het helpen van mensen in de bijstand die op zoek zijn naar werk. Hiervoor moet de gemeente maatwerk leveren voor mensen met een opleiding en werkervaring die aansluit bij de behoefte van een duurzame uitstroom. De gemeente moet passende trainingen bieden die aansluiten bij hoogopgeleide mensen in de bijstand."

 • Bond voor Studenten Actie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij geloven in het creëren van mogelijkheden en mensen de kans, motivatie en skillsset helpen geven, zodat zij daadwerkelijk een productief en succesvol leven kunnen leiden."

 • Blanco lijst - J. Zwarts: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja. Speciale werktrajecten starten met het Westland, ICT, horeca, bouw en andere sectoren waar genoeg werk is, i.p.v. het verplichte vrijwilligerswerk. Er is een vastgesteld wettelijk CAO."

 • Dynamo Den Haag: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit gebeurt nu al."

 • Samen070: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Rotterdam en Amsterdam zijn goede voorbeelden, waarbij verschillende manieren van aanpak effectief lijken te werken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Milieuzone Extra belangrijk

Vervuilende vrachtauto’s mogen het centrum van Den Haag niet in (milieuzone). Dat verbod moet ook gaan gelden voor busjes en oude personenauto’s.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De luchtkwaliteit is in straten als de Laan Copes van Cattenburch en de Vaillantlaan niet goed. Daarom wil D66 dat we de milieuzone uitbreiden, zodat er minder vervuiling door alle voertuigen wordt toegestaan. Ook wil D66 het verkeerscirculatieplan van onze stad verbeteren. Zwaar vervuilende tweetakt-brommers willen we uit de hele stad weren. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat jaagt Hagenaars op kosten en gaan we dus niet doen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schone lucht is van levensbelang. Toch is de lucht in Den Haag niet schoon genoeg. In andere steden, zoals in Utrecht, hebben ze laten zien dat door het uitbreiden van de milieuzone de luchtkwaliteit verbeterd is. Daarom moeten we ook in Den Haag kijken hoe we de milieuzone kunnen uitbreiden, zowel door het voor meer voertuigen te laten gelden als door het uitbreiden van het aantal straten waar het geldt."

 • Haagse Stadspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Haagse Stadspartij gaat voor een leefbare stad waarin iedereen gezond kan ademhalen, maar helaas is er in Den Haag sprake van schadelijke luchtvervuiling door de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Het is daarom noodzakelijk om de transitie naar duurzame mobiliteit te maken."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, maar uit onderzoeken van o.a. TNO blijkt dat een milieuzone niet werkt. Laten we deze daarom ook niet gaan uitbreiden. Daarnaast zijn veel Hagenaars afhankelijk van hun auto en bezorgen we velen van hen grote problemen wanneer we deze regel invoeren. Het is veel beter om het wagenpark te verduurzamen door bijvoorbeeld een convenant te sluiten met lokale bedrijven."

 • CDA: Oneens